Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2013

Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για νέα συναίνεση προκειμένου να τεθεί η οικονομία και πάλι σε αναπτυξιακή τροχιά

Η απασχόληση των νέων και η χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο τραπέζι των συζητήσεων για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στο τέλος της εβδομαδιαίας συνεδρίαση της Επιτροπής η οποία επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του τέλους Ιουνίου, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Η Ευρώπη καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να βγει από την κρίση. Η Επιτροπή τεκμηρίωσε το γεγονός αυτό στη λεπτομερή ανάλυση που συνοδεύει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Εν τούτοις, οι αναπτυξιακές μας επιδόσεις είναι απογοητευτικές και έχουμε να αντιμετωπίζουμε κοινωνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για να επιτύχουμε μια νέα συναίνεση και να δώσουμε νέα ώθηση, ενώνοντας την ΕΕ γύρω από μια συμφωνία σχετικά με το τι θα κάνουμε προκειμένου να τεθεί εκ νέου η οικονομία μας σε αναπτυξιακή τροχιά. Σήμερα προωθούμε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη, από κοινού με την ΕΤΕπ, της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, και ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Τα συστατικά της συναίνεσης βρίσκονται στο τραπέζι και απομένει πλέον να περάσουμε στην πράξη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμφωνήσει σε τρεις εισηγήσεις προς το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που έχει προγραμματιστεί για τις 27-28 Ιουνίου 2013. Οι εισηγήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την καλύτερη νομοθέτηση και την επανεξέταση του συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση εγκρίθηκαν σήμερα το πρωί. Μια περαιτέρω εισήγηση, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία θα είναι διαθέσιμη μόλις εγκριθεί επίσημα. Αυτή η δέσμη πρωτοβουλιών θα βοηθήσει την Ευρώπη να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν προσωπικό και να επενδύουν και στις τράπεζες να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία.

Βασικά σημεία των τεσσάρων εισηγήσεων:

Συνεργασία για τους νέους της Ευρώπης — έκκληση για δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ενώ τα περισσότερα μέσα βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικά. Η Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένα πρακτικά και εφικτά μέτρα που έχουν τη δυνατότητα για άμεσα αποτελέσματα, πλην όμως ορισμένα μέτρα δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως εκείνα που συνδέονται με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιταχυνθεί η υλοποίηση της πρωτοβουλίας«εγγύηση υπέρ της νεολαίας». Η Επιτροπή προτείνει τα 6 δισεκατ. ευρώ της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων να διατεθούν στην αρχή της περιόδου, έτσι ώστε αυτά τα κονδύλια να δεσμευθούν το 2014 και το 2015 και όχι εντός της επταετούς περιόδου του ΠΔΠ. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν τα προγράμματά τους για την «απασχόληση των νέων» το φθινόπωρο. Προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα αναπτύξει παράλληλα μια σειρά εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ, όπως η ενωσιακή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, ο συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση, το EURES και η πρωτοβουλία «η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», και η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο — αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και των κοινών πρωτοβουλιών Επιτροπής-ΕΤΕπ

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάκαμψη επί του παρόντος είναι η έλλειψη κανονικής χορήγησης δανείων προς την πραγματική οικονομία, ιδίως προς τις ΜΜΕ, γεγονός που επισημαίνεται από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης.

Σε κοινή έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθεί η πρόσφατα συμφωνηθείσα αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕπ. {Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει τρεις επιλογές για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να προσλαμβάνουν νέους στο εγγύς μέλλον. Η Επιτροπή θα καλέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο θέμα αυτό}

Το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση: ένα έτος μετά — Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκθεση προόδου σχετικά με το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Ένα χρόνο μετά, τα κράτη μέλη έχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, για παράδειγμα με την αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς σε τομείς όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η ενέργεια και η έρευνα.

Η έκθεση τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η πράξη για την ενιαία αγορά Ι, τη στιγμή που μόνον για 7 από τις 12 προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή έχει επιτευχθεί συμφωνία από τους συννομοθέτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει τις περισσότερες από τις προτάσεις για την πράξη για την ενιαία αγορά II. Θα καταθέσει τις υπόλοιπες προτάσεις κατά τις προσεχείς εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προώθηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια άλλη εναλλακτική πηγή χορήγηση δανείων προς την πραγματική οικονομία. Η Επιτροπή ζητεί την ταχεία έγκριση των προτάσεων αυτών πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή έχει διαθέσει ολόκληρο τον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη έργων υπέρ της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας ως μέρος της επενδυτικής δέσμης των 120 δισεκατ. ευρώ που περιγράφονται στο Σύμφωνο.

Ενέργειες της Επιτροπής σε συνέχεια της διαβούλευσης «Tορ Ten» των ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ

Η ύπαρξη φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του μίγματος. Η νομοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε επίπεδο είκοσι επτά διαφορετικών κρατών μελών έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση των δέκα πλέον επαχθών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, όπως αυτές ταυτοποιήθηκαν από τις ΜΜΕ. Στην ανακοίνωση περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση κάθε μιας από αυτές. Για κάθε μία από τις νομοθετικές πράξεις που έχουν εντοπιστεί από τις ΜΜΕ, η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, έχει λάβει μέτρα, όπου αυτό μπορεί να γίνει από την Επιτροπή, ή έχει υποβάλει προτάσεις στους συννομοθέτες προκειμένου να ελαφρυνθεί ο φόρτος των ΜΜΕ. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του καθεστώτος των δημόσιων συμβάσεων, που θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή πρότεινε να αντικατασταθεί η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων από κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα απλούστερο σύνολο κοινών απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των εν εξελίξει εργασιών της Επιτροπής για την επανεξέταση και διασφάλιση της καταλληλότητας ολόκληρου του «κοινοτικού κεκτημένου» (πρόγραμμα «REFIT»).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής για την καθοδήγηση των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών κατά την διάρκεια του επόμενου έτους. Θα καθορίσει επίσης τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Οι τέσσερις εισηγήσεις από την Επιτροπή παρέχουν το πλαίσιο για άμεση δράση προκειμένου να τεθεί εκ νέου η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά. Θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ώστε οι επιχειρήσεις να προβαίνουν εκ νέου σε επενδύσεις και προσλήψεις και οι τράπεζες και άλλοι επενδυτές να επαναρχίσουν την κανονική δανειοδότηση της οικονομίας. Καταδεικνύουν ότι η συλλογική δράση σε επίπεδο ΕΕ θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από τα μεμονωμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Barroso θα διαβιβάσει τώρα αυτές τις συνεισφορές αυτές σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Contacts :

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar