Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuni 2013

Komisjon kutsub üles saavutama konsensust majanduskasvu taastamise küsimuses

Järgmisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel hakatakse arutama noorte tööhõive ja VKEde rahastamise küsimust

Euroopa Komisjoni iganädalasel kohtumisel, mille põhiteemaks oli juuni lõpus kokku tulev Euroopa Ülemkogu, märkis komisjoni president José Manuel Barroso järgmist: „Euroopa teeb kõvasti tööd, et kriisist välja tulla. Komisjon on olukorda üksikasjalikult analüüsinud ja lisanud analüüsitulemused riigipõhistele soovitustele. Ent meie majanduskasv on sellegipoolest mitterahuldav ja nii mõnelgi pool on sotsiaalne olukord äärmiselt kriitiline. Järgmise nädala lõpus toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel on võimalik saavutada konsensus ja jõuda kogu ELi rahuldavale kokkuleppele edasise majanduskasvu küsimuses. Me tuleme välja konkreetsete meetmetega, et võidelda noorte tööpuuduse vastu ja koos Euroopa Investeerimispangaga (EIP) toetada reaalmajanduse, eelkõige VKEde rahastamist. Konsensuse saavutamiseks vajalikud lähtekohad on olemas ja nüüd on meie ülesanne eesmärgini jõuda.”

Euroopa Komisjon on kiitnud heaks kolm dokumenti, mis esitatakse kinnitamiseks 27.–28. juunil 2013. toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Täna hommikul võeti vastu dokumendid, milles käsitletakse noorte tööpuuduse kõrvaldamist, paremat õigusloomet ning majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepet. Koos EIPga koostatud dokument majandusele laenuandmise kohta tehakse kättesaadavaks kohe pärast selle ametlikku vastuvõtmist. Sellise algatuste paketi eesmärk on muuta olukorda Euroopas ja aidata inimestel leida uusi töökohti, tagada ettevõtetele võimalused palgata tööjõudu ja investeerida ning võimaldada pankadel anda majandustegevust toetavaid laene.

Kõnealuse nelja dokumendi põhiteemad on järgmised:

Koostöö Euroopa noorte heaks – Meetmed noorte töötuse vähendamiseks

Esikohal on noorte tööpuuduse vähendamise küsimus. Kuigi üldiselt on tegemist liikmesriikide probleemiga, on ELil võimalik olukorda parandada. Komisjon on pannud ette mitu otstarbekat ja teostatavat meedet, mis võiksid olukorda vahetult mõjutada, kuid mõni neist, eelkõige mitmeaastase finantsraamistikuga seotud meetmed, tuleb veel heaks kiita ELi tasandil.

Esmatähtis on kiiremini rakendada noortegarantiisüsteemi. Komisjon teeb ettepaneku eraldada võimalikult kiiresti kuus miljardit eurot noorte tööhõive algatusele nii, et raha kasutataks pigem 2014. ja 2015. aastal ega jaotataks seda finantsraamistiku kõigi seitsme aasta peale. Liikmesriigid peavad esitama noorte tööhõive kava sügisel. Samal ajal arendab komisjon edasi mitut ELi tasandil liikmesriikide abistamiseks võetavat meedet. Nendeks on nt Euroopa Õpipoisiõppe Liit, digitaalse tööhõive koalitsioon, EURES ja algatus „Sinu esimene EURESi töökoht” ning abi ettevõtjatele noorte töölevärbamisel. Kõikide selliste ettevõtmiste puhul on äärmiselt oluline sotsiaalpartnerite ja asjakohaste sidusrühmade vaheline tihe koostöö.

Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga ühisaruanne Euroopa Ülemkogule – Majandusele laenuandmise suurendamine: Euroopa Investeerimispanga kapitali suurendamise ning komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga ühisalgatuste rakendamine

Komisjon tõi iga-aastases majanduskasvu analüüsis välja praegu majanduskasvu taastamist enim takistava asjaoluna selle, et puudub võimalus anda laenu reaalmajandusele, eelkõige VKEdele.

Komisjon ja Euroopa Investeerimispank esitasid oma ühisaruandes kava, kuidas kavatsetakse jaotada EIP hiljuti suurendatud kapitali. Lisaks on aruandes esitatud kolm varianti selle kohta, kuidas aidata VKEdel saada lähitulevikus raha ja palgata noori. Komisjon kavatseb ülemkogul toetada seisukohta, et heaks tuleks kiita kaugeleulatuvate sihtidega kava.

Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe: üks aasta hiljem – Aruanne Euroopa Ülemkogule

Euroopa Komisjon on vastu võtnud aruande majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamisel saavutatud edusammude kohta. Nüüd, kui kokkuleppe sõlmimisest on möödunud üks aasta, on liikmesriikidel oma olukorra parandamiseks veel palju ära teha, näiteks kasutada ühtse turu võimalusi digitaalarengu, energeetika ja teadusuuringute valdkonnas.

Aruandes rõhutatakse vajadust viia lõpule ühtse turu esimese meetmepaketiga seotud töö. Praegu on kaasseadusandjad kiitnud komisjoni esitatud 12 ettepanekust heaks üksnes seitse. Komisjon on esitanud ka enamiku ettepanekutest ühtset turgu käsitleva teise meetmepaketi kohta. Viimased ettepanekud esitatakse lähinädalatel, sh selle kohta, kuidas edendada pikaajalisi investeerimisfonde kui reaalmajanduse üht alternatiivset laenuallikat. Komisjon kutsub üles neid ettepanekuid kiiresti enne Euroopa Parlamendi valimisi vastu võtma.

Aruandest ilmneb, kuidas komisjon on teinud kokkuleppega ette nähtud 120 miljardi euro suuruse investeerimispaketi raames kättesaadavaks ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud kogu eelarve, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist soodustavaid projekte.

Komisjoni järelmeetmed, mis on seotud VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega

Üks tähtis majandusaspekt on ka soodus ettevõtluskeskkond. Uute ettevõtlusvõimaluste loomisel on osutunud tõhusaks reguleerida pigem ELi tasandil, mitte 27 eri viisil.

Komisjon on vastu võtnud teatise selle kohta, kuidas leevendada VKEde meelest kümmet kõige koormavamat ELi eeskirja. Teatises esitatakse üksikasjalikult meetmed, mis on selles küsimuses juba võetud või tuleb veel võtta. Komisjon on juba läbi vaadanud kõikides nendes VKEde nimetatud õigusaktides esinevad murekohad, võimaluse korral ise vastavalt tegutsenud või esitanud kaasseadusandjatele ettepaneku leevendada VKEde koormust. Detsembris 2011 tegi komisjon näiteks ettepaneku vaadata läbi riigihankesüsteem. Kavandatud muudatused mõjutavad otseselt VKEde võimalusi osaleda riigihankes. Veebruaris 2013 tegi komisjon ettepaneku asendada üldise tooteohutuse direktiiv määrusega, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja sätestatakse ettevõtjate jaoks lihtsamad ühiseeskirjad.

Tegemist on osaga käimasolevast tööst (nn programm REFIT), mille eesmärk on vaadata läbi ühenduse õigustik tervikuna ja veenduda, et see täidab oma eesmärki.

Euroopa Ülemkogu peab heaks kiitma soovitused, mis komisjon esitab liikmesriikidele lähiaastate eelarve- ja majanduspoliitika suunamiseks. Samuti tuuakse ülemkogul välja majandus- ja rahaliidu tugevdamise edasised meetmed. Eespool nimetatud nelja dokumendiga nähakse ette vahetud majanduskasvu taastamise meetmed. Nende abil on võimalik taastada ettevõtjate usaldus investeerida ja laenu võtta ning pankade ja muude investorite usaldus taas tavapäraselt laenu anda. Ühtlasi on see märk sellest, et ELi tasandil meetmeid võttes on mõju suurem kui üksi tegutsedes. Nüüd saadab president Barroso kõnealused dokumendid kõikidele Euroopa Ülemkogu liikmetele ja Euroopa Parlamendile.

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar