Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. janvārī

Eiropas Datu aizsardzības diena 2013. gadā: strauja virzība uz moderniem un uzticamiem ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā

Gadu iepriekš, pirms 2012. gada Eiropas Datu aizsardzības dienas, Eiropas Komisija ierosināja apjomīgu ES datu aizsardzības noteikumu reformu, lai pielāgotu tos 21. gadsimta vajadzībām (IP/12/46). Gadu vēlāk ir redzams, ka panākts būtisks progress un sarunas par jaunajiem noteikumiem notiek ļoti intensīvi.

Iemesli ir skaidri – lai digitālā ekonomika plauktu, ir nepieciešama uzticēšanās. Daudzi cilvēki apgalvo, ka nejūtas pārliecināti, izmantojot savus personas datus tiešsaistē. Tas nozīmē, ka šīs personas mazāk izmantos tiešsaistes pakalpojumus un citas tehnoloģijas. Stingri un uzticami noteikumi, kas tiek konsekventi piemēroti, padarīs datu apstrādi drošāku, lētāku un stiprinās cilvēku uzticēšanos. Savukārt uzticēšanās ir izaugsmes dzinulis. Dažas aplēses liecina, ka Eiropas Savienības IKP līdz 2020. gadam varētu pieaugt vēl par 4 %, ja ES veiks nepieciešamos pasākumus moderna digitālā vienotā tirgus izveidei.

"Mēs visi dzīvojam digitālā pasaulē, kurā personas datiem ir milzīga ekonomiskā vērtība. Jau pašlaik ir iespējams noteikt personas atrašanās vietu un izsekot to. Drīz sensori varēs telefoniem sniegt informāciju, vai to lietotāji ir vieni vai pūlī," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Eiropas uzņēmumiem ir jāizmanto priekšrocības, ko sniedz šī jaunā datorizētā informācijas apmaiņas vide, un patērētājiem Eiropā ir jāvar droši izmantot informācijas tehnoloģijas digitālajā laikmetā. Vienoti un moderni Eiropas Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā ir tieši tas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu uzticēšanos un radītu izaugsmi digitālajā vienotajā tirgū. Es nopietni strādāju pie tā, lai līdz nākošā gada Datu aizsardzības dienai šī reforma tiktu pieņemta tiesību aktu formā."

Eiropas tieslietu ministri 2012. gada 26. oktobrī (SPEECH/12/764) un 2013. gada 18. janvārī (SPEECH/13/29) sīki apsprieda reformu priekšlikumus, tai skaitā tiesības tikt aizmirstam, naudas sodus, kas piemērojami uzņēmumiem, kuri pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, kā arī izmaksas un priekšrocības, ko jaunie noteikumi radītu uzņēmumiem. Vienlaikus 2013. gada 8. janvārī Eiropas Komisija atzinīgi novērtēja atbalstu stingriem ES datu aizsardzības noteikumiem, ko ziņojumos par reformu priekšlikumiem (MEMO/13/4) izteica Eiropas Parlaments. Gan Eiropas Parlaments, gan ministri, kas piedalās ES Padomes sanāksmēs, nākamo mēnešu laikā turpinās diskusijas, kamēr Padomes prezidentūru īstenos Īrija.

Vispārīga informācija

Digitālajā laikmetā personas datu vākšana un uzglabāšana ir ļoti svarīga. Datus izmanto visi uzņēmumi – sākot no apdrošināšanas sabiedrībām līdz pat sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēm un meklētājprogrammām. Globalizētā pasaulē datu nosūtīšana uz trešām valstīm ir kļuvusi par būtisku ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tiešsaistē nepastāv robežas, un mākoņdatošana nozīmē, ka datus var nosūtīt no Berlīnes, lai tos apstrādātu Bostonā un uzglabātu Bengalūrā.

74 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka personas datu izpaušana veido arvien nozīmīgāku mūsdienu dzīves daļu, bet vienlaikus 72 % interneta lietotāju ir nobažījušies, ka tie izpauž pārlieku daudz personas datu. Viņiem šķiet, ka tie nespēj pilnībā kontrolēt savus datus. Uzticēšanās zudums tiešsaistes pakalpojumiem kavē digitālās ekonomikas un Eiropas digitālā vienotā tirgus izaugsmi.

Eiropas Komisija 2012. gada 25. janvārī ierosināja visaptverošu 1995. gada ES datu aizsardzības noteikumu reformu, lai nostiprinātu tiesības uz privātumu tiešsaistē un stimulētu Eiropas digitālo ekonomiku. Ar Komisijas priekšlikumiem atjaunināti un modernizēti principi, kas noteikti 1995. gada Datu aizsardzības direktīvā, lai pielāgotu tos digitālajam laikmetam. To skaitā ir priekšlikums regulai, kurā noteikts vispārīgs ES datu aizsardzības regulējums, un priekšlikums direktīvai par personas datu aizsardzību, kas apstrādāti, lai novērstu, atklātu, izmeklētu noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, un veiktu saistītas juridiskās darbības (IP/12/46).

Komisijas priekšlikumos ņemts vērā Aksela Vosa (Axel Voss) sagatavotais Eiropas Parlamenta ziņojums (MEMO/11/489), kurā Komisija tika aicināta reformēt Eiropas datu aizsardzības noteikumus.

Gaidāms, ka Eiropas Parlamenta balsojums notiks aprīļa beigās. Prezidentvalsts Īrija, kura nākamajos sešos mēnešos vadīs un virzīs darbu Padomes sanāksmēs, ir pasludinājusi datu aizsardzības noteikumus par prioritāti un cītīgi strādā, lai panāktu politisku vienošanos par datu aizsardzības reformu līdz Īrijas prezidentūras termiņa beigām (2013. gada jūnijam).

Papildu informācija

Informācija presei – datu aizsardzības reforma:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Eiropas Komisija – datu aizsardzība:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Eiropas Parlamenta ziņojums par Datu aizsardzības regulu:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387lv.pdf

Eiropas Parlamenta ziņojums par Datu aizsardzības direktīvu:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar