Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 19 d.

Komisija ragina pasiekti naują bendrą susitarimą, kad ekonomika vėl pradėtų augti

Kitam Europos Vadovų Tarybos susitikimui teikiamos spręsti jaunimo užimtumo ir MVĮ finansavimo problemos

Pasibaigus savaitiniam Komisijos posėdžiui, kuriame daugiausiai dėmesio skirta birželio pabaigoje vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, Komisijos pirmininkas J. M. Barroso pasakė: „Europa deda daug pastangų, kad įveiktų krizę. Komisija tai parodė išsamioje analizėje, kuri pridedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų. Tačiau mūsų augimo rezultatai visiškai nepatenkinami, o kai kuriose Europos šalyse socialinė padėtis yra kritiška. Galime pasinaudoti susitikimu kitos savaitės pabaigoje, kad iš naujo susitartume ir vėl ryžtingai visoje ES susitelktume į sutartus veiksmus, kurių reikia, kad mūsų ekonomika vėl pradėtų augti. Pateikiame konkrečias priemones, kaip kovoti su jaunimo nedarbu ir kartu su EIB remti realiosios ekonomikos, ypač MVĮ finansavimą. Šio bendro susitarimo elementai jau parengti, dabar juos belieka įgyvendinti“.

Europos Komisija sutarė dėl trijų iniciatyvų kitame Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuris numatytas 2013 m. birželio 27–28 d. Šios su jaunimo nedarbo ir geresnio reguliavimo klausimų sprendimu ir Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo persvarstymu susijusios iniciatyvos buvo patvirtintos šį rytą. Dar viena kartu su Europos investicijų banku parengta iniciatyva dėl didesnio skolinimo ekonomikai bus paskelbta iškart po oficialaus patvirtinimo. Šis iniciatyvų paketas padės Europai sugrąžinti žmonėms darbą ir sudaryti sąlygas bendrovėms įdarbinti darbuotojus ir investuoti, o bankams – teikti paskolas realiajai ekonomikai.

Pagrindiniai keturių iniciatyvų punktai:

„Susitelkime dėl Europos jaunimo. Raginimas spręsti jaunimo nedarbo problemą“

Kova su jaunimo nedarbu yra vienas svarbiausių prioritetų. Nors dauguma priemonių yra valstybių narių rankose, ES lygmuo gali padėti pasiekti rezultatų. Komisija pasiūlė keletą praktinių ir įgyvendinamų priemonių, kurios turi tiesioginį poveikį, tačiau dėl kai kurių priemonių dar turi būti susitarta ES lygmeniu, ypač dėl tų, kurios susijusios su daugiamete finansine programa (DFP).

Pirmiausia reikia paspartinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. Komisija siūlo sparčiau įgyvendinti 6 mlrd. EUR vertės Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kad šie pinigai būtų paskirti 2014 ir 2015 m., o ne per septynerių metų DFP laikotarpį. Valstybės narės rudenį turi pateikti savo jaunimo užimtumo programas. Tuo pačiu metu Komisija plėtos keletą ES priemonių, kad padėtų valstybėms narėms, pavyzdžiui, ES gamybinės praktikos aljansą, skaitmeninio užimtumo koaliciją, EURES ir iniciatyvą „Tavo pirmasis EURES darbas“ ir padės bendrovėms įdarbinti jaunimą. Visos šios priemonės turi būti įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

„Bendra Komisijos ir EIB ataskaita Europos Vadovų Tarybai. Skolinimo galimybių didinimas. EIB kapitalo didinimas ir bendros Komisijos ir EIB iniciatyvos“

Šiuo metu viena didžiausių kliūčių, trukdančių atgaivinti ekonomiką, yra nepakankamas įprastas skolinimas realiajai ekonomikai, visų pirma MVĮ. Šią problemą Komisija pabrėžė metinėje augimo apžvalgoje.

Bendroje ataskaitoje Europos Komisija ir Europos investicijų bankas nustatė, kaip bus paskirstyta suma, kuria neseniai sutarta padidinti EIB kapitalą. Be to, ataskaitoje nurodomos trys galimybės, kaip padėti MVĮ artimoje ateityje gauti finansavimą ir įdarbinti jaunimą. Komisija ragins Europos Vadovų Tarybą šiuo klausimu laikytis plataus užmojo pozicijos.

„Pirmieji Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimo metai. Ataskaita Europos Vadovų Tarybai“

Europos Komisija patvirtino Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pažangos ataskaitą. Po vienerių metų valstybės narės dar gali daug ką padaryti, kad pagerintų savo padėtį, pavyzdžiui, išnaudodamos bendrosios rinkos galimybes skaitmeninėje, energetikos ir mokslinių tyrimų srityse.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia užbaigti I bendrosios rinkos aktą, nes teisės aktų leidėjai yra susitarę tik dėl 7 iš 12 Komisijos pateiktų pasiūlymų. Europos Komisija pateikė daugumą II bendrosios rinkos akto pasiūlymų. Likusius pasiūlymus, įskaitant teisės aktus ilgalaikių investicijų fondams skatinti, kurie gali būti dar vienas alternatyvus skolinimo realiajai ekonomikai šaltinis, ji pateiks per ateinančias savaites. Komisija ragina skubiai priimti šiuos pasiūlymus iki Europos Parlamento rinkimų.

Iš ataskaitos matyti, kaip Komisija, remdama ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skatinančius projektus, panaudojo visą sanglaudos politikos biudžetą, kuris sudaro dalį Susitarime nurodyto 120 mlrd. EUR investicijų paketo.

„Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijos dėl 10 labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių ES teisės aktų“

Verslui palanki aplinka taip pat yra svarbi komplekso dalis. Paaiškėjo, kad reguliavimas ES lygmeniu (o ne dvidešimt septyniais skirtingais būdais nacionaliniu lygmeniu) yra veiksmingas naujų galimybių kūrimo būdas.

Komisija priėmė komunikatą dėl dešimties ES teisės aktų, kurie, kaip nurodė MVĮ, labiausiai apsunkina jų veiklą. Komunikate išsamiai nurodomi veiksmai, kurių buvo ar bus imtasi kiekvieno iš šių teisės aktų atžvilgiu. Kiekvieno MVĮ nurodyto teisės akto atveju Komisija jau išnagrinėjo problemą, ėmėsi veiksmų, kai tą gali padaryti Komisija, arba pateikė pasiūlymų teisės aktų leidėjams, kaip palengvinti MVĮ tenkančią naštą. Pavyzdžiui, 2011 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė peržiūrėti viešųjų pirkimų tvarką, kuri turės tiesioginį poveikį MVĮ galimybėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 2013 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė pakeisti bendrą gaminių saugos direktyvą vartojimo gaminių saugos reglamentu, kuriame bendrovėms numatomi paprastesni bendrieji reikalavimai.

Mūsų nuolatinio darbo dalis – peržiūrėti ir užtikrinti, kad visa ES teisė atitiktų savo paskirtį. Tai vykdoma pagal programą REFIT.

Europos Vadovų Taryba patvirtins Komisijos parengtas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriomis valstybės narės turėtų vadovautis kitais metais vykdydamos biudžeto ir ekonomikos politiką. Taip pat bus nustatyti tolesni veiksmai, kuriais siekiama sustiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrą. Keturios Komisijos iniciatyvos yra kaip planas, kuriuo remiantis reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, kad ekonomika vėl pradėtų augti. Jos padės atkurti pasitikėjimą, kad bendrovės investuotų ir įdarbintų darbuotojus, o bankai ir kiti investuotojai vėl pradėtų teikti įprastines paskolas. Jos rodo, kad bendri veiksmai ES mastu turės didesnį poveikį, negu nacionaliniu mastu taikomos atskiros priemonės. Komisijos pirmininkas J. M. Barroso dabar pateiks šias iniciatyvas visiems Europos Vadovų Tarybos nariams ir Europos Parlamentui.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen tel. +32 2 295 30 70

Olivier Bailly tel. +32 2 296 87 17

Mark Gray tel. +32 2 298 86 44

Sarah Collins tel. +32 2 296 80 76


Side Bar