Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juni 2013

Europæiske havne: Indledning af social dialog mellem havnearbejderne og arbejdsgiverne i hele Europa

Det nye udvalg for den sociale dialog i havnesektoren, der i dag blev præsenteret af EU's havnemyndigheder, terminaloperatører og havnearbejdere, hilses velkommen af Europa-Kommissionen. Europas havne beskæftiger 1,5 mio. arbejdere og ligeså mange er ansat i indirekte jobs på tværs af EU's 22 søfartslande. Dette nye udvalg skal undersøge de udfordringer, som sektoren står over for, og bidrage til succes i sektoren i det lange løb. Havnene er nemlig ikke blot en drivkraft for økonomisk udvikling og en kilde til velstand - mere fragt, flere krydstogtskibe og flere færger i vore havne betyder også flere job og nye muligheder.

Siim Kallas, næstformand for Kommissionen og kommissær for transport, udtaler: "De europæiske havne har et enormt potentiale til at skabe arbejdspladser af høj kvalitet, tiltrække investeringer og bidrage til vækst. De juridiske rammer, som jeg fremlagde i mit forslag den 23. maj, vil sammen med retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet og Connecting Europe-faciliteten forenkle procedurerne, lette adgangen til havnetjenesterne og tiltrække investeringer. Men samtidig skal havnearbejderne være veluddannede, og deres arbejdsmiljø veltilpasset. Den sociale dialog vil bidrage til dette."

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtaler: "Vi er nødt til at styrke arbejdsmarkedets parters rolle på alle niveauer, hvis vi skal ud af krisen og bevare fordelene ved EU's sociale model og sociale samhørighed. Drøftelserne i havnenes udvalg for den sociale dialog vil bidrage til et forbedret arbejdsliv for havnearbejderne, f.eks. i form af et forbedret helbred, forbedret sikkerhed på arbejdspladsen og forbedrede arbejdsforhold. Det er yderst vigtigt at inddrage de sociale partnere, når regeringen ønsker at gennemføre reformer, navnlig i forbindelse med moderniseringer af havneinfrastrukturer og offentlige nedskæringer."

Det nye udvalg holder stiftende møde i Bruxelles i dag og samler European Sea Ports Organisation, European Federation of Private Port Terminal Operators, European Transport Federation og International Dockers Coordination Europe, der repræsenterer havnearbejderne i de europæiske havne.

Baggrund

Udvalgets arbejdsprogram for de kommende år afspejler, at de sociale partnere har forpligtet sig til at tage fat på disse udfordringer i fællesskab. Programmet omfatter områder som: uddannelse og kvalifikationer, tiltrækning af yngre medarbejdere, sikkerhed og sundhed og fremme af kvinders beskæftigelse.

Den 23. maj 2013 fremlagde Kommissionen et forslag til modernisering af

havnetjenesterne og tiltrækning af investeringer til havnene i EU for Europa-Parlamentet og Rådet. I disse økonomisk svære tider arbejder havnene og den maritime logistiksektor fortsat på at genoprette økonomien og bidrager dermed til EU's eksport og til de europæiske industriers konkurrenceevne.

Over de næste 15-20 år vil havnene stå over for en udfordring i form af vækst i trafikken. Derudover skal de tilpasses til den næste generation af skibe, der tages i brug, nye former for handel med energi, såsom gas og biomasse, og nye logistiske problemstillinger i forbindelse med terminaloperationer og havnenes forbindelser til oplandet.

Denne forventede vækst vil skabe mange nye job, navnlig for unge arbejdere. Den teknologiske udvikling stiller imidlertid nye krav til arbejdernes uddannelse. En øget efterspørgsel efter teknisk uddannelse vil gå hånd i hånd med et øget fokus på IT-teknologi til brug ved håndtering af last og logistik i havnen. Samtidig kan disse nye krav potentielt påvirke arbejdsforholdene og give anledning til, at der opstår nye risici og farer for arbejderne.

Som en del af en handlingsplan, der følger med forslaget, har Kommissionen indvilliget i at yde teknisk og administrativ bistand i forbindelse med den sociale dialog med henblik på at tage hånd om disse fælles udfordringer.

Den sociale dialog i EU består af diskussioner, høringer, forhandlinger og fælles tiltag med deltagelse af de organisationer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og arbejdstagere). Den er en del af den europæiske sociale model og er anerkendt som et værktøj til god regeringsførelse og til forvaltning af subsidiaritetsprincippet. Den har også bevist sin rolle som et instrument til social robusthed, idet den har bidraget til at afbøde de negative sociale virkninger af recession og krise.

Yderligere oplysninger

Kommissionen foreslår opgradering af 300 vigtige søhavne: IP/13/451

Europas søhavne 2030: MEMO/13/448

Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan:

http://ec.europa.eu/socialdialogue

Europæiske havne – en drivkraft til vækst:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar