Navigation path

Left navigation

Additional tools

komisja europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 czerwca 2013 r.

Europejskie porty: ogólnoeuropejski dialog społeczny pomiędzy pracownikami portowymi a pracodawcami

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła dzisiejszą inaugurację nowego komitetu na rzecz dialogu społecznego w sektorze portowym, w którego skład wchodzą organy zarządzające portami, operatorzy terminali, pracownicy zatrudnieni przy rozładunku statków i inni pracownicy portowi z całej UE. W europejskich portach zatrudnionych jest 1,5 mln pracowników, zaś drugie tyle pracuje na stanowiskach pośrednio z nimi powiązanych w 22 nadmorskich państwach członkowskich UE. Nowy komitet zbada wyzwania stojące przed branżą portową i przyczyni się do jej długofalowego sukcesu. Porty stanowią nie tylko siłę napędową rozwoju gospodarczego i źródło dobrobytu ‑ więcej statków handlowych, pasażerskich i promów w naszych portach oznacza także więcej miejsc pracy i nowych możliwości.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Europejskie porty mają ogromny potencjał tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości, przyciągania inwestorów i przyczyniania się do wzrostu gospodarczego. W połączeniu z wytycznymi transeuropejskich sieci transportowych i instrumentem „Łącząc Europę”, które zostały zatwierdzone przez Parlament i Radę, zaproponowane przeze mnie 23 maja ramy prawne uproszczą procedury, ułatwią dostęp do usług portowych i przyciągną inwestorów. Niezbędne jest jednak także podniesienie kwalifikacji pracowników portowych i modernizacja ich miejsc pracy, w czym pomóc ma społeczny dialog.”

László Andor, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Jeśli mamy wyjść z kryzysu, zachowując korzyści płynące z europejskiego modelu społecznego i społecznej spójności, potrzebujemy wzmocnienia roli partnerów społecznych na wszystkich szczeblach. Debata dotycząca portów w ramach komitetu na rzecz dialogu społecznego pozwoli podnieść jakość życia zawodowego pracowników portowych, m.in. poprzez poprawę BHP i warunków pracy. Zaangażowanie partnerów społecznych w reformy rządowe ma kluczowe znaczenie, szczególnie w kontekście modernizacji infrastruktury portowej i cięć budżetowych”

Inauguracyjne posiedzenie nowopowstałego komitetu odbędzie się dziś w Brukseli. Skupia on Europejską Organizację Portów Morskich, Europejską Federację Prywatnych Operatorów Portowych, Europejską Federację Pracowników Transportu oraz europejski oddział Koordynacji Pracowników Portowych, reprezentujące pracowników zatrudnionych przy rozładunku statków i pozostałych pracowników portowych.

Kontekst

Program pracy komitetu na najbliższe lata odzwierciedla zaangażowanie partnerów społecznych w poszukiwanie wspólnych odpowiedzi na zagadnienia takie jak: szkolenie i kwalifikacje, atrakcyjność dla młodych pracowników, BHP oraz promocja zatrudnienia kobiet.

23 maja 2013 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący modernizacji usług portowych i przyciągania inwestorów do portów UE. W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej porty i logistyka morska przezwyciężają oznaki kryzysu, wspomagając handel i eksport UE, jak również przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Na przestrzeni kolejnych 15-20 lat europejskie porty staną przed wyzwaniem nasilającego się ruchu, potrzeby adaptacji do nowych generacji oddawanych do użytku statków, nowych trendów w handlu surowcami energetycznymi, takimi jak gaz i biomasa, a także nowych złożonych zagadnień logistycznych związanych z funkcjonowaniem terminali i połączeniem portów z własnym zapleczem.

Prognozowany wzrost przyczyni się do stworzenia wielu nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodych pracowników. Rozwój technologii stwarza jednak nowe wymogi szkoleniowe. Zwiększające się zapotrzebowanie na szkolenia techniczne połączone będzie z silniejszym zorientowaniem na technologie informatyczne stosowane w obsłudze ładunku i logistykę wewnątrz portów. Nowe wymagania mogą jednocześnie zmienić warunki pracy i stworzyć nowe rodzaje ryzyka i zagrożeń dla pracowników.

W ramach planu działania dołączonego do wniosku ustawodawczego Komisji, zobowiązała się ona dostarczyć wsparcie techniczne i administracyjne dla dialogu społecznego, aby znaleźć rozwiązanie dla opisanych powyżej wspólnych wyzwań.

Europejski dialog społeczny to dyskusje, konsultacje, negocjacje i wspólne działania, w których udział biorą organizacje reprezentujące obie strony przemysłu (pracodawców i pracowników). Stanowi on część europejskiego modelu społecznego i został on uznany za narzędzie dobrych rządów i pomocniczości na płaszczyźnie społecznej. Sprawdził się on także jako instrument społecznej odporności, pomagający złagodzić negatywne skutki społeczne recesji i kryzysu.

Więcej informacji

Komisja proponuje unowocześnienie 300 głównych portów morskich IP/13/451

Europejskie porty morskie 2030: MEMO/13/448

Europejski dialog społeczny: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Europejskie porty – siła napędowa wzrostu gospodarczego:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Strona internetowa komisarza László Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisarz László Andor w serwisie Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar