Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juni 2013

Europas hamnar: Europatäckande social dialog mellan hamnarbetare och arbetsgivare

Europeiska kommissionen välkomnar den nya kommittén för den sociala dialogen i hamnsektorn som idag inledde sin verksamhet tillsammans med hamnmyndigheter, terminaloperatörer, stuveriarbetare och andra hamnarbetare i EU. 1,5 miljoner människor arbetar i Europas hamnar och lika många människor anställs indirekt i de 22 kustmedlemsstaterna i EU. Den nya kommittén kommer att undersöka de utmaningar som sektorn står inför och bidra till dess långsiktiga framgång. Hamnarna är inte bara drivkrafter för ekonomisk utveckling och välstånd. Fler transporter, kryssningsfartyg och andra fartyg i våra hamnar innebär också flera jobb och nya möjligheter.

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transport och rörlighet sade: −Europeiska hamnar har en enorm potential för att skapa kvalitetsjobb, locka investeringar och bidra till tillväxt. Den rättsliga ram som jag föreslog den 23 maj kommer att förenkla förfarandena, göra det lättare att nå hamntjänster och locka investeringar vid sidan om riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet och fonden för ett sammanlänkat Europa som parlamentet och rådet har kommit överens om. Hamnarbetare måste också vara välutbildade och de måste ha en lämplig arbetsmiljö. Den sociala dialogen kommer att bidra till det.

László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering kommenterade: −Vi måste stärka ställningen av arbetsmarknadens parter på alla nivåer om vi ska kunna ta oss ur krisen och bevara fördelarna i EU:s sociala modell och sammanhållning. Diskussionerna i hamnarnas kommitté för den sociala dialogen kommer att bidra till att förbättra hamnarbetarnas arbetsliv, till exempel genom att förbättra arbetarnas hälsa, säkerheten på arbetsplatsen och arbetsförhållandena. Det är nödvändigt att arbetsmarknadens parter är involverade i regeringsreformer, särskilt när det gäller moderniseringen av hamnarnas infrastruktur och nedskärningar av offentliga utgifter.

Den nya kommittén håller sitt inledande möte i Bryssel idag. Mötet för samman European Sea Ports Organisation, European Federation of Private Port Terminal Operators, Europeiska transportarbetarfederationen och International Dockers Coordination Europe som alla representerar stuveri- och hamnarbetare i Europas hamnar.

Bakgrund

Kommitténs arbetsprogram för de närmaste åren speglar åtagandet av arbetsmarknadens parter att tillsammans arbeta för dessa utmaningar: utbildning och kvalifikationer, attraktivitet för unga arbetare, arbetsmiljö och främjande av kvinnors sysselsättning.

Den 23 maj 2013 presenterade kommissionen för Europaparlamentet och rådet ett lagförslag om moderniseringen av hamntjänster och om att locka till sig hamninvesteringar. I denna svåra ekonomiska period fortsätter hamnarna och logistiksektorn inom sjöfarten att återhämta sig, underlätta handeln för EU:s export och bidra till den europeiska industrins konkurrenskraft.

Under de följande 15−20 åren kommer en utmanande tillväxt att ske i Europas hamnar och de kommer således att behöva anpassa sig till nya generationers fartyg som tas i bruk, ny energihandel med gas och biomassa samt logistiska förnyelser gällande terminalförfaranden och hamnarnas förbindelser med inlandet.

Denna förväntade tillväxt kommer att skapa många nya jobb, särskilt för unga. Den tekniska utvecklingen påverkar dock utbildningskraven. En större efterfrågan på teknisk utbildning kommer att gå hand i hand med mera fokus på IT-tekniker för frakthantering och logistik i hamnen. Dessa krav kan samtidigt inverka på arbetsförhållandena och öka riskerna för arbetarna.

Kommissionen samtyckte till att förse tekniskt och administrativt stöd till den sociala dialogen för att utmaningarna ska kunna bemötas. Detta nämndes i en handlingsplan som åtföljde lagstiftningsförlaget.

Den sociala dialogen i EU ska bidra till diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma åtgärder som representerar arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och arbetstagare). Den sociala dialogen i EU fungerar som ett led i goda styrelseformer och subsidiaritet på det sociala området. Den har också visat sig vara ett verktyg för att stärka den sociala dimensionen och dämpa de negativa sociala följderna av en recession och kris.

Läs mer

Kommissionen föreslår en uppgradering av 300 viktiga hamnar IP/13/451

Europas kusthamnar 2030 MEMO/13/448

Den sociala dialogen i EU http://ec.europa.eu/socialdialogue

Europas hamnar − en drivkraft för tillväxt

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

László Andors webbplats http://ec.europa.eu/commission_2010

2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter http://twitter.com/LaszloAndorEU

Prenumerera gratis på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

{0>Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)<}0{>Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)<0}

{0>Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)<}0{>Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)<0}


Side Bar