Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 юни 2013 г.

Европейските пристанища: социален диалог в ЕС между пристанищните работници и работодателите

Европейската комисия приветства новия комитет за социален диалог в пристанищния сектор, чието начало бе поставено днес с участието на пристанищните органи, операторите на терминали, докерите и другите пристанищни работници в целия ЕС. Около 1,5 млн. работници са заети в европейските пристанища, още толкова са заети косвено в 22-те морски държави — членки на ЕС. Този нов комитет ще проучва предизвикателствата, пред които е изправен секторът, и ще допринесе за неговото успешно развитие в дългосрочен план. Пристанищата са не само двигатели на икономическото развитие и източници на просперитет — наличието на повече товарни кораби, кораби за пътешествия и фериботи в нашите пристанища означава също така повече работни места и нови възможности.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Европейските пристанища притежават огромен потенциал за създаване на качествени работни места, за привличане на инвестиции и подпомагане на растежа. Правната рамка, която предложих на 23 май, ще опрости процедурите, ще улесни достъпа до пристанищни услуги и ще привлече инвестиции заедно с насоките за трансевропейската транспортна мрежа и Механизма за свързване на Европа, които се разглеждат от Европейския парламент и Съвета. Пристанищните работници обаче трябва да бъдат и добре обучени, а тяхната работна среда да бъде приспособена. Социалният диалог ще допринесе за постигането на тези цели.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Трябва да укрепим ролята на социалните партньори на всички равнища, ако искаме да преодолеем кризата и да съхраним ползите от европейския социален модел и социалното сближаване. Дискусиите в пристанищните комитети за социален диалог ще допринесат за подобряването на трудовия живот на докерите, например чрез създаване на по-добри условия по отношение на здравето, безопасността при работа и условията на труд. Участието на социалните партньори в правителствените реформи е от жизненоважно значение, по-специално в контекста на модернизацията на пристанищната инфраструктура и съкращаването на бюджетните разходи.“

Новия комитет провежда първото си заседание днес в Брюксел. Той обединява Европейската организация на морските пристанища, Европейската федерация на частните оператори на пристанищни терминали, Европейската транспортна федерация и международния координационен център на докерите в Европа, представляващи докерите и пристанищните работници в европейските пристанища.

Контекст

Работната програма на комитета за следващите години отразява ангажимента на социалните партньори да се справят заедно с тези предизвикателства и обхваща теми като обучение и квалификация, привлекателност за младите работници, здраве и безопасност и насърчаване на заетостта при жените.

На 23 май 2013 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за модернизиране на пристанищните услуги и привличане на инвестиции в пристанищата на ЕС. В този труден в икономическо отношение период пристанищата и морската логистика продължават да полагат усилия за възстановяване, като улесняват търговията в интерес на износа от ЕС и допринасят за конкурентоспособността на европейската промишленост.

През следващите 15—20 години европейските пристанища ще бъдат изправени пред проблеми, свързани с увеличаването на трафика, и трябва да се адаптират към новите поколения кораби, които влизат в експлоатация, новите енергийни сделки с газ и биомаса и нови логистични усложнения по отношение на операциите в терминалите и връзките на пристанищата с хинтерланда.

Това очакван растеж ще създаде много нови работни места, особено за младите работници. С развитието на технологиите обаче се променят и изискванията по отношение на обучението. Нарастващото търсене на техническо обучение ще бъде съпроводено от един по-силен акцент върху ИТ технологиите, приложими за обработката на товари и логистиката вътре в пристанищата. В същото време тези нови изисквания биха могли да засегнат условията на труд и да създадат нови рискове и опасности за работниците.

Като част от плана за действие, който придружава нейното законодателно предложение, Комисията се съгласи да предостави техническа и административна помощ за социалния диалог, за да се намерят решения на тези общи предизвикателства.

Европейският социален диалог обхваща дискусии, консултации, преговори и съвместни действия на организации, представляващи двете страни в сектора (работодателите и работниците). Той е част от европейския социален модел и е признат като инструмент за добро управление и социална субсидиарност. Той също така е доказал ролята си като инструмент за социална устойчивост, тъй като спомага за смекчаване на отрицателните социални последици при рецесия и криза.

За повече информация

Комисията предлага да се модернизират 300 ключови морски пристанища IP/13/451

Европейските морски пристанища до 2030 г.: Предстоящи предизвикателства MEMO/13/448

Европейски социален диалог: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Европейските пристанища — двигател за растеж:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Уебсайт на г-н Ласло Андор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Съобщенията на г-н Ласло Андор в Туитър можете да следите на адрес:

http://twitter.com/LaszloAndorEU

За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването можете да се абонирате на адрес: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar