Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV FI EL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 czerwca 2013 r.

Podatki: Komisja domaga się wprowadzenia w życie kluczowych unijnych przepisów w zakresie walki z uchylaniem się od opodatkowania w 5 państwach członkowskich

Komisja przesłała dzisiaj uzasadnione opinie do władz Belgii, Grecji, Finlandii (prowincja Åland), Włoch i Polski z prośbą o powiadomienie o transpozycji dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej do prawa krajowego.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej ma na celu zwiększenie przejrzystości, poprawę wymiany informacji i zacieśnienie współpracy transgranicznej, które stanowią podstawowe narzędzia służące zwalczaniu uchylania się od opodatkowania (zob. IP/12/1376). Państwa członkowskie miały prawny obowiązek rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy od dnia 1 stycznia 2013 r. Belgia, Finlandia (w odniesieniu do prowincji Åland), Grecja, Włochy i Polska nie poinformowały Komisji o transpozycji dyrektywy do ich ustawodawstwa krajowego.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy wspomniane 5 państw członkowskich nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kontekst

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej zawiera wiele przepisów, które wprowadzą zasadnicze zmiany w odniesieniu do wydajności i skuteczności administracji krajowych w zakresie wykrywania podmiotów uchylających się od opodatkowania. Uniemożliwia ona państwom członkowskim udzielenie odmownej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji w związku z faktem, iż dane znajdują się w posiadaniu instytucji finansowej. Określa ona wyraźne terminy spontanicznego przekazywania informacji (w przypadku gdy zachodzi podejrzenie uchylania się od opodatkowania) oraz przekazywania informacji na wniosek. Przewiduje ona także jednolite formularze, formaty elektroniczne i standardowe procedury mające na celu poprawę jakości i szybkości przekazywania danych między organami krajowymi.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej przewiduje ponadto, że w przyszłości nastąpi znaczne rozszerzenie automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi. Na podstawie uzgodnionego brzmienia dyrektywy automatyczna wymiana informacji będzie dotyczyła dochodów z zatrudnienia, nieruchomości, honorariów wypłacanych dyrektorom, emerytur i ubezpieczeń na życie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

W dniu 12 czerwca Komisja wystąpiła z wnioskiem o zmianę dyrektywy w celu dalszego rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany informacji na inne kategorie dochodu i kapitału (zob. IP/13/530).

Komunikaty prasowe dotyczące uchybień zobowiązaniom państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania i ceł znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Aktualne informacje ogólne dotyczące środków podejmowanych w przypadkach uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

Na temat czerwcowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob.: MEMO/13/583

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/12/12

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar