Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. jūnijā

Komisija aicina panākt jaunu konsensu, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi

Jauniešu nodarbinātība un MVU finansēšana ir nākamās Eiropadomes sanāksmes dienaskārtībā.

Komisijas iknedēļas sanāksmes beigās, kurā galvenokārt tika apspriesta jūnija beigās paredzētā Eiropadomes sanāksme, priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Eiropa iegulda lielas pūles, lai rastu izeju no krīzes. Komisija to ir dokumentējusi detalizētajā izvērtējumā, kas pievienots mūsu ieteikumiem, kuri adresēti konkrētām dalībvalstīm. Tomēr mūsu ekonomikas izaugsmes līmenis ir ļoti neapmierinošs, un dažās Eiropas daļās sociālajā jomā ir ārkārtas stāvoklis. Mēs varam izmantot Eiropadomes sanāksmi nākamās nedēļas beigās, lai panāktu jaunu konsensu un sniegtu jaunu impulsu, kas vienotu ES ap vienošanos par to, ko mēs darīsim, lai panāktu mūsu ekonomikas izaugsmes atjaunošanu. Mēs ierosinām konkrētus pasākumus, lai apkarotu jauniešu bezdarbu un kopā ar EIB atbalstītu reālās ekonomikas, jo īpaši MVU, finansēšanu. Šā konsensa sastāvdaļas ir izstrādātas, tagad mums ir nepieciešams to īstenot."

Eiropas Komisija ir vienojusies par trīs ieguldījumiem nākamajai Eiropadomes sanāksmei 2013. gada 27.-28. jūnijā. Šie ieguldījumi, proti, jauniešu bezdarba problēmas risināšana, labāks regulējums un izaugsmes un nodarbinātības pakta pārskatīšana, tika pieņemti šorīt no rīta. Vēl viens ieguldījums, proti, ar Eiropas Investīciju banku kopīgi izstrādāts ziņojums par kreditēšanas palielināšanu ekonomikā, būs pieejams, līdzko tas būs oficiāli pieņemts. Ar šo iniciatīvu kopumu Eiropa var veikt būtisku ieguldījumu, proti, ka iedzīvotāji atkal atrod darbu un uzņēmumi var pieņemt darbā personālu un veikt ieguldījumus, un bankas var sniegt aizdevumus reālajai ekonomikai.

Galvenie šo četru ieguldījumu aspekti:

Sadarbība Eiropas jauniešu labā – aicinājums vērsties pret jauniešu bezdarbu

Jauniešu bezdarba apkarošana ir viena no galvenajām prioritātēm. Lai gan par lielāko daļu instrumentu ir atbildīgas dalībvalstis, darbībai ES līmenī var būt izšķiroša ietekme. Komisija ir ierosinājusi virkni praktisku un īstenojamu pasākumu, kuriem var būt tūlītēja ietekme, taču par dažiem pasākumiem vēl jāpanāk vienošanās ES līmenī, jo īpaši par tiem, kuri saistīti ar DFS.

Svarīgākais ir ātrāk īstenot "garantiju jauniešiem". Komisija ierosina Jaunatnes nodarbinātības ierosmei paredzētos 6 miljardus eiro izmaksāt 2014. un 2015. gadā, nevis DFS septiņu gadu darbības laikā. Dalībvalstīm savas jauniešu nodarbinātības programmas ir jāiesniedz rudenī. Vienlaikus Komisija sagatavos vairākus ES līmeņa instrumentus, ar kuriem palīdzēt dalībvalstīm, piemēram, Eiropas Māceklību aliansi, digitālās nodarbinātības koalīciju, EURES un iniciatīvu "Tava pirmā EURES darbavieta", un pasākumus, ar kuriem palīdzēt uzņēmumiem pieņemt darbā jauniešus. Visi šie pasākumi ir jāvirza, cieši sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Komisijas un EIB kopīgs ziņojums Eiropadomei – Palielināt kreditēšanu ekonomikā: EIB kapitāla palielināšanas un Komisijas un EIB kopīgo iniciatīvu īstenošana

Viens no lielākajiem atveseļošanās šķēršļiem pašlaik ir normālas kreditēšanas trūkums reālajai ekonomikai, jo īpaši MVU, uz ko Komisija norādīja gada izaugsmes pētījumā.

Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas kopīgajā ziņojumā izklāstīts, kā tiks izmantots EIB kapitāla palielinājums, par kuru nesen panākta vienošanās. Turklāt ziņojumā ir paredzētas trīs iespējas, lai palīdzētu MVU tuvākajā nākotnē piekļūt finansējumam un pieņemt darbā jauniešus. Komisija aicinās Eiropadomi izstrādāt vērienīgu pieeju šim jautājumam.

Izaugsmes un nodarbinātības pakts: pagājis viens gads – ziņojums Eiropadomei

Eiropas Komisija ir pieņēmusi progresa ziņojumu par Izaugsmes un nodarbinātības paktu. Pagājis viens gads, un dalībvalstis var vēl daudz ko darīt, lai pašas sev palīdzētu, piemēram, īstenojot vienotā tirgus potenciālu, piemēram, digitālajā, enerģētikas un pētniecības jomā.

Ziņojumā uzsvērts, ka nepieciešams pabeigt I vienotā tirgus aktu, jo likumdevēji vienojušies tikai par 7 no 12 Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Eiropas Komisija ir iesniegusi lielāko daļu priekšlikumu par II vienotā tirgus aktu. Pārējos priekšlikumus tā iesniegs turpmākajās nedēļās, tostarp tiesību akta priekšlikumu ilgtermiņa ieguldījumu fondu veicināšanai, kas var būt vēl viens alternatīvs finansējuma avots reālajai ekonomikai. Komisija aicina šos priekšlikumus nekavējoties pieņemt līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Ziņojumā parādīts, kā saistībā ar Izaugsmes un nodarbinātības paktā minēto ieguldījumu paketi 120 miljardu eiro apmērā Komisija ir darījusi pieejamu visu kohēzijas politikai paredzēto budžetu, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību veicinošus projektus.

Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU "Top Ten" apspriešanos par ES tiesisko regulējumu.

Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide arī ir būtisks šīs kombinācijas elements. Ir pierādījies, ka regulējums ES līmenī, nevis divdesmit septiņos dažādos veidos valstu līmenī, ir efektīvs veids jaunu iespēju radīšanai.

Komisija ir pieņēmusi paziņojumu, lai risinātu jautājumu saistībā ar 10 visapgrūtinošākajiem ES tiesību aktiem, kurus minējuši MVU. Paziņojumā sīki izklāstītas darbības, kas ir veiktas vai kuras veicamas, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar katru no šiem tiesību aktiem. Attiecībā uz katru no MVU norādītajiem tiesību aktiem Komisija jau ir izskatījusi jautājumu saistībā ar paustajām bažām, veikusi pasākumus gadījumos, kad Komisija to var izdarīt, vai sniegusi priekšlikumus likumdevējiem par sloga samazināšanu MVU. Piemēram, Komisija 2011. gada decembrī ierosināja pārskatīt publiskā iepirkuma režīmu, kam būs tieša ietekme uz MVU pieeju publiskajam iepirkumam. Komisija 2013. gada februārī ierosināja Vispārējo produktu drošības direktīvu aizstāt ar regulu par patēriņa preču drošumu, kas ietver vienkāršāku kopējo prasību kopumu uzņēmumiem.

Tā ir daļa no mūsu nepārtrauktā darba pārskatīt acquis communautaire un nodrošināt, ka tas atbilst izvirzītajiem mērķiem (REFIT programma).

Eiropadome apstiprinās Komisijas konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, lai nākamajā gadā noteiktu dalībvalstu budžeta un ekonomikas politikas ievirzi. Tā arī noteiks nākamos pasākumus ekonomiskās un monetārās savienības struktūras stiprināšanai. Minētie Komisijas četri ieguldījumi sniedz izvēlni tūlītējai rīcībai, lai panāktu ekonomikas izaugsmes atjaunošanu. Tie palīdzēs atjaunot uzticību ‑ lai uzņēmumi veiktu ieguldījumus un pieņemtu darbā personālu un bankas un alternatīvi investori atsāktu normālu kreditēšanu. Tie pierāda, ka kopīgai rīcībai ES līmenī būs lielāka ietekme nekā nodalītiem, atsevišķiem pasākumiem valstu līmenī. Priekšsēdētājs Barrozu tagad šos ieguldījumus nosūtīs visiem Eiropadomes un Eiropas Parlamenta locekļiem.

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar