Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juni 2013

Maritieme veiligheid: Commissie daagt België voor het Hof inzake regelgeving betreffende onderzoeken naar scheepvaartongevallen

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie te dagen omdat het de Richtlijn betreffende onderzoek naar scheepvaartongevallen niet volledig ten uitvoer heeft gelegd. De Commissie stelt voor om per dag een dwangsom van 55,265 EUR op te leggen, te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop België de Commissie meedeelt dat het de richtlijn volledig in nationaal recht heeft omgezet. Zij stelt deze geldboete voor op grond van het Verdrag van Lissabon en heeft hierbij rekening gehouden met de duur en de ernst van de inbreuk en de omvang van de lidstaat. De definitieve beslissing over de dwangsom berust bij het Hof. Op grond van de richtlijn dienen de lidstaten een onpartijdige onderzoeksinstantie op te richten, die over de nodige bevoegdheden en gekwalificeerde onderzoekers beschikt om onderzoeken te voeren naar scheepvaartincidenten en -slachtoffers.

Achtergrond

In juli 2011 heeft de Commissie België in gebreke gesteld en gevraagd of het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maatregelen hadden genomen om de oprichting van een onderzoeksinstantie naar scheepvaartongevallen mogelijk te maken, en er met name om voor te zorgen dat:

  • die instantie van alle ongevallen op de hoogte wordt gebracht;

  • overheidsinstanties de opdracht krijgen met de onderzoeksinstantie samen te werken.

In maart 2012 volgde een met redenen omkleed advies. Tot dusver hebben de Belgische autoriteiten de Commissie nog niet in kennis gesteld van de genomen maatregelen.

De volledige tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake scheepvaartveiligheid door alle lidstaten is essentieel om dat deze belangrijke veiligheidsregelgeving correct kan functioneren. De regelgeving inzake scheepvaartveiligheid is uiterst belangrijk en relevant gezien het belang van de Belgische zeehavens in de Europese Unie.

Voor nadere informatie:

Nadere informatie over de richtlijn staat op de website van het Europees Agentschap voor Maritieme veiligheid

Over het pakket inbreukbesluiten van juni, zie MEMO/13/583

Over de algemene inbreukprocedure, zie MEMO/12/12

Nadere informatie over inbreukprocedures

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar