Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európsky komisia

Tlačová správa

Brusel 19. júna 2013

Európske prístavy: celoeurópsky sociálny dialóg medzi prístavnými pracovníkmi a zamestnávateľmi

Európska komisia víta nový výbor pre sociálny dialóg v sektore prístavov, ktorého činnosť bola dnes otvorená za prítomnosti prístavných orgánov, prevádzkovateľov terminálov, dokárov a ďalších prístavných pracovníkov z celej EÚ. V európskych prístavoch je zamestnaných 1,5 milióna pracovníkov a rovnaký počet pracovníkov je zamestnaných na území 22 prímorských členských štátov EÚ nepriamo. Tento nový výbor bude skúmať výzvy, ktorým sektor čelí, a bude prispievať k jeho dlhodobému úspechu. Prístavy sú nielen hnacím motorom hospodárskeho rozvoja a zdrojom prosperity, ale viac nákladných lodí, výletných lodí a trajektov v našich prístavoch prináša aj viac pracovných miest a nové príležitosti.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Európske prístavy majú obrovský potenciál, aby sa v nich vytvárali kvalitné pracovné miesta, aby prilákali investície a prispievali k rastu. Právny rámec, ktorý som predložil 23. mája 2013, spolu s usmerneniami pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a Nástrojom na prepojenie Európy, ktorý sa schvaľuje v Parlamente a Rade, zjednodušia postupy, uľahčia prístup k prístavným službám a prilákajú investície. Prístavní pracovníci musia však byť takisto dobre vyškolení a musí sa prispôsobiť ich pracovné prostredie. K tomu bude prispievať sociálny dialóg“.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor vyhlásil: „Ak chceme nájsť východisko z krízy a zachovať výhody nášho sociálneho modelu EÚ a sociálnej súdržnosti, musíme na všetkých úrovniach posilniť úlohu sociálnych partnerov. Rozhovory v rámci výboru pre sociálny dialóg v sektore prístavov budú prispievať k zlepšeniu pracovného života dokárov, napríklad pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci a zlepšené pracovné podmienky. Je nevyhnutné, aby boli sociálni partneri zapojení do vládnych reforiem, predovšetkým v súvislosti s modernizáciou prístavnej infraštruktúry a so znižovaním vládnych výdavkov“.

Ustanovujúca schôdza tohto nového výboru sa koná dnes v Bruseli. Zbližuje Európsku organizáciu námorných prístavov, Európsku federáciu súkromných európskych prevádzkovateľov terminálov v prístavoch, Európsku federáciu pracovníkov v doprave a Medzinárodnú koordináciu dokárov v Európe, ktorá zastupuje dokárov a prístavných pracovníkov v európskych prístavoch.

Súvislosti

Pracovný program výboru na ďalšie roky odráža záväzok sociálnych partnerov riešiť tieto výzvy spoločne a zaoberať sa témami ako odborná príprava a kvalifikácia, príťažlivosť pre mladých pracovníkov, zdravie a bezpečnosť, ako aj podpora zamestnanosti žien.

Komisia 23. mája 2013 predložila Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na modernizáciu prístavných služieb a prilákanie investícií do prístavov v EÚ. V tomto zložitom ekonomickom období prístavy a námorná logistika aj naďalej podstupujú svoju obnovu, pričom uľahčujú obchodovanie v prípade vývozu z EÚ a prispievajú ku konkurencieschopnosti európskych priemyselných odvetví.

V nasledujúcich 15 – 20 rokoch budú európske prístavy vystavené značnému nárastu objemu dopravy, budú sa musieť prispôsobiť nástupu nových generácií lodí, novému obchodu s energiou, ako je plyn a biomasa, budú musieť čeliť aj novým ťažkostiam v oblasti logistiky, pokiaľ ide o prevádzkovanie terminálov a spojenia prístavov s vnútrozemím.

Tento predpokladaný rast vytvorí mnohé nové pracovné miesta, predovšetkým pre mladých ľudí. Vývoj technológií však mení požiadavky na odbornú prípravu. Zvýšená potreba odborného vzdelávania pôjde ruka v ruke s väčším dôrazom na informačné technológie, ktoré sú spojené s manipuláciou s nákladom v prístave a prístavnou logistikou. Zároveň by mohli tieto nové požiadavky ovplyvniť pracovné podmienky a spôsobiť pracovníkom nové riziká a nebezpečenstvo.

Ako súčasť akčného plánu, ktorý je pripojený k legislatívnemu návrhu, Komisia súhlasila s tým, že v záujme riešenia týchto spoločných problémov poskytne sociálnemu dialógu technickú a administratívnu podporu.

Európsky sociálny dialóg predstavuje diskusie, konzultácie, rokovania a spoločné akcie, do ktorých sa zapoja organizácie zastupujúce obe strany priemyselného odvetvia, a to zamestnávateľov a pracovníkov. Sociálny dialóg je súčasťou európskeho sociálneho modelu a je uznávaný ako nástroj dobrej správy a sociálnej subsidiarity. Svoju úlohu preukazuje aj ako nástroj sociálnej stability, ktorý pomáha zmierňovať sociálny vplyv hospodárskej recesie a krízy.

Ďalšie informácie

Komisia navrhuje modernizovať 300 kľúčových námorných prístavov IP/13/451

Európske námorné prístavy v roku 2030 MEMO/13/448

Európsky sociálny dialóg: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=sk

Európske prístavy – hnacia sila rastu:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Webová stránka komisára Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar