Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 czerwca 2013 r.

Komisja wzywa do ustanowienia nowego porozumienia umożliwiającego powrót do wzrostu gospodarczego

Zatrudnienie młodych oraz finansowanie MŚP będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej

Na koniec cotygodniowego posiedzenia Komisji, które było w dużym stopniu poświęcone czerwcowemu posiedzeniu Rady Europejskiej, przewodniczący José Manuel Barroso powiedział: „Europa wkłada wiele wysiłku w dążenie do wyjścia z kryzysu. Komisja udokumentowała te dążenia w szczegółowej analizie, która została dołączona do naszych zaleceń dla poszczególnych krajów. Wzrost gospodarczy w UE jest jednak nadal bardzo niezadowalający, a w niektórych częściach Europy mamy do czynienia z alarmującą sytuacją społeczną. Możemy wykorzystać posiedzenie Rady Europejskiej pod koniec przyszłego tygodnia, aby osiągnąć nowy konsensus i ponownie nadać impet procesowi wychodzenia z kryzysu oraz połączyć całą UE wokół porozumienia dotyczącego sposobów umożliwiających powrót do wzrostu gospodarczego. Przedstawiamy konkretne środki mające na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodych, a także wspieranie, we współpracy z EBI, finansowania realnej gospodarki, w szczególności MŚP. Elementy takiego konsensusu są już znane, obecnie nadszedł czas, by je wspólnie urzeczywistnić”.

Komisja Europejska zdecydowała o przedstawieniu trzech propozycji na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanym na 27-28 czerwca 2013 r. Propozycje te, dotyczące walki z bezrobociem osób młodych, lepszego stanowienia prawa oraz przeglądu Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zostały przyjęte dziś rano. Kolejna propozycja, przedstawiona wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w sprawie zwiększenia kredytowania gospodarki zostanie udostępniona zaraz po jej formalnym przyjęciu. Ten pakiet inicjatyw pomoże Europie w skuteczniejszym umożliwianiu bezrobotnym powrotu do pracy oraz w ułatwieniu przedsiębiorstwom zatrudniania nowych pracowników i inwestowania, a bankom udzielania pożyczek na rzecz realnej gospodarki.

Główne elementy tych czterech propozycji są następujące:

„Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków” – wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych

Zwalczanie bezrobocia wśród młodych jest sprawą najwyższej wagi. Większość środków w tym zakresie leży w gestii państw członkowskich, ale działania na szczeblu UE mogą stanowić cenną pomoc. Komisja zaproponowała szereg praktycznych i osiągalnych środków mogących wywrzeć bezpośrednie skutki, ale niektóre z nich – w szczególności środki związane z wieloletnimi ramami finansowymi – nie zostały jeszcze uzgodnione na poziomie UE.

Priorytetem jest przyspieszenie wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Komisja proponuje, by pula 6 mld euro przeznaczona na „Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” została wykorzystana w pierwszej kolejności, tak aby środki te zostały zaangażowane w 2014 i 2015 r., a nie przez cały okres siedmiu lat obowiązywania wieloletnich ram finansowych. Ponadto państwa członkowskie powinny na jesieni przedstawić swoje programy dotyczące zatrudnienia osób młodych. Równolegle Komisja opracuje szereg narzędzi na poziomie UE mających pomóc państwom członkowskim: europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego, koalicja na rzecz zatrudnienia w sektorze cyfrowym, EURES oraz inicjatywa „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, a także narzędzia pomagające firmom w zatrudnianiu młodych osób. Wszystkie te działania należy realizować w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami.

Wspólne sprawozdanie Komisji i EBI dla Rady Europejskiej – Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI

W rocznej analizie wzrostu gospodarczego Komisja podkreśliła, że jedną z największych przeszkód na drodze do ożywienia gospodarczego jest w chwili obecnej brak normalnych warunków kredytowania gospodarki realnej, w szczególności MŚP.

We wspólnym sprawozdaniu Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny określiły, w jaki sposób zostaną rozdysponowane środki z niedawno ustalonego podwyższenia kapitału EBI. Ponadto w sprawozdaniu wskazano kilka wariantów działań mających na celu pomóc MŚP w uzyskaniu dostępu do finansowania oraz zatrudnianiu ludzi młodych w najbliższej przyszłości. Komisja wezwie Radę Europejską do przyjęcia ambitnego podejścia do tej kwestii.

Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rok później – sprawozdanie dla Rady Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie z postępów realizacji Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W rok po jego przyjęciu nadal istnieje wiele obszarów, w których państwa członkowskie mogą we własnym zakresie poprawić obecną sytuację, na przykład poprzez uwolnienie potencjału jednolitego rynku w obszarach takich jak technologie cyfrowe, energia oraz badania naukowe.

W sprawozdaniu podkreślono potrzebę uzupełnienia Aktu o jednolitym rynku I, w przypadku którego tylko 7 z 12 wniosków legislacyjnych przedłożonych przez Komisję zostało uzgodnionych przez współprawodawców. Komisja Europejska przedstawiła większość wniosków dotyczących Aktu o jednolitym rynku II. W nadchodzących tygodniach Komisja przedłoży pozostałe wnioski, w tym wnioski dotyczące wspierania długoterminowych funduszy inwestycyjnych, które mogą stanowić alternatywne źródło kapitału dłużnego dla gospodarki realnej. Komisja wzywa do szybkiego przyjęcia tych wniosków przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdanie pokazuje, w jaki sposób Komisja zapewniła udostępnienie całego budżetu polityki spójności na rzecz projektów wspierających wzrost gospodarczy i tworzących miejsca pracy w ramach pakietu inwestycji w wysokości 120 mld EUR przewidzianego w pakcie.

Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE

Duże znaczenie ma również istnienie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Skutecznym sposobem tworzenia nowych możliwości dla przedsiębiorczości okazało się zastąpienie dwudziestu siedmiu różnych sposobów tworzenia regulacji na poziomie krajowym jednolitymi przepisami na poziomie UE.

Komisja przyjęła komunikat mający na celu zaradzenie dziesięciu najbardziej obciążającym (zdaniem MŚP) regulacjom UE. Komunikat zawiera szczegółowe informacje na temat dotychczas podjętych działań oraz dalszych działań, które zostaną podjęte w celu rozwiązania tych problemów. W odniesieniu do każdej z regulacji zidentyfikowanych przez MŚP, Komisja przeanalizowała już wyrażone obawy, podjęła działania w przypadkach, w których jest do tego uprawniona lub wystąpiła do współprawodawców z propozycjami mającymi na celu zmniejszenie obciążenia dla MŚP. Przykładowo w grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmian systemu zamówień publicznych, które będą miały bezpośredni wpływ na dostęp MŚP do zamówień publicznych. W lutym 2013 r. Komisja zaproponowała zastąpienie dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa produktów konsumenckich, które obejmowałoby uproszczony zestaw wspólnych wymogów dla przedsiębiorstw.

Jest to część trwających prac Komisji mających na celu dokonanie przeglądu całego dorobku prawnego UE oraz upewnienie się, że wszystkie regulacje są adekwatne do zamierzonego celu (tzw. program REFIT).

Rada Europejska ma zatwierdzić zalecenia Komisji dla poszczególnych krajów, które mają na celu pomóc państwom członkowskim w prowadzeniu polityki budżetowej i gospodarczej w ciągu następnego roku. Ustanowi także kolejne kroki w celu wzmocnienia struktury Unii Gospodarczej i Walutowej. Wyżej wymienione cztery propozycje Komisji stanowią zestaw umożliwiający podjęcie natychmiastowych działań w celu powrotu do wzrostu gospodarczego. Przyczynią się one do przywrócenia zaufania, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą inwestowały i zatrudniały, a banki i inni inwestorzy wznowią normalną działalność kredytową. Wykazują one, że wspólne działania na szczeblu UE będą miały większy wpływ niż pojedyncze środki podejmowane na szczeblu krajowym. Przewodniczący Barroso wyśle niezwłocznie te propozycje do wszystkich członków Rady Europejskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar