Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. kesäkuuta 2013

Komissio kehottaa uuteen yksimielisyyteen talouden palauttamiseksi kasvu-uralle

Eurooppa-neuvosto käsittelee nuorisotyöllisyyttä ja pk-yritysten rahoittamista

Komission päättäessä viikoittaista kokoustaan, jossa keskityttiin pääasiassa valmistelemaan kesäkuun lopulla pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, puheenjohtaja Barroso totesi EU:n tekevän paljon työtä löytääkseen ulospääsyn kriisistä. ”Komissio on kuvannut näitä ponnisteluja maakohtaisten suositusten ohessa esitetyssä yksityiskohtaisessa analyysissä. Kasvu ei silti vieläkään ole likimainkaan tyydyttävällä tasolla, ja joissakin Euroopan osissa vallitsee yhteiskunnallinen hätätila. Ensi viikon lopulla pidettävässä kokouksessamme meillä on mahdollisuus pyrkiä luomaan uusi, koko EU:ta yhdistävä yksimielisyys siitä, mitä aiomme tehdä taloutemme saamiseksi uudelleen kasvuun ja tämän prosessin vauhdittamiseksi. Esitämme konkreettisia keinoja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi sekä toimia reaalitalouden ja erityisesti pk-yritysten rahoituksen tukemiseksi yhdessä EIP:n kanssa. Yksimielisyyden ainekset ovat olemassa, nyt on vain tehtävä tavoitteista totta”, Barroso totesi.

Euroopan komissio on sopinut kolmesta 27. ja 28. kesäkuuta 2013 kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa varten laaditusta asiakirjasta. Nuorisotyöttömyyden torjuntaa, sääntelyn parantamista ja kasvu- ja työllisyyssopimuksen tilannetta koskevat asiakirjat hyväksyttiin tänä aamuna. Lisäksi yhdessä Euroopan investointipankin kanssa on laadittu kertomus talouden luotonsaannin lisäämisestä, ja se asetetaan saataville heti sen virallisen hyväksymisen jälkeen. Tämän aloitepaketin tavoitteena on auttaa EU:ta vaikuttamaan siihen, että ihmiset pääsevät takaisin töihin, yritykset voivat palkata henkilöstöä ja investoida ja pankit myöntää lainoja reaalitaloudelle.

Neljän asiakirjan avainkohdat:

Yhteistyötä Euroopan nuorten hyväksi – Kehotus toimiin nuorisotyöttömyyttä vastaan

Nuorisotyöttömyyden torjunta on keskeinen painopiste. Vaikka useimmat keinot ovat jäsenvaltioiden käsissä, myös EU:n tasolla voidaan auttaa tilanteen parantamisessa. Komissio on ehdottanut joitakin käytännönläheisiä ja toteutettavissa olevia toimenpiteitä, joilla on mahdollista saada aikaan välittömiä vaikutuksia, mutta joistakin, erityisesti monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvistä toimenpiteistä on vielä saavutettava yhteisymmärrys EU:n tasolla.

Etusijalla on vauhdittaa nuorisotakuun täytäntöönpanoa. Komissio ehdottaa, että 6 miljardin euron nuorisotyöllisyysaloite olisi toteutettava etupainotteisesti, niin että nämä varat sidotaan pikemminkin vuosina 2014 ja 2015 kuin monivuotisen rahoituskehyksen kattaman koko seitsemän vuoden aikana. Jäsenvaltioiden on esitettävä omat nuorisotyöllisyysohjelmansa syksyllä. Samanaikaisesti komissio aikoo kehittää jäsenvaltioiden avuksi useita EU-tason välineitä, kuten eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä, digitaalitaitojen ja työllisyyden edistämiseksi perustettu koalitio, Eures-verkosto ja ”Eka EURES-työpaikka” -aloite sekä yritysten auttaminen nuorten palkkaamisessa. Kaikkia toimenpiteitä on edistettävä tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle – Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Eräs elpymisen suurimmista esteistä on tällä hetkellä reaalitaloudelle ja erityisesti pk-yrityksille suunnatun normaalin luotottamisen puute, kuten komissio on todennut vuotuisessa kasvuselvityksessä.

Yhteisessä kertomuksessaan Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki selostavat, millä tavoin äskettäin sovittu EIP:n pääomanlisäys jaetaan. Lisäksi kertomuksessa esitetään kolme keinoa auttaa pk-yrityksiä saamaan rahoitusta ja palkkaamaan nuoria lähitulevaisuudessa. Komissio aikoo kehottaa Eurooppa-neuvostoa omaksumaan tässä asiassa kunnianhimoisen lähestymistavan.

Kasvu- ja työllisyyssopimuksen tilannekatsaus – Kertomus Eurooppa-neuvostolle

Euroopan komissio on antanut myös kasvu- ja työllisyyssopimusta koskevan tilannekatsauksen. Sopimuksen hyväksymisestä on kulunut vuosi, mutta jäsenvaltioilla on vielä paljon tehtävää tilanteensa parantamiseksi. Esimerkkinä mainitaan sisämarkkinoiden potentiaalin käyttöönottaminen digitaali-, energia- ja tutkimusalalla.

Kertomuksessa tuodaan esiin, kuinka tärkeää on toteuttaa sisämarkkinoiden ensimmäinen toimenpidepaketti. Tällä hetkellä lainsäädäntövallan käyttäjät ovat päässeet yhteisymmärrykseen vain seitsemästä komission esittämistä 12 ehdotuksesta. Lisäksi komissio on esittänyt useimmat sisämarkkinoiden toiseen toimenpidepakettiin kuuluvista ehdotuksista, ja se aikoo esittää loput ehdotukset lähiviikkojen aikana. Niihin kuuluu mm. lainsäädäntöä, jolla pyritään edistämään pitkäaikaisia sijoitusrahastoja, sillä ne voivat olla eräs reaalitalouden luototuksen vaihtoehtoinen lähde. Komissio kehottaa hyväksymään nämä ehdotukset nopeasti ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

Kertomuksessa havainnollistetaan, millä tavoin komissio on asettanut käyttöön kaikki koheesiopolitiikan määrärahat tukemaan kasvua ja työpaikkoja luovia hankkeita osana sopimuksessa hahmoteltua 120 miljardin euron investointipakettia.

Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan Top 10 ‑kuulemisen johdosta

Tärkeä osa kokonaisuutta on myös suotuisa liiketoimintaympäristö. Kokemus on osoittanut, että EU-tason sääntely on tehokkaampi tapa luoda uusia mahdollisuuksia kuin 27:n erilaisen sääntelyn soveltaminen kansallisella tasolla.

Komissio on antanut tiedonannon toimista, joilla pyritään keventämään niitä kymmentä EU-säädöstä, jotka pk-yritysten mielestä aiheuttavat kaikkein eniten hallinnollista rasitusta. Kertomuksessa selostetaan näiden säädösten osalta jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä. Komissio on jo tarkastellut ongelmakysymyksiä, joita pk-yritykset ovat tuoneet esiin näiden kymmenen säädöksen suhteen, ja ryhtynyt toimiin omien valtuuksiensa puitteissa. Muissa tapauksissa se on tehnyt lainsäädäntövallan käyttäjille ehdotuksia pk-yritysten hallinnollisen rasituksen keventämiseksi. Esimerkiksi joulukuussa 2011 komissio ehdotti julkisia hankintoja koskevan järjestelmän tarkistamista. Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat suoraan pk-yritysten osallistumiseen julkisiin hankintoihin. Lisäksi komissio teki helmikuussa 2013 ehdotuksen yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin korvaamisesta kulutustavaroiden turvallisuutta koskevalla asetuksella, jonka sisältämät yrityksiä koskevat yhteiset vaatimukset ovat aiempaa yksinkertaisemmat.

Nämä toimet ovat osa meneillään olevaa REFIT-ohjelmaa, jolla pyritään tarkistamaan ja varmistamaan, että koko unionin säännöstö on tarkoituksenmukainen.

Eurooppa-neuvoston on tarkoitus vahvistaa komission maakohtaiset suositukset, joilla ohjataan jäsenvaltioiden budjetti- ja talouspolitiikkaa seuraavan vuoden ajan. Lisäksi se määrittelee seuraavat askeleet talous- ja rahaliiton rakenteen vahvistamiseksi. Komission neljässä asiakirjassa esitetään välittömästi toteutettaviksi tarkoitettuja toimenpiteitä talouden saamiseksi jälleen kasvu-uralle. Ne auttavat palauttamaan luottamuksen, jotta yritykset uskaltavat investoida ja palkata työvoimaa ja pankit ja muut sijoittajat voivat palata normaaliin luototukseen. Ne osoittavat, että EU:n tasolla toteutettavalla yhteisellä toiminnalla on suurempi vaikutus kuin yksittäisillä kansallisen tason toimilla. Puheenjohtaja Barroso aikoo nyt lähettää nämä asiakirjat kaikille Eurooppa-neuvoston jäsenille ja Euroopan parlamentille.

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar