Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. června 2013

Komise vyzývá k novému konsensu pro obnovení růstu hospodářství

Zaměstnanost mladých lidí a financování malých a středních podniků budou tématy příští Evropské rady

Na závěr týdenního zasedání Komise, které bylo z velké části zaměřeno na summit Evropské rady na konci června, předseda Barroso uvedl: „Evropa dělá mnoho pro to, aby se dostala z této krize. Komise toto úsilí zdokumentovala v podrobné analýze, které je součástí našich konkrétních doporučení pro jednotlivé země. Výsledky, jichž dosahujeme při obnově růstu, jsou ale stále neuspokojivé a v některých částech Evropy je velmi naléhavá sociální situace. Můžeme využít schůzky Evropské rady na konci příštího týdne, abychom dosáhli nového konsensu a přinesli nový impuls k celounijní dohodě na tom, co uděláme, aby naše hospodářství opět rostlo. Představujeme konkrétní opatření pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí a na podporu financování reálné ekonomiky, zejména pak malých a středních podniků, do které je zapojena EIB. Komponenty této dohody jsou již na stole, nyní je třeba je uvést v pohyb“.

Evropská komise se dohodla na třech příspěvcích pro příští zasedání Evropské rady, jež se má konat ve dnech 27. — 28. června 2013. Dnes ráno byly přijaty příspěvky týkající se řešení nezaměstnanosti mládeže, zlepšování právní úpravy a přezkumu Paktu pro růst a zaměstnanost. Další příspěvek, který se týká zlepšení úvěrových podmínek pro hospodářství a je společným příspěvkem s Evropskou investiční bankou, bude dán k dispozici, jakmile dojde k jeho formálnímu přijetí. Tento balíček iniciativ Evropě pomůže dostat lidi zpět do pracovního procesu, umožní podnikům nabírat zaměstnance a investovat a bankám poskytovat úvěry do reálné ekonomiky.

Klíčovými body uvedených čtyř příspěvků jsou:

Společně pro mladé lidi v Evropě — Výzva k řešení nezaměstnanosti mladých lidí

Boj s nezaměstnaností mladých lidí je hlavní prioritou. I když se většina prostředků nalézá v rukou členských států, EU může výrazně pomoci. Komise navrhla řadu praktických a dosažitelných opatření, jež mohou mít bezprostřední dopad, ale o některých z nich je ještě třeba se dohodnout na úrovni EU, a to zejména těch, které mají návaznost na víceletý finanční rámec.

Prioritou je urychlení realizace „záruky pro mladé lidi“. Komise navrhuje, aby částka ve výši 6 miliard EUR určená pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí byla poskytnuta tak, aby byly prostředky přiděleny pro roky 2014 a 2015, spíše než aby byly rozloženy na sedmileté období víceletého finančního rámce. Členské státy musí na podzim předložit své programy v oblasti zaměstnanosti mladých lidí. Současně bude Komise rozvíjet řadu nástrojů na úrovni EU s cílem pomoci členským státům, jako např. alianci pro učňovskou přípravu, koalici pro digitální zaměstnanost, EURES či iniciativu „Tvoje první práce přes EURES“, a opatření, jimiž se usnadní umisťování mladých lidí ve firmách. Všechna tato opatření musí být přijata v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými zúčastněnými stranami.

Společná zpráva Komise a EIB Evropské radě — Zlepšení úvěrových podmínek pro hospodářství: navýšení kapitálu EIB a společné iniciativy Komise a EIB

Jednou z největších překážek pro oživení růstu je v současnosti nedostatek běžných úvěrů do reálné ekonomiky, zejména pro malé a střední podniky. Tuto skutečnost zdůraznila Komise ve své roční analýze růstu.

Ve společné zprávě Evropské komise a Evropské investiční banky se stanoví, jak bude přidělován navýšený kapitál, který byl předmětem nedávné dohody. Kromě toho zpráva uvádí tři možnosti, jak pomoci malým a středním podnikům zajistit si přístup k financování a v blízké budoucnosti najímat mladé lidí. Komise bude na Evropskou radu apelovat, aby k této otázce přijala ambiciózní přístup.

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté — Zpráva pro zasedání Evropské rady

Evropská komise přijala zprávu o pokroku Paktu pro růst a zaměstnanost. S ročním odstupem je zjevné, že členské státy stále mohou udělat mnoho pro to, aby si samy pomohly, například tím, že budou využívat potenciál jednotného trhu v oblastech, jako jsou digitalizace, energetika a výzkum.

Zpráva zdůrazňuje, že je nutné dokončit Akt o jednotném trhu I: pouze 7 z 12 návrhů předložených Komisí bylo zatím spoluzákonodárci přijato. Evropská komise již předložila většinu návrhů Aktu o jednotném trhu II. Zbývající návrhy předloží v nadcházejících týdnech, včetně právních předpisů na podporu dlouhodobých investičních fondů, které mohou představovat alternativní zdroj úvěrů do reálné ekonomiky. Komise vyzývá k rychlému přijetí těchto návrhů ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Zpráva ukazuje, že Komise dala celý rozpočet politiky soudržnosti k dispozici na podporu projektů, jež vedou k růstu a tvorbě pracovních míst jako součást investičního balíčku ve výši 120 miliard EUR v souladu s Paktem.

Opatření Komise v návaznosti na konzultace malých a středních podniků „Top Ten“ ohledně regulace EU

Příznivé podnikatelské prostředí je rovněž důležitou součástí mixu pro obnovení růstu. Regulace na úrovni EU, namísto regulace dvaceti sedmi různými způsoby na vnitrostátní úrovni, se ukázala být účinným nástrojem k vytvoření nových příležitostí.

Komise přijala sdělení, jež se zabývá deseti právními předpisy, které jsou podle malých a středních podniků nejvíce zatěžující. Sdělení podrobně popisuje kroky, které byly nebo budou učiněny s cílem nalézt vhodné řešení pro každý z těchto právních předpisů. U každého z právních předpisů, které malé a střední podniky označily, již Komise přezkoumala zmiňované problematické body, přijala opatření tam, kde k tomu měla pravomoci, nebo spoluzákonodárcům předložila návrhy, jež zátěž malých a středních podniků zmírní. Například v prosinci 2011 Komise navrhla revizi režimu zadávání veřejných zakázek, což bude mít přímý dopad na přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. V únoru 2013 Komise navrhla nahradit směrnici o obecné bezpečnosti výrobků nařízením o bezpečnosti spotřebních výrobků. To přináší zjednodušení společných požadavků na společnosti.

Jedná se o součást probíhající práce Komise věnované přezkumu a zajištění toho, aby celé „acquis communautaire“ bylo vhodné pro daný účel (program „REFIT“).

Evropská rada podpoří konkrétní doporučení Komise pro jednotlivé země, která budou členským státům sloužit jako vodítko pro rozpočtové a hospodářské politiky v průběhu příštího roku. Komise rovněž stanoví další kroky k posílení struktury hospodářské a měnové unie. Čtyři příspěvky Komise budou nabídkou okamžitých kroků k obnovení růstu hospodářství. Pomohou obnovit důvěru, aby mohly společnosti investovat a nabírat zaměstnance a aby banky a jiní investoři obnovili běžné úvěrové podmínky. Jasně prokazují, že kolektivní akce na úrovni EU bude mít větší dopad než izolovaná opatření na úrovni jednotlivých států. Předseda Barroso dnes tyto příspěvky zašle všem členům Evropské rady a Evropskému parlamentu.

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Mark Gray (+32 22988644)

Sarah Collins (+32 22968076)


Side Bar