Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 juni 2013

Europese havens: Europese sociale dialoog tussen havenwerknemers en werkgevers

De Europese Commissie is opgetogen over het nieuwe comité voor de sociale dialoog in de havensector, dat vandaag samen met havenautoriteiten, terminalexploitanten, dokwerkers en andere havenarbeiders boven de doopfont wordt gehouden. De Europese havens tellen 1,5 miljoen werknemers en zijn bovendien goed voor evenveel indirecte arbeidsplaatsen in de 22 maritieme EU-lidstaten. Het nieuwe comité zal de problemen in de sector onderzoeken en bijdragen tot de bloei van de havensector op lange termijn. Havens zijn niet alleen de motor van economische ontwikkeling en een bron van welvaart, maar meer goederen, cruiseschepen en ferry's in onze havens leveren ook extra banen en nieuwe opportuniteiten op.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Europese havens bieden talrijke kansen om hoogwaardige jobs te creëren, investeringen aan te trekken en de groei aan te wakkeren. Het wetgevingskader dat ik op 23 mei heb voorgesteld, zal de procedures vereenvoudigen, de toegang tot havendiensten vergemakkelijken en, in combinatie met de door het Parlement en de Raad goedgekeurde richtsnoeren voor de trans-Europese netwerken en de Connecting Europe Facility, investeringen aantrekken. Havenarbeiders moeten echter ook goed opgeleid zijn en over een aangepaste werkomgeving kunnen beschikken. De sociale dialoog zal daartoe bijdragen."

László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie: "Wij moeten de rol van de sociale partners op alle niveaus versterken indien wij deze crisis te boven willen komen en de voordelen van het Europees sociaal model en de sociale cohesie willen behouden. Het overleg in het comité voor de sociale dialoog in de havensector zal bijdragen tot betere arbeidsomstandigheden voor de dokwerkers, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en veiligheid. De betrokkenheid van de sociale partners bij de bestuurlijke hervormingen is essentieel, met name in het licht van de modernisering van de haveninfrastructuur en de besparingen bij de overheden."

Het nieuwe comité wordt vandaag plechtig geïnstalleerd in Brussel. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de Organisatie van de zeehavens in de Europese Unie (ESPO), de Europese Federatie van private haventerminalexploitanten (FERORT), de Europese vervoersfederatie (ETF) en de International Dockers Coordination Europe, dat de dokwerkers en arbeiders in de Europese havens vertegenwoordigt.

Achtergrond

Het werkprogramma van het comité voor de volgende jaren weerspiegelt het engagement van de sociale partners om samen naar oplossingen te zoeken inzake: opleiding en kwalificaties; de aantrekkingskracht voor jonge werknemers; gezondheid en veiligheid; en het aantrekken van vrouwelijke werknemers.

Op 23 mei 2013 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een wetgevingsvoorstel ingediend om de havendiensten te moderniseren en investeringen in de Europese havens te stimuleren. In deze moeilijke economische periode blijven de havens en maritieme logistiek werken aan herstel, de Europese uitvoer stimuleren en bijdragen tot het concurrentievermogen van de Europese bedrijven.

De volgende 15 tot 20 jaar verwachten de havens een sterke groei van het verkeer en zullen zij zich moeten aanpassen aan een nieuwe generatie schepen, nieuwe handelsstromen in gas en biomassa en complexe logistieke uitdagingen inzake de exploitatie van terminals en hinterlandverbindingen.

De verwachte groei zal talrijke nieuwe banen opleveren, met name voor jongeren. De eisen inzake opleiding veranderen echter door de technologische ontwikkelingen. De toenemende vraag naar technische opleidingen zal gepaard gaan met een sterkere focus op IT-technologieën voor goederenafhandeling en logistiek binnen de haven. Die nieuwe eisen kunnen tegelijk de arbeidsomstandigheden aantasten en nieuwe risico's en gevaren voor werknemers creëren.

In het kader van het actieplan dat haar wetgevingsvoorstel vergezelt, heeft de Commissie zich bereid verklaard technische en administratieve ondersteuning te verlenen voor de sociale dialoog om deze gezamenlijke uitdagingen aan te pakken.

De Europese sociale dialoog omvat overleg, raadplegingen, onderhandelingen en gezamenlijke acties van de organisaties die beide kanten van de sector vertegenwoordigen (werkgevers en werknemers). Deze dialoog past binnen het Europees sociaal model en wordt erkend als instrument voor goed bestuur en sociale subsidiariteit. In het verleden is reeds aangetoond dat een dergelijke dialoog de sociale veerkracht versterkt en helpt om de sociale impact van een recessie en crisis te verzachten.

Voor meer informatie

Voorstel van de Commissie betreffende de opwaardering van 300 belangrijke zeehavens IP/13/451.

De Europese zeehavens horizon 2030 MEMO/13/448.

Europese sociale dialoog: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=nl

Europese havens – een motor van groei:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Website van László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU (in het Engels)

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

(in het Engels

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar