Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuni 2013

Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ei täida La Manche’i tunneli suhtes kehtivaid Euroopa eeskirju

Euroopa Komisjon saatis Prantsusmaale ja Ühendkuningriigile ametliku taotluse järgida ELi eeskirju liiga kõrgete raudtee kasutustasude vastu, mida nõutakse reisijate- ja kaubaveo eest La Manche’i tunnelis. Komisjon palus neil ka tagada reguleeriva asutuse täielik sõltumatus ja lõpetada leping, mille kohaselt teatavatele raudteeveoettevõtjatele on praegu antud La Manche’i tunneli kasutamise eelisõigus. Kõrged raudtee kasutustasud kajastuvad reisijate piletihindades ja kaubaveoettevõtjad kurdavad selle üle, et nad ei saa endale lubada tunneli kaudu saadetava kauba koguse suurendamist. Kaup saadetakse endiselt maanteed mööda, mis põhjustab ummikuid ja saastet.

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „La Manche’i tunnelit ei kasutata täiel määral ära liiga kõrgete kasutustasude tõttu. Seepärast veetakse rohkem kaupa raudtee asemel maanteed mööda, kaubaveoettevõtjatelt ja nende klientidelt nõutakse liiga kõrgeid tasusid ning reisijad maksavad oma pileti eest ebaõiglaselt kõrget hinda. Praegune kord lämmatab raudteeveosektoris majanduskasvu”.

Taustteave

Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ei täida La Manche’i tunneli püsiühenduse pakkumisel põhisätteid, mis on kehtestatud 2001. aasta esimese raudteepaketi direktiivides 91/440/EMÜ ja 2001/14/EÜ ja mis on nüüdseks asendatud uuesti sõnastatud raudteedirektiiviga. Peamised probleemid on järgmised.

Kõrged raudtee kasutustasud

Ülemäära kõrgete raudtee kasutustasude tõttu küsitakse rongireisijatelt ja raudteeveoettevõtjatelt tunneli kasutamise eest kõrgemat hinda. Samuti takistavad need uute raudteeveoettevõtjate turuletulekut. ELi eeskirjade kohaselt tuleb raudtee kasutustasud kindlaks määrata otseste või piirkulude põhjal, s.t otseselt rongiliikluse korraldamisega kaasneva kulu põhjal. Erandina võib kõrgemad tasud kehtestada ainult konkreetsete investeerimisprojektide puhul selliste projektide pikaajaliste kulude alusel.

Praegused tasud La Manche’i tunneli taristu kasutamise eest ei näi põhinevat otsestel kuludel ega tunneli ehitamisega kaasnevatel pikaajalistel investeerimiskuludel. Mitu sidusrühma on komisjonile esitanud kaebuse, et La Manche’i tunneli kasutustasud on liiga kõrged. Tasude struktuur on keeruline, kuid näiteks võib tuua järgmised tasud: rreisirongide puhul (sõltuvalt kellaajast) küsitakse 16,6 eurot reisija kohta ja broneerimistasu vähemalt 4320 eurot (üks suund); kaubarongide puhul (sõltuvalt kellaajast) küsitakse vähemalt 3645 eurot rongi kohta (üks suund). Komisjon leiab, et need tasud peaksid olema märkimisväärselt väiksemad.

Praegu kasutab tunnelit vaid üks reisijateveoettevõtja, Eurostar, hoolimata rahvusvahelise raudtee-reisijateveo turu avamisest 1. jaanuaril 2010. Kuigi raudtee kaubaveoettevõtjaid on palju, sõidab tunneli kaudu päevas keskmiselt ainult kuus kaubarongi. See on tunduvalt väiksem tunneli läbilaskevõimest. Kokku on kasutamata 43 % tunneli läbilaskevõimest.

Nõrk reguleeriv asutus

Tunneli kasutamist reguleerib valitsustevaheline komisjon. Reguleeriv asutus peaks jälgima konkurentsi ja tegema turuprobleemide lahendamiseks omal algatusel otsuseid, eelkõige selleks, et tasud oleksid vastavuses ELi eeskirjadega. Valitsustevahelisel komisjonil ei ole praegu õigust võtta vastu otsuseid omal algatusel, s.t kui kaebust ei ole esitatud.

ELi õigusaktide kohaselt peab reguleeriv asutus olema sõltumatu raudteeveoettevõtjatest ja raudteetaristuettevõtjatest. Valitsustevaheline komisjon ei ole praegu sõltumatu. Valitsustevahelisse komisjoni kuuluvad Ühendkuningriigi ja Prantsuse valitsuse nimetatud esindajad. Eurostari kontrollivad SNCF (55%) ja LCR (40%), mis on vastavalt Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi omanduses olevad äriühingud. Kui raudteevaldkonda reguleeriv asutus ei ole sõltumatu, võib see kahjustada tema erapooletust ettevõtjate kaebuste lahendamisel või otsuste vastu võtmist ELi eeskirjade järgimise tagamiseks. See omakorda võib põhjustada konkurentsimoonutusi.

Piirav kasutusleping

Eurotunneli ja teatavate ettevõtjate vahel 1987. aastal sõlmitud kasutusleping, mille kohaselt võivad tunnelit kasutada teatavad raudteeveoettevõtjad 65 aastat, ei ole ELi eeskirjadega lubatud selle kestuse tõttu. Seda tüüpi lepinguid on võimalik sõlmida ainult ajutiselt.

Liikmesriigid pidid esimese raudteepaketi rakendama 15. märtsiks 2003. Rikkumismenetlus algatati kõigepealt 2008. aastal 24 liikmesriigi vastu, sealhulgas Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Siis aga ei käsitletud La Manche’i tunneli püsiühendusega seotud küsimust. Komisjon esitas selle küsimuse 2011. aastal Prantsusmaale ja Ühendkuningriigile ning lootis, et probleem saab lahenduse mitteametlike läbirääkimiste käigus, kuid rikkumine on seni kõrvaldamata.

Prantsusmaale ja Ühendkuningriigile esitati põhjendatud arvamuse vormis ametlik taotlus järgida ELi eeskirju. Prantsusmaal ja Ühendkuningriigil on täna esitatud põhjendatud arvamusele vastamiseks aega kaks kuud. Vastamata jätmise korral võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Eurotunnel — peamised faktid (allikas Eurotunnel)

43% tunneli läbilaskevõimest on praegu kasutamata.

Raudteereisijatevedu on viimastel aastatel aeglaselt kasvanud. 2012. aastal kasutas tunnelit 9,9 miljonit reisijat võrreldes 9,7 miljoniga 2011. aastal.

Raudteekaubaveo maht on seevastu vähenenud. 2012. aastal läbis tunneli ainult 2325 kaubarongi (2011. aastal 2388 rongi ja 2008. aastal 2718 rongi).

Eurotunneli süstikrongiteenused (nii reisijate- kui ka kaubavedu) on enamikust ELi raudtee-eeskirjadest, sealhulgas rööbasteedele juurdepääsu tasusid käsitlevatest eeskirjadest välja jäetud ning ei ole seega hõlmatud praeguse rikkumismenetlusega.

Kasulikud lingid

Rikkumismenetluse paketi otsused juunis vt MEMO/13/583.

Rikkumismenetluse kohta üldiselt vt MEMO/12/12.

Lisateave rikkumismenetluste kohta.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar