Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. června 2013

Evropské přístavy: celoevropský sociální dialog mezi pracovníky v přístavech a zaměstnavateli

Evropská komise vítá nový výbor pro sociální dialog v přístavním sektoru, jehož činnost byla dnes zahájena se zapojením přístavních orgánů, provozovatelů překladišť, přístavních dělníků a dalších pracovníků v přístavech z celé EU. V evropských přístavech je zaměstnáno 1,5 milionu pracovníků a dalších 1,5 milionu jich je na území 22 přímořských členských států EU zaměstnáno nepřímo. Nový výbor se bude zabývat výzvami, jimž toto odvětví čelí, a bude napomáhat tomu, aby bylo dlouhodobě úspěšné. Přístavy představují nejen motor hospodářského rozvoje a zdroj prosperity; více nákladu, výletních lodí a trajektů v našich přístavech znamená také více pracovních míst a nové příležitosti.

Místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas řekl: „Evropské přístavy mají obrovský potenciál vytvářet kvalitní pracovní místa, přitahovat investice a přispívat k růstu. Právní rámec, který jsem navrhl dne 23. května, zjednoduší postupy, usnadní přístup k přístavním službám a přiláká investice, a to společně s hlavními směry pro transevropské dopravní sítě a nástrojem pro propojení Evropy, které se nyní schvalují v Parlamentu a v Radě. Přístavním dělníkům se ovšem musí dostat rovněž dobré odborné přípravy a musí se přizpůsobit jejich pracovní prostředí. K tomu přispěje i sociální dialog.“

László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, k tomu uvedl: „Pokud chceme překonat krizi a zachovat výhody evropského sociálního modelu a sociální soudržnost, musíme posílit úlohu sociálních partnerů na všech úrovních. Diskuse ve výboru pro sociální dialog v přístavech pomůže zlepšit pracovní život přístavních dělníků, např. zdokonalením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšením pracovních podmínek. Zapojení sociálních partnerů do vládních reforem má zásadní význam zejména v kontextu modernizace přístavní infrastruktury a snižování vládních výdajů.“

Nový výbor dnes v Bruselu pořádá své zahajovací zasedání. Sdružuje Evropskou organizaci námořních přístavů, Evropskou federaci soukromých provozovatelů přístavních terminálů, Evropskou federaci pro dopravu a Mezinárodní koordinaci přístavních dělníků v Evropě, která zastupuje přístavní dělníky a pracovníky z evropských přístavů.

Souvislosti

Pracovní program výboru na příštích několik let odráží závazek sociálních partnerů společně řešit tyto problémy a zahrnuje například témata odborné přípravy a vzdělání, přitažlivosti odvětví pro mladé pracovníky, ochrany zdraví a bezpečnosti a podpory zaměstnanosti žen.

Dne 23. května 2013 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh s cílem modernizovat přístavní služby a přilákat do přístavů v EU investice. V této ekonomicky obtížné době se stav přístavů a námořní logistiky nadále zlepšuje, přičemž usnadňují obchod pro vývoz z EU a zvyšují konkurenceschopnost evropských průmyslových odvětví.

V nadcházejících 15 až 20 letech budou evropské přístavy čelit významnému nárůstu objemu dopravy a musí se přizpůsobit nástupu lodí nové generace, novému obchodu s plynem a biomasou v odvětví energetiky a novým logistickým komplikacím, pokud jde o provoz terminálů a spojení přístavů s vnitrozemím.

Tento očekávaný růst dá vzniknout řadě nových pracovních míst, zejména pro mladé pracovníky. Technologický vývoj však přináší měnící se požadavky na odbornou přípravu. Zvýšená poptávka po technické přípravě půjde ruku v ruce s větším důrazem na informační technologie, které souvisí s manipulací s nákladem a logistikou v přístavech. Zároveň by tyto nové požadavky mohly ovlivňovat pracovní podmínky a vést ke vzniku nových rizik a nebezpečí pro pracovníky.

Jako součást akčního plánu, který je připojen k jejímu legislativnímu návrhu, Komise souhlasila s tím, že v zájmu řešení těchto společných úkolů poskytne technickou a administrativní podporu pro sociální dialog.

Evropským sociálním dialogem se rozumí diskuze, konzultace, vyjednávání a společné akce, do nichž se zapojují organizace zastupující sociální partnery v daném odvětví (zaměstnavatele a zaměstnance). Představuje součást evropského sociálního modelu a je uznáván jako nástroj řádné správy a sociální subsidiarity. Prokázal rovněž svou funkci jakožto nástroj sociální stabilizace, který pomáhá zmírňovat negativní sociální dopady hospodářské recese a krize.

Více informací

Komise navrhuje modernizaci tří set hlavních námořních přístavů IP/13/451

Evropské námořní přístavy v roce 2030 MEMO/13/448

Evropský sociální dialog: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Evropské přístavy — hnací síla růstu:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Internetové stránky Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar