Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juni 2013

Statligt stöd: Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av statligt stöd till Scandinavian Airlines (SAS)

EU-kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att kontrollera om en offentlig stödåtgärd som Sverige och Danmark beviljade 2012 Scandinavian Airlines (SAS) överensstämmer med EU-reglerna för statligt stöd. Kommissionen har också undersökt andra åtgärder till förmån för SAS som skedde 2009, 2010 och 2012 och har kommit till slutsatsen att de genomfördes på marknadsvillkor och att de därför inte innebär statligt stöd.

SAS är det största flygbolaget i Skandinavien. Dess fyra största aktieägare är Sverige (21,4 %), Danmark (14,3 %), Norge (14,3 %) och Knut and Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) (7,6 %). SAS finansiella ställning har varit svag under flera år och dess ekonomiska resultat har försämrats avsevärt sedan 2008.

För att genomföra ett kostnadsminskningsprogram sköt Sverige, Danmark och Norge, tillsammans med KAW och flera privata aktörer, till kapital till SAS i mars 2009 och april 2010 genom två nyemissioner (ärende SA.29785). Kommissionen drog slutsatsen att dessa åtgärder inte inbegrep statligt stöd eftersom de genomfördes på marknadsvillkor och därför inte gav någon otillbörlig förmån för SAS. Detta resultat baseras främst på att offentliga och privata aktörer deltog i samma utsträckning i nyemissionerna.

I april 2012 genomförde SAS och det svenska statsägda företaget Swedavia en så kallad sale and lease back-transaktion avseende fast egendom som tillhör SAS (ärende SA.36327). Kommissionen drog slutsatsen att denna transaktion inte innebär statligt stöd eftersom den genomfördes på marknadsvillkor. Försäljningsförfarandet genomfördes genom en auktion och priset fastställdes på grundval av en oberoende utvärdering.

2012 genomförde SAS också en affärsplan med syftet att bli lönsamt igen. I detta sammanhang ersattes en automatiskt förlängd kreditmöjlighet (revolving credit facility – RCF) som ett antal banker tidigare beviljat SAS med en ny RCF på 3,5 miljarder SEK (cirka 400 miljoner euro). Hälften av den nya RCF tillhandahålls av Sverige, Danmark och Norge i förhållande till deras aktieposter och de återstående 50 % av de flesta av de banker som deltog i den gamla RCF, och KAW (ärende SA.35668).

Kommissionen tvivlar på att den nya RCF genomfördes på marknadsvillkor, eftersom de offentliga aktieägarna å ena sidan, och bankerna och KAW å andra sidan, inte befann sig i en jämförbar situation. Medan de offentliga aktieägarna har ökat sin exponering mot SAS genom deltagandet i den nya RCF har bankerna minskat sin exponering avsevärt med tanke på att de i stort sett har halverat sitt bidrag till det nya RCF jämfört med tidigare RCF. Dessutom hyser kommissionen tvivel avseende affärsplanens pålitlighet, på grundval av vilka de offentliga aktieägarna beslutade att delta i det nya RCF. Kommissionen har därför inlett ett förfarande avseende Sveriges och Danmarks deltagande i denna åtgärd. Inledandet av en djupgående undersökning ger berörda tredje parter en möjlighet att lämna synpunkter på de aktuella åtgärderna, men det föregriper inte resultatet av undersökningen.

Bakgrund

Offentliga insatser i företag som utför ekonomisk verksamhet anses inte utgöra statligt stöd i den mening som avses i EU-reglerna när de görs på villkor som en privat aktör som verkar i enlighet med marknadsvillkor skulle ha godkänt (den marknadsekonomiska investerarprincipen – market economy investor principle – MEIP). Om en transaktion genomförs samtidigt och på samma villkor av offentliga organ och privata aktörer som befinner sig i en jämförbar situation (pari passu-transaktion), kan en sådan transaktion normalt sett anses vara förenlig med investerarprincipen.

Om investerarprincipen inte respekteras utgör den offentliga insatsen statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom den ger mottagaren en ekonomisk fördel som dess konkurrenter inte får. Kommissionen kommer sedan att utvärdera om ett sådant stöd kan anses vara förenligt med de gemensamma EU-bestämmelser som tillåter vissa stödkategorier.

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.29785, SA.35668 och SA.36327 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd State Aid Weekly e-News.

Vad gäller Norges deltagande i den nya RCF, har Eftas övervakningsmyndighet antagit ett parallellt beslut. För ytterligare information se webbplatsen för EFTA Surveillance Authority.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar