Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. kesäkuuta 2013

Euroopan laajuinen työmarkkinavuoropuhelu satama-alalle

Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti satama-alan työmarkkinaosapuolten neuvottelukomiteaan, jonka toiminta käynnistyi tänään. Komitean työhön osallistuvat satamaviranomaiset, terminaalioperaattorit, ahtaajat ja muu satamatyöntekijät eri puolilta EU:ta. Euroopan satamissa työskentelee 1,5 miljoonaa työntekijää, ja satamat työllistävät välillisesti saman määrän ihmisiä EU:n 22 rannikkojäsenvaltiossa. Uusi komitea tarkastelee alan haasteita ja myötävaikuttaa sen pitkän aikavälin menestykseen. Satamat ovat talouskehityksen moottoreita ja vaurauden lähteitä: rahdin, risteilyalusten ja lauttojen määrän kasvu satamissa luo lisää työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että Euroopan satamissa on valtava potentiaali luoda laadukkaita työpaikkoja, houkutella investointeja ja myötävaikuttaa kasvuun. ”Ehdotin 23. toukokuuta lainsäädäntökehystä, joka yksinkertaistaisi menettelyjä ja helpottaisi satamapalvelujen markkinoille pääsyä. Lainsäädäntökehys houkuttelisi myös investointeja, kun sitä täydentävät Euroopan laajuisten liikenneverkkojen suuntaviivat ja Verkkojen Eurooppa -rahoitusväline, joista on sovittu Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Satamatyöläisten on kuitenkin myös oltava hyvin koulutettuja, ja heidän työympäristöään on mukautettava. Tätä edistetään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla”, sanoi Siim Kallas.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andorin mukaan työmarkkinaosapuolten asemaa on vahvistettava kaikilla tasoilla kriisin selättämiseksi ja EU:n yhteiskuntamallin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tuomien hyötyjen säilyttämiseksi. ”Satama-alan työmarkkinaosapuolten neuvottelukomiteassa käytävät keskustelut edistävät osaltaan satamatyöläisten työelämää: niiden pohjalta parannetaan esimerkiksi työterveyttä ja -turvallisuutta sekä työskentelyolosuhteita. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen julkisen talouden uudistuksiin on äärimmäisen tärkeää, erityisesti tilanteessa, jossa satamainfrastruktuureja on nykyaikaistettava samalla kun julkisia menoja leikataan”, totesi László Andor.

Uuden komitean ensimmäinen kokous pidetään Brysselissä tänään. Kokoukseen osallistuvat Euroopan merisatamajärjestö (European Sea Ports Organisation, ESPO), yksityisten satamaterminaalioperaattoreiden eurooppalainen liitto (European Federation of Private Port Terminal Operators, FEPORT), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto (European Transport Federation, ETF) ja satamatyöläisten kansainvälisen liiton Eurooppa-koordinaattori (International Dockers Coordination Europe, IDC), joka edustaa ahtaajia ja muita satamatyöläisiä Euroopan satamissa.

Tausta

Komitean työohjelma tuleviksi vuosiksi heijastelee työmarkkinaosapuolten sitoutumista vastaamaan yhdessä näihin haasteisiin. Siihen sisältyviä aihepiirejä ovat mm. koulutus ja pätevyys, houkuttelevuus nuorten työntekijöiden keskuudessa, terveys ja turvallisuus sekä naisten työllisyyden edistäminen.

Komissio esitti 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen satamapalvelujen nykyaikaistamiseksi ja investointien houkuttelemiseksi EU:n satamiin. Satamat ja merilogistiikka jatkavat elpymistään nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa, helpottavat EU:n vientikauppaa ja edistävät Euroopan teollisuuden kilpailukykyä.

Euroopan satamilla on seuraavien 15–20 vuoden aikana edessään haastava liikenteen kasvu, ja niiden on mukauduttava uuden sukupolven alusten käyttöönottoon, uusien energialähteiden käyttöön (kaasu ja biomassa) sekä logistiikan monimutkaistumiseen terminaalitoimintojen ja satamien sisämaayhteyksien osalta.

Ennustettu kasvu luo runsaasti uusia työpaikkoja erityisesti nuorille työntekijöille. Teknologian kehittyminen muuttaa kuitenkin koulutusvaatimuksia. Teknisen koulutuksen kysyntä kasvaa, ja lastinkäsittelyyn ja satamalogistiikkaan sovellettava tietoteknologia saa lisää painoarvoa. Samalla nämä uudet vaatimukset voivat vaikuttaa työskentelyolosuhteisiin ja luoda työntekijöille uudenlaisia riskejä ja vaaroja.

Osana lainsäädäntöehdotuksen ohella esitettyä toimintasuunnitelmaa komissio lupasi antaa teknistä ja hallinnollista tukea työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun, jossa näitä yhteisiä haasteita ratkotaan.

Työmarkkinaosapuolten eurooppalaisella vuoropuhelulla tarkoitetaan toimialan työmarkkinoiden kahden osapuolen (työnantajien ja työntekijöiden) välisiä keskusteluja, kuulemisia, neuvotteluja ja yhteisiä toimia. Se on osa eurooppalaista yhteiskuntamallia ja arvostettu hyvän hallintotavan ja sosiaalisen toissijaisuusperiaatteen väline. Se on myös osoittanut asemansa yhteiskunnan sopeutumiskyvyn välineenä, joka auttaa lieventämään laman ja kriisin kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Lisätietoja

Komissio ehdottaa yli 300 keskeisen merisataman kehittämistä IP/13/451

Euroopan merisatamien tavoitteet vuodeksi 2030 MEMO/13/448

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu Euroopassa:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fi

Euroopan satamat — kasvun moottori:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

László Andorin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar