Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juni 2013

Statsstøtte: Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af statsstøtte til SAS

Europa-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse af, om en støtteforanstaltning, som Danmark og Sverige i 2012 iværksatte i forbindelse med SAS, stemmer overens med EU's statsstøtteregler. Kommissionen har også set på andre foranstaltninger til fordel for SAS i 2009, 2010 og 2012 og draget den konklusion, at de blev gennemført på markedsvilkår og derfor ikke udgør statsstøtte.

SAS er Skandinaviens største flyselskab. Dets fire største aktionærer er Sverige (21,4 %), Danmark (14,3 %), Norge (14,3 %) og Knut og Alice Wallenberg-fonden (KAW) (7,6 %). SAS har i adskillige år været i finansielle vanskeligheder, og dets økonomiske resultater er blevet forværret betydeligt siden 2008.

Med henblik på at få gennemført et spareprogram indskød Sverige, Danmark og Norge sammen med KAW og flere private aktører kapital i SAS via to kapitalforhøjelser i marts 2009 og april 2010 (sag SA.29785). Kommissionen fandt, at der ikke var tale om statsstøtte i forbindelse hermed, da kapitaltilførslerne foregik på markedsvilkår og derfor ikke gav SAS nogen utilbørlig fordel. Den konklusion blev især draget på baggrund af, at statslige og private investorer deltog i kapitalforhøjelsen på lige fod.

I april 2012 indgik SAS og det statsejede svenske selskab Swedavia en sale-and-lease-back aftale om ejendomme tilhørende SAS (sag SA.36327). Kommissionen fandt, at der med denne transaktion ikke var tale om statsstøtte, da den foregik på markedsvilkår. I særdeleshed blev ejendommene solgt på en auktion, og prisen blev fastsat ved en uafhængig vurdering.

Ligeledes i 2012 udarbejdede SAS en forretningsplan, der tog sigte på at få genoprettet rentabiliteten. I forbindelse hermed blev en revolverende kreditfacilitet, som SAS tidligere havde fået stillet til rådighed af en række banker, erstattet af en ny revolverende kreditfacilitet på 3,5 mia. SEK (ca. 400 mio. EUR). Halvdelen af denne nye facilitet blev tilvejebragt af Sverige, Danmark og Norge i forhold til deres aktieposter og den anden halvdel af størsteparten af de banker, der havde været med til at yde den tidligere revolverende kreditfacilitet, samt KAW (sag SA.35668).

Kommissionen tvivler på, at den nye revolverende kreditfacilitet blev ydet på markedsvilkår, da de statslige aktionærer ikke ydede den på lige fod med bankerne og KAW. Den hæfter sig især ved, at mens de statslige aktionærer øgede deres engagement med SAS med deres deltagelse i den nye facilitet, reducerede bankerne derimod deres eksponering betydeligt, eftersom deres deltagelse i den nye facilitet praktisk taget var halveret i forhold til den tidligere facilitet. Desuden har Kommissionen sin tvivl angående troværdigheden af den forretningsplan, som dannede grundlag for de statslige aktionærers beslutning om at deltage i den nye revolverende kreditfacilitet. Den har derfor indledt en undersøgelse af Sveriges og Danmarks deltagelse i denne foranstaltning. At der nu er indledt en tilbundsgående undersøgelse, betyder, at tredjemand får adgang til at fremsætte bemærkninger i sagen, men det foregriber ikke sagens udfald.

Baggrund

Ifølge EU's statsstøtteregler kan offentlige foranstaltninger over for virksomheder, som udøver økonomisk aktivitet, anses for ikke at udgøre statsstøtte, når de gennemføres på vilkår, som en privat aktør, der opererer på markedsvilkår, ville have accepteret (det markedsøkonomiske investorprincip). Hvis en transaktion gennemføres samtidigt og på samme vilkår og betingelser af offentlige instanser og private aktører, som befinder sig i en sammenlignelig situation ("på lige fod"), vil den normalt kunne anses for at stemme overens med det markedsøkonomiske investorprincip.

Hvis dette kriterium ikke er opfyldt, udgør den offentlige foranstaltning statsstøtte efter artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fordi den giver den pågældende virksomhed en fordel i forhold til konkurrenterne. Kommissionen vil i så fald tage stilling til, om denne støtte opfylder betingelserne i de EU-regler, der åbner mulighed for visse former for statsstøtte.

En ikkefortrolig version af afgørelsen vil kunne findes på Konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside under sagsnumrene SA.29785, SA.35668 og SA.36327, så snart alle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. En oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende, kan findes i State Aid Weekly e-News.

EFTA-Tilsynsmyndigheden har vedtaget en parallel afgørelse med hensyn til Norges deltagelse i den nye revolverende kreditfacilitet. Flere oplysninger herom kan findes på EFTA-Tilsynsmyndighedens hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar