Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 18. junija 2013

Skupina EU na visoki ravni: pedagoško usposabljanje visokošolskih učiteljev

Skupina EU na visoki ravni za posodobitev visokega šolstva je danes objavila prvo poročilo o izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja na univerzah. Skupina, ki ji predseduje nekdanja irska predsednica Mary McAleese, je pripravila 16 priporočil (glej prilogo 1). Med drugim se zavzema za obvezno certificirano usposabljanje za profesorje in drugo učiteljsko osebje v visokem šolstvu, večjo podporo razvijanju podjetniških in inovativnih spretnosti študentov ter ustanovitev Evropske akademije za poučevanje in učenje.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: Skupina je bila ustanovljena z namenom, da bi spodbujala novo mišljenje in ideje. Njena priporočila so prišla ob pravem času, so praktična in ne pomenijo nujno velikih dodatnih stroškov. Samo s kakovostnim poučevanjem lahko dosežemo, da bodo študenti v naših sistemih visokošolskega izobraževanja in usposabljanja dobili pravo mešanico spretnosti, ki jim bo pomagala pri osebnem in poklicnem razvoju. Komisija bo po najboljših močeh podpirala izvajanje teh priporočil.“

Predsednica skupine Mary McAleese je dodala: Kakovost poučevanja in učenja je odvisna od zavzetosti posameznikov in ustanov. Ti pa potrebujejo podporo politik, ki v ospredje postavljajo poučevanje in učenje. Da bi učiteljsko osebje v visokem šolstvu dobro opravljalo svoje delo, mora imeti zagotovljeno usposabljanje in podporo. Naše poročilo kaže, kako je to mogoče doseči.

Skupina, ki jo je septembra lani ustanovila komisarka Vassiliou, se je pri svojem delu posvetovala z različnimi deležniki. Ugotovljeno je bilo, da številne visokošolske ustanove v primerjavi z raziskovanjem premalo pozornosti namenjajo poučevanju, čeprav sta obe dejavnosti osrednji nalogi visokega šolstva. Tu je treba najti ravnovesje. Poučevanju je treba pri opredeljevanju akademske uspešnosti dati večji poudarek in pomen, zlasti ko gre za poklicno pot,“ je povedala komisarka. „Pozdravljam predlog, da bi morali vsi visokošolski učitelji opraviti pedagoško usposabljanje.“

Naslednji koraki

Skupina na visoki ravni se bo zdaj začela pripravljati na drugi del svoje naloge, tj. izboljšanje učinka novih metod na zagotavljanje kakovostnega visokošolskega izobraževanja, na primer z množičnimi odprtimi spletnimi predavanji (Massive Open Online Courses – MOOC), ki omogočajo dostop do visokošolskega izobraževanja od doma. Partnerji iz 11 držav so nedavno s pomočjo Evropske komisije začeli izvajati prva vseevropska množična odprta predavanja (IP/13/349). Naslednje poročilo skupine na visoki ravni bo objavljeno junija 2014.

Ozadje

Dejavnosti skupine na visoki ravni so del strategije Komisije za podporo posodobitve visokošolskega izobraževanja v državah članicah. Na tem področju je bil dosežen že velik napredek. Bolonjski proces je na primer poenostavil študij v tujini in priznavanje kvalifikacij po vsej Evropi. Nov večdimenzionalen sistem razvrščanja univerz, ki ga je uvedla Komisija in ki bo svoje prve ugotovitve objavil v začetku naslednjega leta, bo poenostavil primerjanje univerz, da se bodo študenti lahko utemeljeno odločili, kje bodo študirali.

Evropski program za posodobitev visokega šolstva, ki so ga ministri za izobraževanje potrdili 28. in 29. novembra 2011, opredeljuje prednostna področja, na katerih morajo države članice okrepiti prizadevanja za skupne cilje, in določa, kako jim Evropska unija lahko pomaga pri politikah za posodobitev. Prednostne naloge vključujejo izboljšanje kakovosti in relevantnosti visokega šolstva, da bodo učni programi izpolnjevali potrebe študentov, delodajalcev in poklicnih poti v prihodnosti, ter povečanje števila študentov. Program spodbuja tesnejše sodelovanje med univerzami, podjetji in raziskovalnimi središči. Je del širše strategije Komisije za spodbujanje rasti in delovnih mest v Evropi, v kateri ima izobraževanje ključno vlogo.

Erasmus za vse, novi program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, se bo začel izvajati januarja in bo podpiral reforme politik v državah članici ter se osredotočil na krepitev dokazne podlage za oblikovanje politik in izmenjavo dobrih praks. Za program naj bi bilo v obdobju 2014–2020 namenjenih 14,5 milijarde evrov, kar je 40 % več kot za tekoče programe. V okviru programa bodo podeljeni štirje milijoni nepovratnih sredstev, ki bodo študentom omogočila, da s študijem, usposabljanjem ali prostovoljnim delom v tujini pridobijo mednarodne izkušnje in spretnosti.

Več informacij

Evropski program za posodobitev visokega šolstva

Poročilo je na voljo na tej spletni strani:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Skupina na visoki ravni za posodobitev visokega šolstva

Priporočila za izboljšanje kakovosti pri poučevanju in učenju

V svojem poročilu je skupina na visoki ravni predvidela načine za izboljšanje kakovosti pri poučevanju in učenju. Ob upoštevanju različnih izhodišč visokošolskih ustanov in držav smo poskusili ponuditi široko paleto instrumentov, orodij in praktičnih primerov, da bi pokazali, kako so lahko različni – in pogosto precej enostavni – pristopi učinkoviti. Vrnimo se na naše izhodišče: poučevanje je pomembno. Poučevanje je ravno tako pomembno kot raziskovanje. Kakovosti poučevanja in učenja moramo nameniti osrednjo vlogo.

Zato predlagamo naslednja priporočila:

Priporočilo 1

Javni organi, pristojni za visokošolsko izobraževanje, bi morali zagotoviti trajnosten, ustrezno financiran okvir v podporo prizadevanjem visokošolskih ustanov za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja.

Priporočilo 2

Vsaka ustanova bi morala pripraviti in izvajati strategijo za podporo in stalno izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja, tej nalogi nameniti ustrezno raven človeških in finančnih virov ter vključiti te prednostne naloge v svojo splošno usmeritev, pri čemer bi poučevanju namenila enak delež kot raziskavam.

Priporočilo 3

Visokošolske ustanove bi morale spodbujati, pozdraviti in upoštevati povratne informacije študentov, da bi lahko zgodaj zaznale probleme pri poučevanju in učenju ter omogočile hitrejše in učinkovitejše izboljšave.

Priporočilo 4

Vse osebje, ki bi leta 2020 poučevalo na visokošolskih ustanovah, bi moralo opraviti certificirano pedagoško usposabljanje. Stalno poklicno izobraževanje za učitelje bi moralo postati zahteva za učitelje v sektorju visokošolskega izobraževanja.

Priporočilo 5

Odločitve o nastopu službe akademskega osebja, njegovem napredku in napredovanju bi morale poleg drugih dejavnikov upoštevati oceno didaktične usposobljenosti.

Priporočilo 6

Vodje ustanov in voditelji ustanov bi morali priznati in nagrajevati (npr. s pomočjo štipendij ali nagrad) visokošolske učitelje, ki znatno prispevajo k izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja v praksi ali prek raziskav na področju poučevanja in učenja.

Priporočilo 7

Učne načrte bi bilo treba razviti in jih spremljati prek dialoga in partnerstev med pedagoškim osebjem, študenti, diplomanti in akterji trga dela, pri čemer bi se opirali na nove metode poučevanja in učenja, tako da bi študenti pridobili potrebne spretnosti, ki bi povečale njihovo zaposljivost.

Priporočilo 8

Uspešnost študentov pri študiju bi bilo treba ocenjevati glede na jasne in dogovorjene učne rezultate, razvite v partnerstvu z vsemi člani fakultete, ki sodelujejo pri njihovem doseganju.

Priporočilo 9

Visokošolske ustanove in nacionalni oblikovalci politike bi morali v partnerstvu s študenti vzpostaviti svetovanje, usmerjanje, mentorstvo in sisteme sledenja v podporo študentom v visokošolskem izobraževanju ter na poti do diplome in pozneje.

Priporočilo 10

Visokošolske ustanove bi morale uvesti in spodbujati navzkrižne, trans- in meddisciplinarne pristope k poučevanju, učenju in ocenjevanju, s čimer bi študentom pomagale doseči širino pri razumevanju ter razviti podjetniško in inovativno mišljenje.

Priporočilo 11

Visokošolske ustanove bi morale, spodbujene s strani javnih uprav in EU, podpirati svoje učitelje, da bi razvili spretnosti za spletne in druge oblike poučevanja in učenja, ki so nastale v digitalni dobi, ter izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo tehnologije za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja.

Priporočilo 12

Visokošolske ustanove bi morale razviti in izvajati celovite strategije internacionalizacije kot sestavni del svoje splošne misije in funkcij. Večja mobilnost študentov in osebja, mednarodna razsežnost učnih načrtov, mednarodne izkušnje zaposlenih na fakulteti, z zadostnim znanjem angleškega in drugega tujega jezika ter medkulturnimi kompetencami, nadnacionalno zagotavljanje študija in diplom ter mednarodne koalicije bi morali postati nujne sestavine visokošolskega izobraževanja v Evropi in zunaj nje.

Priporočilo 13

Evropska unija bi morala podpirati izvajanje teh priporočil, zlasti s spodbujanjem:

inovativnih metodologij poučevanja in učenja ter pedagoških pristopov;

metodami usmerjanja, svetovanja in mentorstva;

izboljšanim oblikovanjem programov, ob upoštevanju najnovejših raziskav človeškega učenja;

profesionalizacijo in razvojem učiteljev, vodij usposabljanja in drugega osebja;

mobilnosti in izmenjave akademskega osebja z namenom dolgoročnega poučevanja ter

sistematičnim in rednim zbiranjem podatkov o vprašanjih, ki zadevajo kakovost poučevanja in učenja.

Priporočilo 14

Evropska unija bi morala podpirati ustanovitev Evropske akademije za poučevanje in učenje, ki bi jo vodili deležniki, in sicer na podlagi dobre prakse, ki je navedena v tem poročilu.

Priporočilo 15

Raziskovalci v okviru dejavnosti Marie Skłodowska-Curie, ki nameravajo opravljati poklic na akademski ravni, bi morali imeti možnost pridobitve strokovnih pedagoških kvalifikacij in podpore pri poučevanju, in sicer poleg svojih raziskav.

Priporočilo 16

Države članice, v sodelovanju z regijami, so pozvane, naj v svojih partnerskih sporazumih v okviru strukturnih skladov dajo prednost pobudam za razvoj pedagoških spretnosti, oblikovanju in izvajanju programov, pomembnih za potrebe družbe in trga dela, ter krepitvi partnerstev med visokošolskim izobraževanjem, poslovnim in raziskovalnim sektorjem.

Člani delovne skupine na visoki ravni za modernizacijo visokega šolstva

Mary McAleese (predsednica)

Mary McAleese je bila predsednica Irske od 1997 do 2011. Leta 1973 je diplomirala iz prava na Queen's University v Belfastu in leta 1974 postala članica severnoirske odvetniške zbornice. Leta 1975 je bil imenovana za profesorico (katedra Reid) kazenskega prava, kriminologije in penologije na Trinity College v Dublinu, leta 1987 pa se je vrnila na Queen's University, kjer je postala direktorica inštituta za strokovne pravne študije. Leta 1994 je postala prva ženska namestnica podpredsednika Queen's University.

Agneta Bladh

Dr. Bladh predseduje upravnemu odboru šole za zdravstvene vede v Jönköpingu in odboru stockholmske univerzitetne knjižnice. Je tudi članica upravnega odbora Univerze v Uppsali, upravnega odbora Visoke šole za uporabno znanost v Oslu in Akershusu (Norveška) ter odbora, ki pripravlja združitev dveh univerz na Norveškem. Dr. Bladh je članica danskega sveta za akreditacijo in svetovalnega odbora švedskega sveta za visoko šolstvo. Od februarja 2004 do decembra 2009 je bila rektorica univerze v Kalmarju na Švedskem. V obdobju 1998–2004 je bila državna sekretarka na švedskem ministrstvu za šolstvo in znanost, odgovorna za visoko šolstvo in raziskave, ter od leta 1995 do leta 1998 generalna direktorica nacionalne agencije za visoko šolstvo. Agneta Bladh je doktorirala iz političnih ved na univerzi v Stockholmu (1988).
Vincent Berger

Vincent Berger je predsednik pariške univerze Diderot. Od leta 1990 do leta 2001 je bil zaposlen v centralnem raziskovalnem laboratoriju za aeronavtiko multinacionalne družbe Thales (prej Thomson CSF). Leta 2001 je postal profesor na pariški univerzi Diderot — Pariz 7 in bil do leta 2006 vodja laboratorija za kvantne pojave in materiale. Berger je prejemnik nagrade Fabry-de Gramont in nagrade za mlade inovatorje MIT v letu 2002. Objavil je približno 150 člankov v mednarodnih revijah in je imetnik 16 patentov. Leta 2012 ga je francoska ministrica za izobraževanje Geneviève Fioraso imenovala za poročevalca nacionalnih svetov za visokošolsko izobraževanje in raziskave.

Christian Bode

Christian Bode je bil 20 let glavni tajnik nemške službe za akademske izmenjave (v obdobju 1990–2010). Študiral je pravo in leta 1971 doktoriral na univerzi v Bonnu. Med letoma 1972 in 1982 je bil na različnih vodilnih položajih v Zveznem ministrstvu za izobraževanje in znanost. Od leta 1982 do leta 1990 je bil glavni tajnik nemške konference rektorjev. Bil je med ustanovitelji združenja za akademsko sodelovanje v Bruslju in večkrat tudi njegov podpredsednik.

Christian Bode je veliko objavljal o vseh vidikih politike visokošolskega izobraževanja s poudarkom na mednarodnem univerzitetnem sodelovanju. Je član več upravnih odborov univerz v Nemčiji in v tujini (München, Berlin, Muscat, Šanghaj) ter poklicnih združenj.

Jan Muehlfeit

Jan Muehlfeit je predsednik družbe Microsoft v Evropi. V družbi Microsoft je zaposlen skoraj 20 let, v češkem/slovaškem hčerinskem podjetju je delal od leta 1993 do leta 2000, v obdobju 2000–2005 je bil odgovoren za srednjo in vzhodno Evropo. Leta 2005 je bil podpredsednik Microsoftove skupine za javni sektor in leta 2006 podpredsednik skupine za podjetniško in vladno strategijo za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko. Jan Muehlfeit je podpredsednik Akademije za podjetništvo v družbi, član upravnega odbora mreže za mlade podjetnike Junior Achievement, sopredsednik evropske zveze e-znanj in član sveta študentske organizacije AIESEC (Mednarodno združenje študentov ekonomskih in poslovnih ved) ter svetovalnega organa podjetja Ovum, specializiranega za tehnološke analize in posvetovanja. V več evropskih državah je sodeloval v različnih svetovalnih odborih za informacijsko tehnologijo, konkurenčnost države in izobraževanje. Muehlfeit je predstavnik Microsofta v Čezatlantskem podjetniškem dialogu in svetovalec za različne projekte v Svetovnem gospodarskem forumu, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Centru za evropsko politiko.  Je tudi član odbora češkega narodnega muzeja in član sveta vodij Mednarodnega foruma poslovnih vodij. Diplomiral je na češki tehnični univerzi in pozneje dokončal programe za menedžment na Whartonu, London School of Economics in Harvardu.

Tea Petrin

Tea Petrin je profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in obenem tudi predstojnica katedre za podjetništvo ter članica Senata Univerze. Tea Petrin je bila gostujoča profesorica na univerzi Massachusetts v Amherstu in poslovni šoli Haas School of Business na kalifornijski univerzi Berkeley. Bila je tudi Fulbrightova profesorica na inštitutu za mednarodne študije iste univerze in v centru za industrijsko konkurenčnost na univerzi Massachusetts v Lowellu. Tea Petrin je uveljavljena strokovnjakinja za podjetništvo, inovacijske politike in regionalne razvojne programe. V obdobju 1999–2004 je bila slovenska ministrica za gospodarstvo. Od leta 2004 do leta 2008 je bila slovenska veleposlanica na Nizozemskem, bila je tudi slovenska predstavnica v Evropskem svetu za mala podjetja ter članica Mednarodnega sveta za mala podjetja. Tea Petrin je podpredsednica odbora svetovalcev na Inštitutu za konkurenčnost, članica akademskega svetovalnega odbora Evropskega foruma za raziskave podjetništva in članica odbora Akademskega raziskovalnega omrežja. Vodila je skupino za politiko grozdov na Generalnem direktoratu Evropske komisije za podjetništvo in industrijo (2009-2010), bila je članica strokovne skupine Generalnega direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije (2010-2011), od januarja 2013 (do decembra 2015) je članica Odbora Združenih narodov za razvojno politiko.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro je profesor latinske književnosti na rimski univerzi Sapienza in direktor Šole za višje študije Sapienza. Po študiju na univerzah v Pisi, Berkeleyju in Oxfordu je Alessandro Schiesaro predaval v Združenih državah, tudi kot profesor klasičnih jezikov na Princetonu, ter v Združenem kraljestvu kot profesor latinščine na univerzi King´s College v Londonu. Od leta 2008 predseduje tehničnemu sekretariatu italijanskega ministrstva za univerze in raziskave.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis je profesor (katedra Jean Monnet) evropskega povezovanja na univerzi v Atenah in gostujoči profesor na Evropski akademiji (College of Europe) v Bruggeu. Tsoukalis je predsednik Helenske fundacije za evropsko zunanjo in varnostno politiko, bil je tudi posebni svetovalec predsednika Evropske komisije. Poučeval je na univerzi v Oxfordu, London School of Economics, Visoki šoli za politične vede v Parizu in Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Je avtor številnih knjig in člankov o evropskem povezovanju in mednarodni politični ekonomiji, ki so bili prevedeni v številne jezike.

Side Bar