Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV FI EL PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juni 2013

Belastingen: Commissie dringt er bij 5 lidstaten op aan om uitvoering te geven aan fundamentele EU-regels tegen belastingontduiking

De Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies toegezonden aan België, Griekenland, Finland (provincie Åland), Italië en Polen met het verzoek om haar kennis te geven van de omzetting van de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking in nationaal recht.

De richtlijn betreffende de administratieve samenwerking heeft tot doel de transparantie te verhogen, de uitwisseling van inlichtingen te verbeteren en de grensoverschrijdende samenwerking te versterken: dit zijn fundamentele instrumenten in de strijd tegen belastingontduiking (zie IP/12/1376). De lidstaten waren er wettelijk toe verplicht om deze richtlijn vanaf 1 januari 2013 toe te passen. België, Finland (voor wat betreft de provincie Åland), Griekenland, Italië en Polen hebben de Commissie echter geen kennis gegeven van de omzetting van de richtlijn in hun nationale wetgeving.

Als de Commissie van deze vijf lidstaten binnen de twee maanden geen afdoend antwoord krijgt, kan zij hen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Achtergrond

De richtlijn betreffende de administratieve samenwerking bevat talrijke bepalingen die de nationale overheden in staat stellen veel efficiënter en effectiever te werk te gaan om belastingontduikers op te sporen. Zij verhindert dat lidstaten een verzoek om inlichtingen kunnen weigeren met als argument dat de gegevens in het bezit zijn van een financiële instelling. Zij stelt ook duidelijke termijnen voor de spontane uitwisseling van inlichtingen (wanneer een vermoeden van belastingontduiking bestaat) en de toezending van inlichtingen op verzoek. Tot slot voorziet zij in gemeenschappelijke formulieren, geautomatiseerde formaten en standaardprocedures om de kwaliteit en de snelheid van de gegevensuitwisseling tussen de nationale autoriteiten te verbeteren.

Daarnaast vormt de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking het kader waarbinnen de geautomatiseerde uitwisseling van inlichtingen tussen de belasting­autoriteiten in de toekomst aanzienlijk zal worden uitgebreid. Zo is in de huidige richtlijn al overeengekomen dat er vanaf 1 januari 2015 een automatische uitwisseling zal plaatsvinden van beschikbare inlichtingen over inkomsten uit dienstbetrekking, inkomsten uit onroerend goed, directeursbeloningen, pensioenen en levensverzekeringen.

Op 12 juni heeft de Commissie voorgesteld om de richtlijn te wijzigen en het toepassingsgebied van de automatische inlichtingenuitwisseling verder uit te breiden tot andere inkomsten- en vermogenscategorieën (zie IP-13-530).

Voor persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Over het pakket inbreukbesluiten van juni: MEMO/13/583

Over de algemene inbreukprocedure: MEMO/12/12

Contacten:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar