Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. junija 2013

Komisija poziva k soglasju za ponovno rast gospodarstva

Zaposlovanje mladih in financiranje MSP na naslednjem zasedanju Evropskega sveta

Ob koncu tedenskega srečanja Komisije, na katerem je bil poudarek predvsem na zasedanju Evropskega sveta konec junija, je predsednik Barroso dejal: „Evropa si znatno prizadeva, da bi prebrodila krizo. Komisija je to zabeležila v svoji podrobni analizi, ki spremlja naša priporočila za posamezne države. Naša rast pa je še vedno nezadovoljiva in v nekaterih delih Evrope se soočamo s socialnimi stiskami. Zasedanje Evropskega sveta konec naslednjega tedna lahko izkoristimo za dosego novega soglasja in novega zagona, ki bosta združila Evropo v nadaljnjem ukrepanju za ponovno rast našega gospodarstva. Pripravili smo konkretne ukrepe za boj proti brezposelnosti mladih in skupaj z EIB ukrepe v podporo financiranju realnega gospodarstva, zlasti MSP. Elementi soglasja so na pogajalski mizi, zdaj se moramo le še dogovoriti.“

Evropska komisija je pripravila tri prispevke za naslednje zasedanje Evropskega sveta, predvidenega za 27. in 28. junij 2013. Danes dopoldne so bili sprejeti prispevki za odpravo brezposelnosti mladih, sprejemanje boljše zakonodaje ter revizijo pakta za rast in delovna mesta. Dodaten prispevek, pripravljen skupaj z Evropsko investicijsko banko glede povečanja posojil gospodarstvu, bo na voljo takoj, ko bo uradno sprejet. Ta sveženj pobud bo Evropi pomagal pri učinkoviti vrnitvi posameznikov na trg dela in podjetjem omogočil zaposlovanje ter vlaganje, bankam pa zagotavljanje posojil realnemu gospodarstvu.

Ključne točke štirih prispevkov:

Skupna prizadevanja za mlade v Evropi – poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih

Boj proti brezposelnosti mladih je glavna prednostna naloga. Čeprav je večina orodij za to v rokah držav članic, pa je mogoče na ravni EU precej pripomoči k temu. Komisija je predlagala več praktičnih in uresničljivih ukrepov, ki lahko prinesejo takojšnje učinke, vendar se je treba o nekaterih od njih, zlasti tistih, povezanih z večletnim finančnim okvirom, še dogovoriti na ravni EU.

Prednostna naloga je pospešiti izvajanje jamstva za mlade. Komisija predlaga, da bi moralo biti 6 milijard EUR sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih zbranih v začetnem obdobju, tako da se obveznosti za ta sredstva prevzamejo v letih 2014 in 2015 namesto v sedemletnem obdobju večletnega finančnega okvira. Države članice morajo svoje programe za zaposlovanje mladih predložiti jeseni. Komisija bo vzporedno s tem pripravila več instrumentov za pomoč državam članicam na ravni EU, kot so evropska koalicija za vajeništva, koalicija za zaposlovanje v informacijskem in telekomunikacijskem sektorju, EURES ter pobuda „tvoja prva zaposlitev EURES“, obenem pa bo podjetjem pomagala pri zaposlovanju mladih. Vse te ukrepe je treba nadaljevati v tesnem partnerstvu s socialnimi partnerji in ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Skupno poročilo Komisije in EIB Evropskemu svetu – povečanje posojil gospodarstvu: izvedba povečanja kapitala EIB ter skupnih pobud Komisije in EIB

Trenutno je ena največjih ovir za okrevanje pomanjkanje običajnega posojanja realnemu gospodarstvu, zlasti MSP, kar je močno poudarjena točka v letnem pregledu rasti, ki ga je pripravila Komisija.

V skupnem poročilu Evropske komisije in Evropske investicijske banke je določeno, kako bo dodeljeno nedavno dogovorjeno povečanje kapitala EIB. Poleg tega so v poročilu navedene tri možnosti za pomoč MSP pri dostopu do financiranja in zaposlovanju mladih v bližnji prihodnosti. Komisija bo Evropski svet pozvala, naj sprejme ambiciozen pristop k temu vprašanju.

Pakt za rast in delovna mesta: eno leto pozneje — poročilo Evropskemu svetu

Evropska komisija je sprejela poročilo o napredku pakta za rast in delovna mesta. Leto pozneje ostaja še veliko, kar lahko države članice storijo, da si pomagajo, na primer z izkoriščanjem potenciala enotnega trga na digitalnem ter energetskem področju in pri raziskavah.

V poročilu je poudarjena potreba po dokončni vzpostavitvi Akta za enotni trg I, pri katerem so se sozakonodajalci dogovorili le o 7 od 12 predlogov, ki jih predložila Komisija. Evropska komisija je predstavila večino predlogov Akta za enotni trg II. Preostale predloge bo predložila v naslednjih tednih, vključno z zakonodajo za spodbujanje dolgoročnih investicijskih skladov, ki so lahko dodaten alternativni vir posojil za realno gospodarstvo. Komisija poziva k hitremu sprejetju teh predlogov še pred volitvami v Evropski parlament.

V poročilu je prikazano, kako je dala Komisija celoten proračun kohezijske politike na voljo za podporo projektom za rast in ustvarjanje delovnih mest, in sicer kot del naložbenega svežnja iz Pakta v vrednosti 120 milijard evrov.

Nadaljnji ukrepi Komisije na podlagi posvetovanja o „Top-10“ z MSP o pravni ureditvi EU

Pomemben del svežnja je tudi podjetjem prijazno okolje. Priprava predpisov na ravni EU namesto na sedemindvajset različnih načinov na nacionalnih ravneh se je izkazala za učinkovit način ustvarjanja novih priložnosti.

Komisija je sprejela sporočilo za obravnavo desetih najbolj obremenilnih delov zakonodaje EU, kot so jih opredelila MSP. V sporočilu so podrobno navedeni ukrepi, ki so že bili ali še bodo sprejeti za njihovo reševanje. Komisija je že pregledala izražene pomisleke glede vseh delov zakonodaje, ki so jih opredelili MSP, ukrepala, kjer lahko ukrepa sama, ali sozakonodajalcema predložila predloge za zmanjšanje bremen MSP. Decembra 2011 je na primer predlagala revizijo postopka javnih naročil, ki bo imela neposredni vpliv na dostop MSP do javnih naročil. Februarja 2013 je Komisija predlagala nadomestitev direktive o splošni varnosti proizvodov z uredbo o varnosti potrošniških proizvodov, ki vključuje sklop enostavnejših skupnih zahtev za podjetja.

To je del našega tekočega dela pri pregledovanju pravnega reda Unije in zagotavljanju, da ustreza namenu (program REFIT).

Evropski svet bo potrdil priporočila Komisije za posamezne države, na podlagi katerih bodo države članice usmerjale svoje proračunske in gospodarske politike v naslednjem letu. Prav tako bo določil naslednje korake k okrepitvi strukture ekonomske in monetarne unije. Štirje prispevki Komisije zagotavljajo temelj za takojšnje ukrepanje, ki bo pripomoglo k ponovni rasti gospodarstva. Pomagali bodo obnoviti zaupanje, da bodo podjetja začela vlagati in zaposlovati, banke in drugi vlagatelji pa vzpostavili običajno posojanje. Prispevki tudi dokazujejo, da bo imelo skupno ukrepanje na ravni EU večji učinek od posameznih ukrepov na nacionalni ravni. Predsednik Barroso bo te prispevke zdaj poslal vsem članom Evropskega sveta in Evropskemu parlamentu.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Mark Gray (+32 22988644)

Sarah Collins (+32 22968076)


Side Bar