Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuni 2013

Transport: komisjon nõuab Saksamaalt raamatupidamisarvestuse lahusust käsitlevate ELi eeskirjade täitmist raudteesektoris

Komisjonile valmistab muret Saksamaa suutmatus rakendada Euroopa eeskirju seoses raudtee kasutustasudega ning raamatupidamisarvestuse lahususega taristuettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahel. Algatatud menetlus kuulub mõnede liikmesriikide vastu algatatud analoogsete raamatupidamisarvestusalaste menetluste sarja. Saksamaal kehtiv süsteem võimaldab ärilise transpordi ristsubsideerimist taristu ja reisijateveo jaoks ette nähtud riiklikest vahenditest.

Euroopa Komisjoni asepresident ning transpordivolinik Siim Kallas sõnas:

Komisjonil ei ole midagi selle vastu, kui Euroopa raudteed pakuvad teenuseid ka teistes liikmesriikides, kuid seda tuleb teha, ilma et kasutataks liikmesriikide poolt raudtee-ettevõtjale taristuinvesteeringute toetamiseks ette nähtud raha.”

Äirühing Deutsche Bahn Holding on kõikide oma tütarettevõtetega sõlminud kasumi jaotamise lepingud. Need lepingud hõlmavad selliseid transpordiga tegelevaid tütarettevõtteid nagu DB Regio (tegeleb subsideeritud piirkondliku reisijateveoga) ning kontserni kuuluvaid taristuettevõtteid nagu DB Netz (haldab raudteevõrku), DB Station and Services (haldab raudteejaamu) ja DB Energie (vastutab raudtee energiavarustuse eest). Kõnealuste kasumi jaotamise lepingute kohaselt on tütarettevõtted kohustatud kandma kõik oma tulud üle valdusettevõttele, kellel on omakorda õigus neid kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas ärilise raudteetranspordi ristsubsideerimiseks. Oluline osa üle kantud summast on pärit riigi subsiidiumidest; taristuettevõtted ja avaliku reisijateveoteenuse ettevõtted ei teeniks ilma selleta mitte mingisugust kasumit, sest nende endi äritegevusest saadav tulu ei ole kulude katmiseks piisav.

Seda tehes eiratakse keeldu kanda taristu majandamiseks ette nähtud riiklikud vahendid üle transporditegevusele ja vastupidi. Selline süsteem võimaldab raudtee kasutustasude näol saadud tulude ülekandmist mis tahes muule tegevusvaldkonnale ja on vastuolus ELis kehtiva kohustusega, mille kohaselt kõnealuseid tasusid tuleb kasutada „raudteetaristu-ettevõtja äritegevuse rahastamiseks”. Äriühingu DB Regio raamatupidamisarvestus ei võimalda kindlaks teha, millised hüvitissummad on iga avaliku teenindamise lepingu eest üle kantud, ega anna vajalikku teavet (nt kulud) selle kohta, kas avaliku teenindamise lepingute eest makstud hüvitistest ei saa tulu ettevõtte muud tegevusvaldkonnad või kas avalike teenuste osutamisest saadud tulu on ikka põhjendatud.

Saksamaal on põhjendatud arvamusele vastamiseks aega kaks kuud. Kui ta seda ei tee ega põhjenda piisavalt oma tegevuse kooskõla ELi õigusaktidega, võib komisjon suunata juhtumi edasi Euroopa Liidu Kohtusse.

Taust

Esimeses raudteepaketis, mis võeti vastu 2001. aastal, nõutakse järgmiste sätete täitmist: 1) taristu haldamise ja raudteekasutuse raamatupidamisarvestused tuleb teineteisest lahutada ning mõlemad tuleb sealjuures avaldada; 2) riiklike vahendite ülekandmine taristu haldamisega seotud toimingutelt transporditegevusele (ja vastupidi) on keelatud; 3) vastavas raamatupidamisaruandes tuleb avalike teenuste osutamise kohustuste all eraldi välja tuua vahendid, mis on kasutatud reisijateveoteenuste osutatmiseks, ning 4) nende vahendite ülekandmine mistahes muule ettevõttele on keelatud. Lisaks sellele nähakse eespool nimetatud õigusaktidega konkreetselt ette taristukulude kasutamine taristuettevõtte äritegevuse rahastamiseks. Eri valdkondade vahelise raamatupidamisarvestuse lahususe küsimusega ei puudutata taristuettevõtte olulisimate ülesannete sõltumatust raudteeveo-ettevõtjatest, mille kohta on algatatud eraldi menetlus.

Kasulikud lingid

Rikkumismenetluse paketi otsused juunis, vt MEMO/13/583

Rikkumismenetluste kohta üldiselt, vt MEMO/12/12

Lisateave rikkumismenetluste kohta

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar