Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 юни 2013 г.

Комисията призовава за постигането на нов консенсус за възстановяването на икономическия растеж

Младежката заетост и финансирането на МСП са темите за предстоящия Европейски съвет

В края на седмичното заседание на Комисията, посветено основно на предстоящата среща на Европейския съвет в края на юни, председателят Барозу заяви: „Европа полага големи усилия за излизане от кризата. Комисията ги отчете в подробния анализ, придружаващ направените от нея специфични за всяка държава препоръки. Въпреки това резултатите ни по отношение на растежа продължават да са повече от незадоволителни и социалното положение в някои части на Европа налага предприемането на спешни действия. На заседанието на Европейския съвет в края на следващата седмица можем да постигнем нов консенсус и да дадем нов тласък, обединявайки ЕС около споразумение за това, което ще направим, за да възстановим растежа на икономиката ни. Предлагаме конкретни мерки за борба с младежката безработица и за оказване на подкрепа, съвместно с ЕИБ, за финансиране на реалната икономика, особено на МСП. Компонентите на консенсуса са ясни, сега е необходимо да направим така, че той да стане факт“.

Европейската комисия ще представи три документа на предстоящото заседание на Европейския съвет, насрочено за 27 и 28 юни 2013 г. Документите, посветени на борбата с младежката безработица, по-доброто регулиране и прегледа на Пакта за растеж и работни места, бяха приети тази сутрин. Съвместно с Европейската инвестиционна банка ще бъде изготвен още един документ относно повишаването на кредитирането за икономиката, който ще бъде представен веднага след официалното му приемане. Опирайки се на този пакет от инициативи, Европа ще може да извърши истински промени, като върне хората на работа и даде възможност на предприятията да наемат служители и да правят инвестиции, а на банките — да отпускат кредити за реалната икономика.

Основни елементи в четирите документа:

Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа — Призив за действия срещу младежката безработица

Борбата с младежката безработица е основен приоритет. Макар държавите членки да разполагат с повечето инструменти за действие в тази насока, за извършването на истински промени може да се работи именно на равнище ЕС. Комисията предложи редица практически и постижими мерки, които имат потенциал да окажат непосредствено въздействие, но за някои от тях все още предстои да бъдат одобрени на равнище ЕС, особено за тези, свързани с МФР.

Ускоряването на прилагането на Гаранцията за младежта е приоритет. Комисията предлага 6-те млрд. евро по Инициативата за младежка заетост да бъдат на разположение в бюджетни кредити, така че за тези средства да бъдат поети задължения още през 2014 и 2015 г., а не през седемгодишния период на МФР. Държавите членки трябва да представят своите програми за младежка заетост през есента. Успоредно с това Комисията ще разработи редица инструменти на равнище ЕС, чрез които да бъде оказвана помощ на държавите членки, като Европейския алианс за професионална подготовка, коалицията за работни места в сферата на цифровите технологии, EURES и инициативата „Твоята първа работа с EURES“, както и помощ на предприятията за наемането на млади хора. Всички тези мерки трябва да бъдат изпълнени в тясно сътрудничество със социалните партньори и съответните заинтересовани страни.

Съвместен доклад на Комисията и ЕИБ за Европейския съвет — Повишаване на кредитирането за икономиката: използване на увеличаването на капитала на ЕИБ и съвместни инициативи на Комисията и ЕИБ

Понастоящем една от най-големите пречки пред възстановяването е липсата на нормално кредитиране за реалната икономика, особено за МСП. Това беше подчертано от Комисията в годишния обзор на растежа.

В съвместен доклад Комисията и Европейската инвестиционна банка описват как ще се използва договореното наскоро увеличение на капитала на ЕИБ. Докладът съдържа също така три възможности, чрез които може да се помогне на МСП да получат достъп до финансиране и да наемат на работа млади хора в близко бъдеще. Комисията ще прикани Европейския съвет да възприеме амбициозен подход по този въпрос.

Пактът за растеж и работни места: една година по-късно — доклад за Европейския съвет

Европейската комисия прие доклад за напредъка във връзка с Пакта за растеж и работни места. Година по-късно е видно, че държавите членки могат да направят още много, за да си помогнат, например като отключат потенциала на единния пазар в области като цифровите технологии, енергетиката и научните изследвания.

В доклада се набляга на необходимостта от завършване на Акта за единния пазар I —до този момент съзаконодателите са постигнали съгласие по едва седем от 12-те предложения на Комисията. Европейската комисия е представила по-голямата част от предложенията за Акта за единния пазар II. През идните седмици ще бъдат представени останалите предложения, сред които ще има законодателни текстове за насърчаване на фондовете за дългосрочни инвестиции, които могат да бъдат друг алтернативен източник за кредитиране на реалната икономика. Комисията призовава за бързото приемане на тези предложения преди изборите за Европейски парламент.

В доклада се посочва как Комисията е предоставила целия бюджет на политиката на сближаване в подкрепа на проекти за създаването на растеж и работни места като част от инвестиционния пакет на стойност 120 млрд. евро, посочен в Пакта.

Последващи действия на Комисията относно консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС

Наличието на благоприятна за бизнеса среда също е важна част от цялостния подход. Регулирането на равнище ЕС вместо регулирането по двайсет и седем различни начина на национално равнище доказа, че е ефективно средство за откриването на нови възможности.

Комисията прие съобщение относно десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС, посочени от МСП. В него подробно са представени действията, които са предприети или предстои да бъдат предприети по отношение на тези актове. За всеки акт, посочен от МСП, Комисията вече се е запознала с изразените опасения, предприела е действия, когато това е било възможно, или е отправила предложения към съзаконодателите за намаляване на тежестта върху МСП. Например Комисията предложи през декември 2011 г. да се внесат изменения в режима за обществените поръчки, което ще се отрази пряко на достъпа на МСП до такива поръчки. През февруари 2013 г. тя предложи Директивата относно общата безопасност на продуктите да се замени с регламент относно безопасността на потребителските продукти, който предвижда по-прост набор от общи изисквания към предприятията.

Това е част от текущата работа по преразглеждане на достиженията на общностното право, за да се гарантира, че то изпълнява целта си (програмата REFIT).

Европейският съвет ще подкрепи специфичните за всяка държава препоръки, които Комисията отправи и които ще напътстват бюджетната и икономическата политика на държавите членки през следващата година. Освен това той ще определи следващите стъпки за укрепването на структурата на Икономическия и паричен съюз. Четирите документа на Комисията осигуряват програмата за предприемането на незабавни действия за възстановяване на икономическия растеж. Те ще допринесат за възстановяване на доверието, което ще даде възможност на предприятията да инвестират и наемат персонал, а на банките и останалите инвеститори — да подновят нормалното кредитиране. Документите показват, че предприемането на общи действия на равнище ЕС ще има по-голямо отражение, отколкото предприемането на изолирани и самостоятелни мерки на национално равнище. Председателят Барозу ще изпрати документите на всички членове на Европейския съвет и на Европейския парламент.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar