Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 juni 2013

Commissie wil een nieuwe consensus om de economie opnieuw te laten groeien

Jeugdwerkgelegenheid en financiering kmo's ter tafel voor de volgende Europese Raad

Aan het einde van de wekelijkse vergadering van de Commissie, waar vooral aandacht werd besteed aan de bijeenkomst van de Europese Raad eind juni, verklaarde voorzitter Barroso, "Europa doet veel om uit de crisis te geraken. De Commissie heeft dit gedocumenteerd in de gedetailleerde analyse bij onze landenspecifieke aanbevelingen. Maar toch is onze groeiprestatie nog zeer onbevredigend en bevinden delen van Europa zich in een sociale noodsituatie. Wij kunnen de bijeenkomst van de Europese Raad aan het einde van volgende week aangrijpen om tot een nieuwe consensus en een nieuw elan te komen en de EU te verenigen rond een akkoord over wat wij gaan doen om onze economie weer te laten groeien. Wij komen met concrete maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en, samen met de EIB, de financiering van de reële economie, met name de kmo's, te ondersteunen. De ingrediënten van de consensus zijn ter tafel gebracht, nu moeten wij ervoor zorgen dat die er komt".

De Europese Commissie heeft drie bijdragen goedgekeurd voor de volgende Europese Raad, die voor 27-28 juni 2013 is gepland. De bijdragen over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, betere regelgeving en de toets van het Pact voor groei en banen zijn vanmorgen aangenomen. Een andere bijdrage, samen met de Europese Investeringsbank, over het vergroten van de kredietverlening aan de economie, zal beschikbaar worden gesteld zodra zij formeel is aangenomen. Dit pakket initiatieven zal Europa helpen het verschil te maken om mensen weer aan werk te helpen en ondernemingen in staat te stellen personeel in dienst te nemen en te investeren en banken in staat te stellen kredieten te verlenen aan de reële economie.

De hoofdpunten van de vier bijdragen:

Samenwerken voor Europa's jongeren - Een oproep tot actie inzake jeugdwerkloosheid

Bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een topprioriteit. Hoewel de middelen grotendeels in handen zijn van de lidstaten, kan het EU-niveau helpen het verschil te maken. De Commissie heeft een aantal praktische en haalbare maatregelen voorgesteld die een onmiddellijke impact kunnen hebben, maar sommige maatregelen, met name die in verband met het MFK, moeten nog op EU-niveau worden overeengekomen.

Prioriteit is het versnellen van de implementatie van de jongerengarantie. De Commissie stelt voor 6 miljard EUR van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief vervroegd beschikbaar te stellen, namelijk in 2014 en 2015 in plaats van gedurende de periode van zeven jaar van het MFK. De lidstaten moeten in het najaar met hun jeugdwerkgelegenheidsprogramma's komen. Parallel hieraan zal de Commissie een aantal instrumenten op EU-niveau ontwikkelen om de lidstaten te helpen, zoals de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, de coalitie voor digitale werkgelegenheid, EURES en het initiatief 'je eerste EURES-baan', en zal zij de ondernemingen helpen jongeren aan te nemen. Met al deze maatregelen moet voortgang worden gemaakt in nauwe samenwerking met de sociale partners en de relevante stakeholders.

Gezamenlijk verslag van de Commissie en de EIB aan de Europese Raad – Meer kredietverschaffing voor de economie: tenuitvoerlegging van de kapitaalverhoging van de EIB en gezamenlijke initiatieven van de Commissie en de EIB

Een van de grootste belemmeringen voor herstel op dit moment is het ontbreken van de normale kredietverlening aan de reële economie, met name de kmo's, een punt waarop de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse de aandacht heeft gevestigd.

In een gezamenlijk verslag zetten de Europese Commissie en de Europese investeringsbank uiteen hoe de recentelijk goedgekeurde kapitaalverhoging van de EIB zal worden toegewezen. Bovendien worden in het verslag drie opties uiteengezet om de kmo's te helpen toegang te verkrijgen tot financiering en jongeren in dienst te nemen in de nabije toekomst. De Commissie zal er bij de Europese Raad op aandringen op deze kwestie hoog in te zetten.

Het Pact voor groei en banen: één jaar verder – Verslag aan de Europese Raad

De Europese Commissie heeft een voortgangsverslag aangenomen over het Pact voor groei en banen. Eén jaar verder kunnen de lidstaten nog veel doen om zichzelf te helpen, bijvoorbeeld door het potentieel van de eengemaakte markt te ontsluiten op gebieden als digitalisering, energie en onderzoek.

Het verslag vestigt er de aandacht op dat de Single Market Act I moet worden voltooid: slechts 7 van de 12 door de Commissie ingediende voorstellen zijn door de medewetgevers aanvaard. De Europese Commissie heeft de meeste voorstellen voor de Single Market Act II ingediend. Zij komt de volgende weken met de resterende voorstellen, waaronder wetgeving om langetermijninvesteringsfondsen te bevorderen, een andere mogelijke bron van kredietverlening aan de reële economie. De Commissie verzoekt om snelle aanneming van deze voorstellen vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Uit het verslag blijkt hoe de Commissie het volledige budget voor cohesiebeleid beschikbaar heeft gesteld om groei en werkgelegenheid creërende projecten te ondersteunen als onderdeel van het in het Pact geschetste investeringspakket van 120 miljard EUR.

Follow-up van de Commissie van de raadpleging omtrent de "top tien" van de kmo's inzake EU-regelgeving

Een ondernemingsvriendelijk klimaat is ook een belangrijk deel van de mix. Reguleren op EU-niveau in plaats van op zevenentwintig verschillende manieren op nationaal niveau is effectief gebleken om nieuwe kansen te creëren.

De Commissie heeft een mededeling aangenomen om de top tien van de meest belastende EU-wetten aan te pakken, als door de kmo's vastgesteld. In de mededeling wordt er nader op ingegaan welke actie is ondernomen of moet worden ondernomen om elk ervan aan te pakken. Voor elk van de door de kmo's vastgestelde wetten heeft de Commissie de geformuleerde problemen reeds getoetst, actie ondernomen waar zij die kan ondernemen of voorstellen bij de medewetgevers gedaan om de kmo's te ontlasten. Zo heeft de Commissie in december 2011 een herziening van de regeling inzake overheidsaanbestedingen voorgesteld, die een directe impact zal hebben op de toegang van kmo's tot overheidsaanbestedingen. In februari 2013 heeft de Commissie voorgesteld de richtlijn inzake algemene productveiligheid te vervangen door een verordening inzake de veiligheid van consumentenproducten, die een eenvoudiger reeks van gemeenschappelijke vereisten voor ondernemingen omvat.

Een en ander maakt deel uit van onze lopende werkzaamheden om te toetsen of en te garanderen dat het hele "acquis communautaire" adequaat is (het Refit-programma).

De Europese Raad zal de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie bekrachtigen die in de loop van het komende jaar als leidraad voor het budgettaire en economische beleid van de lidstaten zullen dienen. Hij zal ook de volgende stappen uiteenzetten om de architectuur van de economische en monetaire unie te versterken. De vier bijdragen van de Commissie vormen het menu voor onmiddellijke actie om de economie opnieuw te laten groeien. Zij zullen helpen het vertrouwen te herstellen zodat bedrijven investeren en mensen in dienst nemen en banken en andere investeerders de normale kredietverlening herstellen. Zij tonen aan dat collectieve actie op EU-niveau een grotere impact zal hebben dan geïsoleerde individuele maatregelen nationaal. Voorzitter Barroso zal deze bijdragen nu aan alle leden van de Europese Raad en aan het Europees Parlement zenden.

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar