Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL IT FI EL PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 juni 2013

Skatter: Kommissionen kräver att fem medlemsstater genomför centrala EU-regler mot skatteflykt

Kommissionen har i dag skickat motiverade yttranden till Belgien, Grekland, Finland (Åland), Italien och Polen och bett dem att anmäla införlivandet av direktivet om administrativt samarbete i nationell lagstiftning.

Direktivet om administrativt samarbete syftar till ökad insyn, ökat informationsutbyte och nära gränsöverskridande samarbete: Grundläggande verktyg för att bekämpa skattebedrägerier (se IP/12/1376). Det är medlemsstaternas juridiska skyldighet att tillämpa detta direktiv från och med den 1 januari 2013. Belgien, Finland (Åland), Grekland, Italien och Polen har inte underrättat kommissionen om att direktivet införlivats i den nationella lagstiftningen.

Om medlemsländerna inte lämnar tillfredsställande svar inom två månader, kan kommissionen besluta sig för att dra dem inför EU-domstolen.

Bakgrund

Direktivet om administrativt samarbete innehåller många bestämmelser som kommer att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i de nationella förvaltningarna när det gäller att spåra skattesmitare. Genom direktivet hindras medlemsstaterna från att vägra lämna upplysningar med motiveringen att uppgifterna i fråga innehas av ett finansinstitut. I direktivet fastställs tydliga tidsfrister för översändning av spontana uppgifter (när det finns misstanke om skatteflykt) och uppgifter som lämnas på begäran. Och det innehåller gemensamma formulär och datoriserade format och standardförfaranden för att förbättra kvalitet och hastighet vid överföringen av uppgifter mellan nationella myndigheter.

Det är dessutom genom direktivet om administrativt samarbete som automatiskt utbyte av information mellan skattemyndigheterna kommer att öka betydligt i framtiden. I det redan överenskomna direktivet, kommer ett utbyte av tillgänglig information ske automatiskt. Bland annat om förvärvsinkomster, fast egendom, styrelsearvoden, pensioner och livförsäkringar från och med den 1 januari 2015.

Den 12 juni föreslog kommissionen att ändra direktivet för att ytterligare utvidga räckvidden för automatiskt informationsutbyte till andra kategorier av inkomst och kapital (se IP/13/530).

Läs mer om pressmeddelanden om överträdelseförfaranden på skatte- och tullområdet på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Aktuell allmän information om överträdelseförfaranden mot medlemsstater finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Om besluten om överträdelsepaket i juni: MEMO/13/583

Om de allmänna överträdelseförfarandena: MEMO/12/12

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar