Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuni 2013

Euroopa sadamad: üleeuroopaline sotsiaaldialoog sadamatöötajate ja tööandjate vahel

Euroopa Komisjon tunneb heameelt täna tööd alustanud uue sotsiaaldialoogi komitee üle, mis ühendab sadamavaldajaid, terminalioperaatoreid, kaitöötajaid ja teisi sadamatöötajaid üle kogu ELi. Euroopa sadamates töötab 1,5 miljonit inimest ning sama suur hulk on sadamatööga kaudselt seotud 22 merepiiri omavas liikmesriigis. Uus komitee uurib probleeme, millega sektor silmitsi seisab, ning üritab anda panuse sektori pikaajalise edu tagamiseks. Sadamad ei ole mitte ainult majandusliku arengu ja heaolu allikad. Rohkem kauba- ja kruiisilaevu ning praame meie sadamates tähendab ka rohkem töökohti ja võimalusi.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Euroopa sadamatel on tohutu potentsiaal luua kvaliteetseid töökohti, meelitada juurde investeeringuid ja suurendada majanduskasvu. 23. mail välja käidud õigusraamistik lihtsustab menetlusi, hõlbustab juurdepääsu sadamateenustele ning meelitab ligi investeeringuid üheskoos üleeuroopalise transpordivõrgu suuniste ja Euroopa Ühendamise Rahastuga, mis on kokku lepitud Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Siiski peavad ka sadamatöötajad olema hästi koolitatud ja nende töökeskkond sobilik. Sotsiaaldialoog aitab sellele kaasa.”

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor lisas: Kui tahame kriisist välja tulla ja säilitada Euroopa sotsiaalmudeli ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eelised, tuleks meil suurendada sotsiaalpartnerite esindatust kõikidel tasanditel. Arutelud sadamate sotsiaaldialoogi komitees aitavad parandada sadamatöötajate töötingimusi, tuues kaasa näiteks parema tööohutuse ja töötervishoiu. Sotsiaalpartnerite kaasamine reformidesse on väga oluline, pidades eelkõige silmas sadamataristut ja kulutuste vähendamist”.

Uue komitee avaistung toimub täna Brüsselis. Sellel osalevad Euroopa meresadamate organisatsioon, Euroopa erasadamate terminalioperaatorite föderatsioon, Euroopa transpordiföderatsioon ja rahvusvahelise kaitöötajate organisatsiooni Euroopa koordinatsioonirühm, kes esindavad Euroopa sadamate töötajaid.

Taustteave

Komitee tööprogramm järgmiste aastate jaoks kajastab sotsiaalpartnerite soovi küsimustega ühiselt tegelda, hõlmates järgmisi teemasid: koolitus ja kvalifikatsioon, atraktiivsus noorte töötajate jaoks, tervishoid ja ohutus ning naiste tööhõive soodustamine.

23. mail 2013 esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku sadamateenuste moderniseerimiseks ja sadamatesse tehtavate investeeringute ELi meelitamiseks. Keerulises majandusolukorras on sadamate ja merelogistika areng jätkunud ning see hõlbustab ELi eksporti ja aitab suurendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet.

Järgmise 15-20 aasta jooksul seisavad Euroopa sadamad silmitsi suure liikluse kasvuga ning nad peavad kohanema uue põlvkonna laevadega, uue energiakaubandusega gaasi ja biomassi puhul ning logistiliste raskustega seoses terminaliteeninduse ja sadamate sisemaa ühendustega.

Loodetava majanduskasvuga luuakse palju uusi töökohti, eelkõige noorte töötajate jaoks. Tehnoloogia areng esitab uued nõuded ka koolitusele. Suurenenud nõudlus tehnilise koolituse järele käib käsikäes suurema tähelepanu pööramisega infotehnoloogiale, mida kasutatakse veose käitlemise ja sadamasisese logistika puhul. Samas võivad need uued nõuded mõjutada töötingimusi ning põhjustada uusi riske ja ohtusid töötajatele.

Õigusakti ettepanekule lisatava tegevuskava osana on komisjon otsustanud pakkuda sotsiaaldialoogile tehnilist ja haldustuge, et ühiste probleemidega tegelda.

Euroopa sotsiaaldialoogi all peetakse silmas arutelusid, konsultatsioone, läbirääkimisi ja ühistegevust, millesse on kaasatud tööturu mõlemaid osapooli (töötajaid ja tööandjaid) esindavad organisatsioonid. See on osa Euroopa sotsiaalmudelist ning seda peetakse hea juhtimise ja sotsiaalse subsidiaarsuse vahendiks. Sotsiaaldialoog on tõestanud oma rolli sotsiaalse paindlikkuse vahendina, mis aitab leevendada majanduslanguse ja kriisi negatiivset sotsiaalset mõju.

Lisateave

Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada 300 olulist meresadamat IP/13/451

Euroopa meresadamad 2030 MEMO/13/448

Euroopa sotsiaaldialoog: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Euroopa sadamad on kasvu aluseks:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar