Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. júna 2013

Komisia žiada o nový konsenzus s cieľom znovu obnoviť rast hospodárstva

Zamestnanosť mladých ľudí a financovanie MSP predostreté na najbližšom zasadnutí Európskej rady

Koncom každotýždenného stretnutia Komisie, ktoré bolo zamerané najmä na zasadnutie Európskej rady koncom júna, predseda Barroso uviedol „Európa robí veľa, aby sa dostala sa z krízy. Komisia to zaznamenala v podrobnej analýze, ktorá je priložená k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny. Naša výkonnosť z hľadiska rastu je však stále veľmi neuspokojivá a v niektorých častiach Európy máme v spoločnosti kritickú situáciu. Na zasadnutí Európskej rady koncom budúceho týždňa môžeme dospieť k novému konsenzu a obnoviť hybnú silu, čím zjednotíme EÚ v odpovedi na otázku, čo urobíme, aby naše hospodárstvo opäť rástlo. Prinášame konkrétne opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a spolu s EIB na podporu financovania reálneho hospodárstva, najmä MSP. Zložky potrebné na dosiahnutie tohto konsenzu máme pripravené. Teraz ich už len musíme poskladať.“

Európska komisia sa dohodla, že k najbližšiemu zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa má konať 27. až 28. júna 2013, prispeje tromi príspevkami. Budú sa týkať riešenia nezamestnanosti mladých ľudí, lepšej právnej regulácie a revízie Paktu pre rast a zamestnanosť a prijali sme ich dnes ráno. Ďalší príspevok, spoločný s Európskou investičnou bankou, o poskytovaní úverov hospodárstvu bude sprístupnený akonáhle sa formálne príjme. Tento balík iniciatív pomôže Európe prispieť k navráteniu ľudí do práce a k tomu, aby bolo spoločnostiam umožnené najať si zamestnancov a investovať a bankám poskytovať úvery v reálnom hospodárstve.

Kľúčové body uvedených štyroch príspevkov:

Spoločne pre mladých ľudí Európy – Výzva na prijatie opatrení proti nezamestnanosti mladých ľudí

Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí je prvoradou prioritou. Hoci väčšinu nástrojov majú v rukách členské štáty, EÚ môže v tomto smere takisto zohrať významnú úlohu. Komisia navrhla viacero praktických a dosiahnuteľných opatrení, ktoré môžu mať okamžitý vplyv, no niektoré si ešte vyžadujú dohodu na úrovni EÚ, a to najmä tie, ktoré sa týkajú VFR.

Našou prioritou je urýchlenie zavedenia záruky pre mladých. Podľa návrhu Komisie by sa šesť miliárd EUR vyhradených v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí malo uvoľniť prednostne tak, aby tieto prostriedky boli viazané už v rokoch 2014 a 2015, a nie počas celého sedemročného obdobia VFR. Členské štáty musia predložiť svoje programy zamestnanosti mladých ľudí už na jeseň. S cieľom pomôcť členským štátom Komisia zároveň vypracuje na úrovni EÚ niekoľko nástrojov, ako sú napríklad Európske združenie učňovskej prípravy, koalícia digitálneho zamestnávania, portál EURES a iniciatíva „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“, vďaka ktorým pomôže podnikom zamestnať mladých ľudí. Pri všetkých týchto opatreniach treba postupovať v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými zainteresovanými stranami.

Spoločná správa Komisie a EIB Európskej rade – Viac úverov pre hospodárstvo: navýšenie kapitálu EIB a spoločné iniciatívy Komisie a EIB

V tejto chvíli je jednou z najväčších prekážok ozdravenia hospodárstva nedostatok bežných úverov v reálnom hospodárstve, najmä pre MSP, čo Komisia zdôraznila v rámci ročného prieskumu rastu.

Komisia a EIB v spoločnej správe uvádzajú spôsob, akým sa bude nedávno dohodnuté navýšenie kapitálu EIB prideľovať. Okrem toho sa v správe uvádzajú tri možnosti pomoci MSP získať v blízkej budúcnosti finančné prostriedky a zamestnať mladých ľudí. Komisia bude na Európsku radu naliehať, aby k tejto otázke pristupovala ambicióznejšie.

Pakt pre rast a zamestnanosť: po roku – Správa Európskej rade

Európska komisia v súvislosti s Paktom pre rast a zamestnanosť prijala správu o pokroku. Po roku je toho stále veľa, čo členské štáty môžu urobiť, aby si pomohli, napr. tým, že uvoľnia potenciál jednotného trhu v oblastiach ako sú digitálny obsah, energia a výskum.

V správe sa zdôrazňuje potreba dokončiť vykonávanie Aktu o jednotnom trhu I, v rámci ktorého z 12 návrhov, ktoré Komisia predostrela, spoluzákonodarcovia súhlasili len so 7. Európska komisia už predstavila väčšinu návrhov pre Akt o jednotnom trhu II. V najbližších týždňoch predostrie zostávajúce návrhy vrátane právnych predpisov na podporu dlhodobých investičných fondov, ktoré môžu byť ďalším alternatívnym zdrojom úverov v reálnom hospodárstve. Komisia vyzýva na urýchlené prijatie uvedených návrhov ešte pred voľbou Európskeho parlamentu.

V správe sa opisuje spôsob, akým Komisia sprístupnila celkové rozpočtové prostriedky politiky súdržnosti, ako súčasť investičného balíka v hodnote 120 miliárd EUR uvádzaného v pakte, na podporu projektov zameraných na rast a zamestnanosť.

Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu s MSP o právnych predpisoch EÚ pod názvom „TOP TEN“ (10 naj)

Dôležitou súčasťou receptu je aj vytvorenie prostredia priaznivého pre podnikanie. Ukázalo sa, že reguláciou na úrovni EÚ namiesto dvadsiatich siedmich rôznych spôsobov na národnej úrovni možno efektívne vytvoriť nové príležitosti.

Komisia prijala oznámenie zamerané na riešenie 10 najviac zaťažujúcich právnych predpisov EÚ podľa MSP. V súvislosti s riešením každého z nich sa v tomto oznámení podrobne opisujú prijaté alebo plánované kroky. Komisia už posúdila vyjadrené obavy, prijala opatrenia v prípadoch, kde tak mohla urobiť sama, alebo predložila spoluzákonodarcom návrhy na zníženie záťaže MSP. Napr. v decembri 2011 Komisia navrhla revíziu režimu verejného obstarávania, čo bude mať priamy vplyv na dostupnosť tohto režimu pre MSP. Vo februári 2013 Komisia navrhla, aby sa všeobecná smernica o bezpečnosti výrobkov nahradila nariadením o bezpečnosti spotrebných výrobkov, ktoré obsahuje jednoduchší súbor všeobecných požiadaviek na spoločnosti.

Ide o súčasť priebežného revidovania celého súboru právnych predpisov EÚ (acquis communautaire) s cieľom zabezpečiť, aby bol primeraný svojmu účelu (program „REFIT“).

Európska rada podporí odporúčania pre jednotlivé krajiny vypracované Komisiou s cieľom usmerňovať rozpočtovú politiku a hospodársku politiku členských štátov v priebehu nasledujúcich rokov. Stanoví aj ďalšie kroky na posilnenie architektúry hospodárskej a menovej únie. Uvedenými štyrmi príspevkami Komisie sa poskytne plán pre okamžitú akciu s cieľom znovu obnoviť rast hospodárstva. Prispeje sa nimi na pomoc pri obnove dôvery, takže spoločnosti znovu začnú investovať a prijímať pracovníkov a banky, ako aj ďalší investori sa vrátia k normálnemu úverovaniu. Sú dôkazom toho, že spoločná akcia na úrovni EÚ bude mať väčší dosah ako izolované individuálne opatrenia na úrovni jednotlivých štátov. Predseda Barroso teraz zašle tieto príspevky všetkým členom Európskej rady a Európskemu parlamentu.

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar