Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. júna 2013

Skupina EÚ na vysokej úrovni: pripravme vyučujúcich na vyučovanie

Skupina EÚ na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania dnes zverejnila svoju prvú správu o skvalitňovaní vyučovania a vzdelávania na univerzitách. Skupina, ktorej predsedá bývalá prezidentka Írska Mary McAleesová, sformulovala 16 odporúčaní (pozri Prílohu 1). Patrí k nim výzva, aby vyučujúci a ďalší pedagogickí zamestnanci povinne absolvovali certifikovanú odbornú prípravu, aby sa kládol väčší dôraz na pomoc študentom pri rozvoji podnikateľských a inovačných zručností a aby vznikla Európska akadémia pre vyučovanie a vzdelávanie.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Mojím cieľom pri zostavení skupiny bolo podporovať nové prístupy a nápady. Odporúčania skupiny sú aktuálne, praktické a nevyžadujú nutne veľké dodatočné výdavky. Kvalitné vyučovanie v našich systémoch vysokoškolského a odborného vzdelávania je kľúčovým predpokladom pre to, aby sme študentov vybavili tou pravou kombináciou zručností pre ich budúci osobný a profesionálny rozvoj. Komisia urobí všetko, čo je v jej silách, aby podporila plnenie týchto odporúčaní.‟

Mary Mc Aleesová, predsedníčka skupiny, dodala: „Kvalitné vyučovanie a vzdelávanie závisia na odhodlaných jednotlivcoch a odhodlaných inštitúciách. Tí musia mať oporu v politikách, ktoré stavajú vyučovanie a vzdelávanie do stredobodu záujmu. Vysokoškolskí pedagogickí zamestnanci musia dostať odbornú prípravu a podporu, ktorú potrebujú, aby mohli robiť vynikajúcu prácu. Naša správa ukazuje, ako sa to dá dosiahnuť.‟

Skupina, ktorú v septembri minulého roka zostavila komisárka Vassiliouová, v rámci svojej práce podnikla rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Zistila, že mnohé vysokoškolské ústavy nekladú dostatočný dôraz na vyučovanie v porovnaní s výskumom, hoci obe tieto činnosti patria k hlavným úlohám vysokoškolského vzdelávania. „Toto je nutné vyvážiť. Je potrebné viac zdôrazniť a uznať rolu vyučovania pri definovaní akademických zásluh, najmä z hľadiska kariéry,‟ povedala komisárka. „Veľmi vítam návrh, aby všetci vysokoškolskí učitelia získali prípravu, ako učiť.‟

Ďalšie kroky

Skupina na vysokej úrovni začne teraz pracovať na druhej zo svojich úloh, zameranej na maximalizáciu vplyvu nových metód zaisťovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania, ako sú hromadné otvorené online kurzy (MOOC), ktoré umožňujú ľuďom prístup k vysokoškolskému vzdelaniu z domu. Partneri v 11 krajinách nedávno s podporou Európskej komisie spustili prvé celoeurópske MOOC (IP/13/349). Ďalšia správa skupiny na vysokej úrovni sa má zverejniť v júni 2014.

Chronológia

Práca skupiny na vysokej úrovni je súčasťou stratégie Európskej komisie na podporu modernizácie vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch. V tejto oblasti sa už dosiahol veľký pokrok. Napríklad Boloňský proces uľahčil študentom štúdium v zahraničí a uznávanie ich kvalifikácií v celej Európe. Nový viacrozmerný systém klasifikácie univerzít, ktorý vznikol z iniciatívy Komisie a ktorý má zverejniť svoje prvé závery na začiatku budúceho roka, uľahčí porovnávanie univerzít tak, aby sa mohli študenti informovane rozhodnúť, kde študovať.

Európsky program modernizácie vysokoškolského vzdelávania, ktorý schválili ministri školstva 28. – 29. novembra 2011, stanovuje oblasti, v ktorých je potrebné, aby štáty EÚ zintenzívnili svoje úsilie v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. Ďalej stanovuje spôsoby, akými môže Európska únia podporiť ich politiky zamerané na modernizáciu. Medzi priority patrí zvýšenie kvality a významu vysokoškolského vzdelávania, aby učebné plány zodpovedali potrebám študentov, zamestnávateľov a budúcich povolaní, ako aj zvyšovanie počtu absolventov. Podporuje užšiu spoluprácu medzi univerzitami, podnikmi a výskumom. Program je súčasťou širšej stratégie Komisie Európa 2020 zameranej na podporu rastu a pracovných miest v Európe, v ktorej vzdelávanie zohráva kľúčovú rolu.

Erasmus pre všetkých, nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý sa má spustiť v januári, podporí reformu politiky v členských štátoch a zameria sa na posilnenie informačnej základne pre tvorbu politiky a výmenu osvedčených postupov. Predpokladá sa, že rozpočet programu bude na obdobie 2014 až 2020 okolo 14,5 miliardy EUR , čo je o 40% viac ako v prípade súčasných programov. Prostredníctvom grantov umožní 4 miliónom ľudí, aby získali medzinárodnú skúsenosť a zručnosti vďaka štúdiu, odbornej príprave alebo dobrovoľníckej práci v zahraničí.

Ďalšie informácie

Agenda modernizácie vysokoškolského vzdelávania

Správa je dostupná tu:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webové stránky komisárky Androully Vassiliou

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri@VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Skupina na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania

Odporúčania, ako zlepšiť kvalitu výučby a učenia sa

Skupina na vysokej úrovni uviedla vo svojej správe spôsoby, ako zlepšiť kvalitu výučby a učenia sa. Berúc do úvahy rozdielnu východiskovú situáciu jednotlivých krajín a ich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, pokúsili sme sa ponúknuť široké spektrum pomôcok, nástrojov a praktických príkladov, ako môžu byť rôzne – a veľmi často celkom priame – prístupy úspešné. Vráťme sa však na začiatok: výučba je dôležitá. Výučba je rovnako dôležitá ako výskum. Kvalita výučby a učenia sa musí byť pre nás obzvlášť dôležitá.

Na tento účel odporúčame:

Odporúčanie č. 1:

Verejné orgány, ktoré sú zodpovedné za vysokoškolské vzdelávanie, by mali pre vysokoškolské inštitúcie zabezpečiť udržateľný, riadne financovaný rámec na podporu úsilia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania o zlepšenie kvality výučby a učenia sa.

Odporúčanie č. 2:

Každá inštitúcia by mala vypracovať a vykonávať stratégiu na podporu a sústavné zlepšovanie kvality výučby a učenia sa, pričom by na túto úlohu mala vyčleniť potrebné ľudské a finančné zdroje a začleniť túto prioritu do svojho celkového cieľa tak, aby sa výučba stala rovnocennou výskumu.

Odporúčanie č. 3:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali podporovať, vítať a zohľadňovať spätnú väzbu od študentov, pretože by mohla odhaliť problémy vo výučbe a učení sa už na začiatku, čo by mohlo priniesť rýchlejšie a účinnejšie zlepšovanie.

Odporúčanie č. 4:

Všetci zamestnanci vyučujúci v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v roku 2020 by mali mať osvedčenie o pedagogickom vzdelaní. Nepretržité odborné vzdelávanie v oblasti učiteľstva by sa malo stať podmienkou na vykonávanie učiteľského povolania v sektore vysokoškolského vzdelávania.

Odporúčanie č. 5:

Pri rozhodnutiach o prijímaní, postupe a povyšovaní akademických pracovníkov by sa popri ostatných faktoroch malo zohľadňovať posúdenie ich učiteľských schopností.

Odporúčanie č. 6:

Riaditelia inštitúcií a inštitucionálni vedúci predstavitelia by mali uznávať a odmeňovať (napr. prostredníctvom štipendií alebo cien) vysokoškolských učiteľov, ktorí významným spôsobom prispievajú k zlepšeniu kvality výučby a učenia sa, či už svojou praktickou činnosťou alebo výskumom výučby a učenia sa.

Odporúčanie č. 7:

Učebné osnovy by mali byť vypracované a monitorované prostredníctvom dialógu a spolupráce medzi učiteľmi, študentmi, absolventmi a aktérmi pôsobiacimi na trhu práce, pričom by sa mali využívať nové metódy výučby a učenia sa, aby študenti nadobudli príslušné zručnosti, ktoré zvýšia ich zamestnateľnosť.

Odporúčanie č. 8:

Študijné výsledky študentov by sa mali posudzovať podľa jasných a dohodnutých kritérií vypracovaných v spolupráci so všetkými členmi učiteľského zboru, ktorí sa podieľali na výučbe.

Odporúčanie č. 9:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a národní tvorcovia politík by v spolupráci so študentmi mali zriadiť systémy poradenstva, usmerňovania, mentorovania a vyhľadávania s cieľom podporiť študentov v štúdiu na vysokej škole a na ceste k získaniu diplomu, ako aj potom.

Odporúčanie č. 10:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali zaviesť a presadzovať krížové, transdisciplinárne a interdisciplinárne prístupy k výučbe, učeniu sa a hodnoteniu, ktoré študentom pomôžu pri rozvoji ich schopnosti porozumieť a podporia podnikateľské a inovačné myslenie.

Odporúčanie č. 11:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali s pomocou orgánov verejnej správy a EÚ podporovať svojich učiteľov pri rozvoji ich zručností v oblasti online výučby a v oblasti ďalších foriem výučby a učenia sa, ktoré priniesla digitálna éra, a pritom by mali využívať príležitosti ponúkané technológiami s cieľom zlepšiť kvalitu výučby a učenia sa.

Odporúčanie č. 12:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali vypracovať a vykonávať komplexné stratégie internacionalizácie, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ich celkového poslania a úloh. Zvýšená mobilita študentov a pracovníkov, medzinárodný rozmer učebných osnov, medzinárodné skúsenosti učiteľského zboru s dostatočnou znalosťou anglického a druhého cudzieho jazyka, schopnosti komunikovať s inými kultúrami, nadnárodné poskytovanie kurzov a akademických titulov, ako aj medzinárodné partnerstvá by sa mali stať nenahraditeľnými zložkami vysokoškolského vzdelávania v Európe i mimo nej.

Odporúčanie č. 13:

Európska únia by mala presadzovať vykonávanie týchto odporúčaní, najmä prostredníctvom podpory:

– inovačných výučbových a vzdelávacích metodík a pedagogických prístupov,

– metód na usmerňovanie, poradenstvo a odborné vedenie,

– lepšej koncepcie vytvárania študijných programov, v ktorej sa zohľadňuje najnovší výskum v oblasti ľudského učenia sa,

– profesionalizácie a rozvoja schopností učiteľov, školiteľov a zamestnancov,

– mobility a dlhodobých pracovných výmen akademických pracovníkov, ako aj

– systematického a pravidelného zberu údajov o otázkach, ktoré ovplyvňujú kvalitu výučby a učenia sa.

Odporúčanie č. 14:

Európska únia by mala podporovať zriadenie Európskej akadémie pre výučbu a učenie sa pod vedením zainteresovaných subjektov, inšpirovanej osvedčenými postupmi uvedenými v tejto správe.

Odporúčanie č. 15:

Výskumní pracovníci podporovaní programom Marie Skłodowska-Curie, ktorí majú záujem o kariéru v akademických kruhoch, by mali mať príležitosť nadobudnúť odborné pedagogické vzdelanie a popri výskume by sa mala podporovať ich pedagogická činnosť.

Odporúčanie č. 16:

Členským štátom odporúčame, aby v spolupráci s regiónmi určili vo svojich dohodách o partnerstve v rámci štrukturálnych fondov ako prioritu iniciatívy podporujúce rozvoj pedagogických zručností, vytváranie a vykonávanie študijných programov prispôsobených spoločenským potrebám a potrebám trhu práce, a posilňovanie partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, podnikateľskou sférou a výskumom.

Členovia skupiny na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania

Mary McAleesová (predsedníčka)

Mary McAleesová bola v rokoch 1997 až 2011 prezidentkou Írska. V roku 1973Absolvovala právo na Queen's University v Belfaste a o rok neskôr zložila advokátske skúšky v Severnom Írsku. V roku 1975 bola menovaná profesorkou trestného práva, kriminológie a penológie na Trinity College v Dubline a v roku 1987 sa na materskej Queen's University stala riaditeľkou ústavu odborných právnych štúdií. V roku 1994 sa stala prvou ženou na poste zástupkyne prorektora Queen's University.

Agneta Bladhová

Dr. Bladhová je predsedníčkou správnej rady Jönköpingskej školy zdravotných vied a rady Štokholmskej univerzitnej knižnice. Je takisto členkou správnej rady univerzity v Uppsale, rady Oslo and Akershus College of Applied Science (Nórsko) a rady pripravujúcej zlúčenie dvoch nórskych univerzít. Je členkou dánskej akreditačnej rady a poradnej rady švédskeho Úradu pre vysokoškolské vzdelávanie. Dr. Bladhová bola od februára 2004 do decembra 2009 rektorkou univerzity v Kalmare (Švédsko). V rokoch 1998 až 2004 bola ako štátna tajomníčka na švédskom Ministerstve školstva a vedy zodpovedná za vzdelávanie a výskum. V rokoch 1995 až 1998 bola generálnou riaditeľkou Národnej agentúry pre vysokoškolské vzdelávanie. Agneta Bladh získala v roku 1988 na Štokholmskej univerzite titul PhD v obore politických vied.
Vincent Berger

Vincent Berger stojí v čele univerzity Paris Diderot. V rokoch 1990 až 2001 pracoval v Laboratoire Central de Recherches pre nadnárodnú spoločnosť Thales zameranú na letecký a kozmický priemysel (bývalá Thomson CSF). V roku 2001 sa stal profesorom na univerzite Paris Diderot - Paris 7 a do roku 2006 viedol laboratórium kvantových fenoménov a materiálov. V roku 2002 získal cenu Fabry-De Gramont a cenu MIT „Young Innovator‟. Publikoval okolo 150 článkov v medzinárodných časopisoch a je držiteľom 16 patentov. V roku 2012 ho ministerka školstva Genevieva Fiorasová menovala hlavným spravodajcom francúzskeho národného kongresu vysokoškolského vzdelávania a výskumu. 

Christian Bode

Christian Bode bol 20 rokov generálnym tajomníkom nemeckej služby pre akademickú výmenu (1990 až 2010). Má právnické vzdelanie a v roku 1971 získal titul PhD na Univerzite v Bonne. V rokoch 1972 až 1982 zastával rôzne seniorné funkcie na federálnom Ministerstve školstva a vedy. Od roku 1982 do roku 1990 bol generálnym tajomníkom nemeckej rektorskej konferencie. Bol jedným zo zakladateľov Združenia pre akademickú spoluprácu v Bruseli a niekoľkokrát sa stal jej viceprezidentom.

Christian Bode hojne publikoval články na tému politiky vysokoškolského vzdelávania so zameraním na medzinárodnú spoluprácu medzi univerzitami. Je členom mnohých správnych rád na univerzitách v Nemecku i v zahraničí (Mníchov, Berlín, Muscat, Šanghaj), ako aj členom odborných spoločností.

Jan Muehlfeit

Jan Muehlfeit je predsedom korporácie Microsoft v Európe. V spoločnosti Microsoft pôsobí v rôznych funkciách už 20 rokov: v rokoch 1993 až 2000 v českej/slovenskej pobočke a v rokoch 2000 až 2005 bol zodpovedný za strednú a východnú Európu. V roku 2005 bol viceprezidentom tímu Microsoftu pre vzťahy s verejnou správou a v roku 2006 viceprezidentom pre korporátnu a vládnu stratégiu v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Pán Muehlfeit je podpredsedom Academy of Business in Society, členom rady Junior Achievement, spolupredsedom European e-Skills Association a členom rady študentskej organizácie AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales). Je takisto členom aj poradného orgánu spoločnosti Ovum, ktorá za špecializuje na analýzu a poradenstvo v oblasti technológie. Bol členom rôznych poradných orgánov celého radu európskych vlád v oblasti informačných technológií, národnej konkurencieschopnosti a vzdelávania. Zastupuje takisto Microsoft v rámci transatlantického obchodného dialógu a je poradcom v rámci rôznych projektov Svetového obchodného fóra, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Centra pre európsku politiku (EPC).  Je i členom správnej rady českého Národného múzea a členom Leaders' Council v rámci International Business Leaders Forum. Vyštudoval České vysoké učení technické a neskôr absolvoval manažérske programy na Whartone, London School of Economics a Harvarde.

Tea Petrin

Tea Petrin je profesorkou na ekonomickej fakulte univerzity v Ľubľane v Slovinsku, kde vedie i akademické oddelenie zamerané na podnikanie. Je členkou univerzitného senátu. Pani Petrin bola hosťujúcou profesorkou v Amherste na University of Massachusetts a na Haas School of Business, UC Berkeley. Bola takisto Fulbright profesorkou na Inštitúte medzinárodných štúdií na UC Berkeley a v Centre pre konkurencieschopnosť priemyslu na University of Massachusetts Lowell. Je uznávanou odborníčkou na podnikateľské a inovačné politiky a regionálne rozvojové programy. V rokoch 1999 až 2004 bola slovinskou ministerkou hospodárstva. V rokoch 2004 až 2008 bola veľvyslankyňou Slovinska v Holandsku a zastupovala svoj štát v Európskej rade malých podnikov. Je viceprezidentkou rady poradcov Inštitútu pre konkurencieschopnosť, členkou akademického poradného výboru Európskeho fóra pre podnikateľský výskum a členkou správnej rady Siete pre akademický výskum (Academic Research Network). V rokoch 2009 až 2010 predsedala skupine pre klastrovú politiku na Generálnom riaditeľstve pre podnikanie a priemysel Európskej komisie. V rokoch 2010 až 2011 bola členkou expertnej skupiny pre synergiu na Generálnom riaditeľstve pre výskum a inovácie Európskej komisie. Od januára 2013 do decembra 2015 je členkou výboru OSN pre rozvojovú politiku.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro je profesorom latinskej literatúry na univerzite Rím-Sapienza a riaditeľom Sapienza School of Advanced Studies. Po štúdiu v Pise, Berkeley a Oxforde prednášal v Spojených štátoch, okrem iného ako profesor klasických jazykov na Princetone, a vo Veľkej Británii ako profesor latinčiny na King´s College London. Od roka 2008 viedol technický sekretariát talianskeho ministerstva pre univerzity a výskum.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis je Jean Monnet profesorom európskej integrácie na Aténskej univerzite a hosťujúcim profesorom na College of Europe v Bruggách. Je predsedom Helénskej nadácie pre európsku a zahraničnú politiku a bol zvláštnym poradcom predsedu Európskej komisie. Vyučoval na univerzite v Oxforde, na London School of Economics, na Sciences Po v Paríži a na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Napísal mnoho kníh a článkov o európskej integrácii a medzinárodnej politickej ekonómii, ktoré boli preložené do celého radu jazykov.

Side Bar