Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juni 2013

Kommissionen efterlyser ett nytt samförstånd för att få ekonomin att växa igen

Ungdomsarbetslöshet och finansiering av små och medelstora företag finns på agendan vid nästa möte i Europeiska rådet

– Europa gör mycket för att ta sig igenom krisen. Kommissionen har dokumenterat detta i den detaljerade analys som åtföljer våra landsspecifika rekommendationer. Men vår tillväxt är fortfarande mycket otillfredsställande och vi har ett samhällsproblem i delar av Europa. Vi kan utnyttja Europeiska rådets möte i slutet av nästa vecka till att skapa ett nytt samförstånd och få ny fart i arbetet, genom att få EU att sluta upp runt en överenskommelse om vad som måste göras för att på nytt skapa tillväxt i ekonomin. Vi för fram konkreta åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och, tillsammans med EIB, stödja finansieringen av den reala ekonomin, särskilt små och medelstora företag. Ingredienserna för samförståndet har lagts fram och nu gäller det bara att se till att förverkliga dem, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso i slutet av kommissionens veckomöte, som huvudsakligen var fokuserat på Europeiska rådets möte i slutet av juni.

EU-kommissionen har kommit överens om tre bidrag till nästa möte i Europeiska rådet som äger rum den 27–28 juni 2013. Bidragen för att hantera ungdomsarbetslöshet, bättre reglering och en granskning av sysselsättningspakten antogs i morse. Tillsammans med Europeiska investeringsbanken har kommissionen tagit fram ytterligare ett bidrag för att öka utlåningen till ekonomin som kommer att bli tillgängligt så snart som det har antagits formellt. Detta paket med initiativ kommer att hjälpa Europa att påverka situationen när det gäller att få tillbaka människor i arbete och göra det möjligt för företag att anställa personal och investera och för banker att låna ut till den reala ekonomin.

Viktiga punkter i de fyra bidragen:

Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar – En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslösheten

Att bekämpa ungdomsarbetslösheten har högsta prioritet. Även om de flesta av resurserna finns hos medlemsländerna kan resurser på EU-nivå ha stor betydelse. Kommissionen har föreslagit ett antal praktiska och genomförbara åtgärder som har potential att få en omedelbar inverkan, men en del åtgärder måste fortfarande kommas överens om på EU-nivå, särskilt de som är kopplade till den fleråriga budgetramen.

En viktig prioritering är att påskynda genomförandet av ungdomsgarantin. Kommissionen föreslår att utbetalningen av de sex miljarder euro som ingår i initiativet bör tidigareläggas och utnyttjas redan under 2014 och 2015, snarare än under den fleråriga budgetramens sjuårsperiod. Medlemsstaterna måste lägga fram sina ungdomssysselsättningsprogram i höst. Parallellt med detta kommer kommissionen att utarbeta ett antal gemenskapsinstrument till stöd för medlemsstaterna, exempelvis den europeiska alliansen för lärlingsutbildning, samlingen för digital anställning, Eures och initiativet ”Ditt första Eures-jobb” och hjälpa företag att rekrytera ungdomar. Alla dessa åtgärder måste utvecklas i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer.

Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet – Ökad utlåning till ekonomin: genomförande av EIB:s kapitalökning och gemensamma initiativ av kommissionen och EIB

Ett av dagens största hinder för återhämtning är bristen på normal utlåning i realekonomin, särskilt till små och medelstora företag, vilket är ett problem som kommissionen betonar i den årliga tillväxtöversikten.

I en gemensam rapport fastställer EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken hur den nyligen överenskomna kapitalökningen för EIB ska fördelas. I rapporten fastställs dessutom tre alternativ för att hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och anställa ungdomar inom en snar framtid. Kommissionen kommer att uppmana Europeiska rådet att ha en ambitiös strategi i denna fråga.

Tillväxt- och sysselsättningspakten: ett år senare – Rapport till Europeiska rådet

EU-kommissionen har antagit en lägesrapport om tillväxt- och sysselsättningspakten. Efter ett år finns det mycket som medlemsstaterna fortfarande kan göra för att hjälpa sig själva, till exempel genom att frigöra den inre marknadens potential inom områden som IT, energi och forskning.

I rapporten betonas behovet av att slutföra den första inremarknadsakten där medlagstiftarna bara har kommit överens om 7 av de 12 förslag som kommissionen har lagt fram. EU-kommissionen har presenterat de flesta av förslagen för den andra inremarknadsakten. Den kommer att lägga fram de återstående förslagen under de kommande veckorna, inklusive lagstiftning för att främja långsiktiga investeringsfonder som kan vara en alternativ källa för utlåning till den reala ekonomin. Kommissionen uppmanar till ett snabbt antagande av dessa förslag före valen till Europaparlamentet.

I rapporten visas hur kommissionen har gjort hela budgeten för samförståndspolitiken och arbetsskapande projekt som en del av det investeringspaket på 120 miljarder euro som beskrivs i pakten tillgänglig.

Kommissionens uppföljning av topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen

Att ha en företagsvänlig miljö är också en viktig del av paketet. Reglering på EU-nivå, snarare än 27 olika nationella varianter, har visat sig vara en bra metod om man vill skapa nya möjligheter.

Kommissionen har antagit ett meddelande för att ta itu med de, enligt små och medelstora företag, tio krångligaste delarna av EU-lagstiftningen. I meddelandet anges de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas för att ta itu med var och en av dessa. För varje lagstiftningsdel som identifierats av de små och medelstora företagen har kommissionen redan granskat de anförda problemet, vidtagit åtgärder där detta kan göras av kommissionen eller lagt fram förslag för medlagstiftarna för att lätta på de små och medelstora företagens börda. Till exempel föreslog kommissionen i december 2011 en översyn av systemet för offentlig upphandling som kommer att ha direkt inverkan på de små och medelstora företagens tillträde till offentlig upphandling. I februari 2013 föreslog kommissionen att direktivet om allmän produktsäkerhet ska ersättas med en förordning om produktsäkerhet för konsumenter med en enklare uppsättning av gemensamma krav för företag.

Detta är del av vårt pågående arbete för att se över och garantera att hela gemenskapens regelverk fyller sitt syfte (Refit-programmet).

Europeiska rådet kommer att stödja kommissionens landsspecifika rekommendationer för att vägleda medlemsstaternas budgetpolitik och ekonomiska politik under nästa år. Det kommer också att fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för att stärka Ekonomiska och monetära unionens arkitektur. Kommissionens fyra bidrag är exempel på omedelbara åtgärder för att få ekonomin att växa igen. De kommer att hjälpa till med att återställa förtroendet så att företagen investerar och anställer och att banker och andra investerare återgår till normal utlåning. Bidragen visar att gemensamma åtgärder på EU-nivå kommer att ha en större inverkan än isolerade enskilda nationella åtgärder. Ordförande José Manuel Barroso kommer nu att skicka dessa bidrag till alla medlemmarna i Europeiska rådet och till Europaparlamentet.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Olivier Bailly +32 2 296 87 17

Mark Gray +32 2 298 86 44

Sarah Collins +32 2 296 80 76


Side Bar