Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. kesäkuuta 2013

Korkean tason työryhmä: opetetaan professorit opettamaan

EU:n korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä julkaisee tänään ensimmäisen raporttinsa opetuksen ja oppimisen laadun parantamisesta yliopistoissa. Irlannin entisen presidentin Mary McAleesen vetämä työryhmä esittää 16 suositusta (ks. liite 1), joissa peräänkuulutetaan mm. pakollista todistuksella varmennettua koulutusta professoreille ja korkeakoulujen muulle opetushenkilökunnalle, lisäpainon antamista opiskelijoiden auttamiselle yrittäjäntaitojen ja innovatiivisten taitojen hankkimisessa ja eurooppalaisen opetus- ja oppimisakatemian perustamista.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan hänen ajatuksenaan työryhmän perustamisessa oli edistää uudenlaista ajattelua ja uusia ideoita. Työryhmän suositukset ovat komissaarin mukaan oikea-aikaisia ja käytännöllisiä eivätkä välttämättä vaadi paljonkaan lisärahoitusta. ”Korkea-asteen opetuksen on oltava laadukasta, jotta opiskelijat saavat ne taidot, joita he tarvitsevat tulevaa henkilökohtaista ja ammatillista kehitystään varten”, tähdensi Vassiliou. Komissaari lupasi, että komissio tekee kaikkensa suositusten panemiseksi täytäntöön.

Työryhmän puheenjohtaja Mary McAleese puolestaan muistutti, että opetuksen ja oppimisen laadukkuus edellyttää asialle omistautuneita ihmisiä ja oppilaitoksia ja politiikkaa, jolla opetus ja oppiminen asetetaan huomion keskiöön. ”Korkeakoulujen opetushenkilökunnalle on annettava sellaista koulutusta ja tukea, jonka avulla he pystyvät tekemään huippuluokan työtä”, tähdensi McAleese. ”Raporttimme kertoo, miten siihen päästään.”

Komissaari Vassilioun viime syyskuussa perustama työryhmä on työssään kuullut laajasti eri intressitahoja. Työryhmä pani merkille, että monet korkea-asteen oppilaitokset eivät painota koulutusta tarpeeksi tutkimukseen verrattuna, vaikka nämä molemmat ovat korkea-asteen koulutuksen perustehtäviä. ”Tilanne on saatava tasapainoon”, vaati komissaari Vassiliou. Opetuksen roolille akateemisten ansioiden määrittelemisessä on annettava lisää painoarvoa, ja se on tunnustettava erityisesti urakehityksen yhteydessä. Suhtaudun erittäin myönteisesti ehdotukseen, jonka mukaan kaikille korkea-asteen opettajille olisi opetettava, miten opetetaan.”

Seuraavat vaiheet

Työryhmä aloittaa seuraavaksi tehtävänantonsa toisen vaiheen, jossa keskitytään siihen, miten uudenlaisista laadukkaan korkea-asteen opetuksen tarjoamismenetelmistä saadaan mahdollisimman tuntuvat vaikutukset. Näihin menetelmiin kuuluvat esimerkiksi verkossa avoimet massakurssit, jotka avaavat oven korkea-asteen koulutukseen kotitietokoneelta. Yhdestätoista maasta tulevat yhteistyökumppanit käynnistivät hiljattain ensimmäiset yleiseurooppalaiset massakurssit Euroopan komission tuella (IP/13/349). Korkean tason työryhmän seuraava raportti on määrä julkaista kesäkuussa 2014.

Tausta

Korkean tason työryhmän toimet ovat osa komission strategiaa, jolla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä nykyaikaistaa korkea-asteen koulutustaan. Jo tähän mennessä on saavutettu paljon. Esimerkiksi Bolognan prosessi on helpottanut opiskelijoiden opiskelua ulkomailla ja tutkintojen tunnustamista ympäri Eurooppaa. Komission aloitteesta perustettu uusi moniulotteinen korkeakoululuokitusjärjestelmä, jonka on määrä julkaista ensimmäiset havainnot ensi vuoden alkupuolella, helpottaa korkeakoulujen vertailemista ja antaa opiskelijoille entistä paremmat taustatiedot opiskelupaikan valintaan.

EU:n korkea-asteen koulutuksen uudistusstrategiassa, joka hyväksyttiin 28.–29. marraskuuta 2011 kokoontuneessa opetusministerien neuvostossa, määritetään alat, joilla EU:n jäsenmaiden on toteutettava lisätoimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja esitetään, miten Euroopan unioni voi tukea jäsenmaiden nykyaikaistamistoimia. Ensisijaisena tavoitteena on muun muassa korkea-asteen koulutuksen laadun ja kohdentamisen parantaminen, jotta opetussuunnitelmat täyttävät opiskelijoiden, työnantajien ja tulevaisuuden ammattiurien tarpeet, sekä tutkinnon suorittaneiden määrän lisääminen. Sillä edistetään yliopistojen, yritysten ja tutkimuslaitosten tiiviimpää yhteistyötä. Se on osa komission laajempaa Eurooppa 2020 ‑strategiaa, jolla edistetään kasvua ja työllisyyttä Euroopassa ja jossa koulutus on avainasemassa.

Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Yhteinen Erasmus, jonka on määrä käynnistyä tammikuussa, tukee politiikan uudistamista jäsenvaltioissa. Ohjelman painopisteenä on pyrkimys vahvistaa politiikan muotoilua tukevaa näyttöä ja edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa. Ohjelmaan on tarkoitus osoittaa vuosiksi 2014–2020 noin 14,5 miljardia euroa eli 40 prosenttia enemmän kuin nykyisiin ohjelmiin. Siitä myönnetään avustuksia neljälle miljoonalle hakijalle, jotka haluavat hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja taitoja ulkomailla suoritettujen opintojen, koulutuksen tai vapaaehtoistyön kautta.

Lisätietoja

Korkea-asteen koulutuksen uudistamisstrategia

Raportti saatavissa osoitteesta:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Euroopan komission koulutusalan sivusto:

Androulla Vassilioun sivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteystiedot:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä

Suosituksia opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseksi

Korkean tason työryhmä on raportissaan hahmotellut väyliä opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseen. Ottaen huomioon eri korkea-asteen oppilaitosten ja maiden erilaiset lähtökohdat työryhmä on halunnut esittää lukuisia eri välineitä ja käytännön esimerkkejä siitä miten erilaiset – ja monesti varsin yksinkertaiset – lähestymistavat voivat toimia. Työryhmä haluaa palauttaa mieliin lähtökohtansa: opetuksella on väliä. Opetus on aivan yhtä tärkeää kuin tutkimus. Opetuksen ja oppimisen laatu onkin asetettava huomion keskiöön.

Tätä varten työryhmä suosittelee seuraavaa:

Suositus 1

Korkea-asteen koulutuksesta vastaavien viranomaisten olisi varmistettava, että käytössä on kestävät ja hyvin rahoitetut puitteet, joilla tuetaan korkea-asteen oppilaitosten pyrkimyksiä parantaa opetuksen ja oppimisen laatua.

Suositus 2

Kunkin oppilaitoksen olisi laadittava ja toteutettava strategia, jolla tuetaan opetuksen ja oppimisen laadun jatkuvaa parantamista, ja osoitettava tehtävään tarvittavat henkilöresurssit ja rahoitus sekä otettava tämä prioriteetti osaksi yleistä tehtävänasetteluaan siten, että opetus asetetaan samaan asemaan kuin tutkimus.

Suositus 3

Korkea-asteen oppilaitosten olisi rohkaistava opiskelijoita antamaan palautetta – ja suhtauduttava siihen myönteisesti ja otettava se huomioon – jonka ansiosta opetus- ja oppimisympäristöön liittyvät ongelmat voitaisiin havaita jo varhaisessa vaiheessa ja parannuksia voitaisiin toteuttaa nopeammin ja tehokkaammin.

Suositus 4

Kaikilla korkea-asteen oppilaitoksissa opettavilla olisi vuoteen 2020 mennessä oltava suoritettuna todistuksella varmennettua pedagogista koulutusta. Korkea-asteen koulutuksessa toimivilta opettajilta olisi edellytettävä opettajan tehtäviin liittyvää jatkuvaa ammatillista koulutusta.

Suositus 5

Akateemisen henkilöstön palvelukseen ottamisessa, urakehityksessä ja ylennyspäätöksissä olisi otettava huomioon muiden tekijöiden ohella myös arviointi opetustaidosta.

Suositus 6

Oppilaitosten rehtorien ja johtajien olisi annettava tunnustusta (esim. apuraha tai palkinto) niille korkea-asteen opettajille, jotka merkittävällä tavalla edistävät opetuksen ja oppimisen laadun parantamista toimintansa kautta taikka tekemällä opetusta ja oppimista koskevaa tutkimusta.

Suositus 7

Opetussuunnitelmien laatimisen ja seuraamisen yhteydessä olisi käytävä vuoropuhelua opetushenkilökunnan, opiskelijoiden, valmistuneiden ja työmarkkinatoimijoiden kesken hyödyntäen uusia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotta opiskelijat pystyvät hankkimaan olennaiset taidot, jotka parantavat heidän työllistettävyyttään.

Suositus 8

Opiskelijoiden menestymistä opinnoissa olisi arvioitava käyttämällä selkeitä ja sovittuja oppimistuloksia, jotka on määritelty yhteistyössä laitoksen kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, jotka osallistuvat niiden tuottamiseen.

Suositus 9

Korkea-asteen oppilaitosten ja kansallisten poliittisten päättäjien olisi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa laadittava neuvonta-, ohjaus-, mentorointi- ja jäljitysjärjestelmät, joilla tuetaan opiskelijoiden siirtymistä korkea-asteelle ja heidän valmistumistaan ja sen jälkeistä sijoittumistaan.

Suositus 10

Korkea-asteen oppilaitosten olisi otettava käyttöön ja edistettävä monitieteisiä ja tieteidenvälisiä tapoja lähestyä opetusta, oppimista ja arviointia tarkoituksena auttaa opiskelijoita laajentamaan tietojaan ja kehittämään yrittäjyyteen ja innovointiin liittyvä ajattelutapa.

Suositus 11

Korkea-asteen oppilaitosten olisi julkishallinnon ja EU:n tukemina tuettava opettajiaan, jotta he voivat hankkia digitaaliajan mukanaan tuomiin verkkopohjaisiin ja muihin opetus- ja oppimismuotoihin liittyvät taidot, ja hyödynnettävä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseksi.

Suositus 12

Korkea-asteen oppilaitosten olisi laadittava ja toteutettava kokonaisvaltaisia kansainvälistymisstrategioita kiinteänä osana tehtävänasetteluaan ja toimintaansa. Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen, opetussuunnitelmien kansainvälinen ulottuvuus, henkilöstön kansainvälinen kokemus, riittävä englannin ja toisen vieraan kielen taito ja kulttuurienväliset taidot, kurssien ja tutkintojen toteuttaminen kansainvälisesti ja kansainväliset kumppanuudet olisi otettava välttämättömiksi osiksi korkea-asteen koulutusta Euroopassa ja muualla.

Suositus 13

Euroopan unionin olisi tuettava näiden suositusten toteuttamista etenkin edistämällä seuraavia:

innovatiiviset opetus- ja oppimismenetelmät ja pedagogiset lähestymistavat,

ohjaus-, neuvonta- ja valmennusmenetelmät,

parannettu ohjelmasuunnittelu, jossa otetaan huomioon tuoreimmat tulokset ihmisten oppimista koskevasta tutkimuksesta,

opettajien, kouluttajien ja muun henkilöstön ammattitaidon kehittäminen,

opetushenkilöstön liikkuvuus ja vaihdot pitkäkestoisia opetustehtäviä varten ja

opetuksen ja oppimisen laatuun vaikuttavia seikkoja koskevien tietojen järjestelmällinen ja säännöllinen keruu.

Suositus 14

Euroopan unionin pitäisi tukea eurooppalaisen opetus- ja oppimisakatemian perustamista. Akatemiaa vetäisivät sidosryhmät, ja sen toiminnassa otettaisiin huomioon tässä raportissa käsitellyt hyvät käytänteet.

Suositus 15

Tutkijoille, jotka saavat tukea Marie Skłodowska-Curie ‑toimista ja suunnittelevat tiedeuraa, pitäisi antaa mahdollisuus hankkia opettajan ammattipätevyys ja tukea tutkimustoiminnan ohella tehtävään opetustoimintaan.

Suositus 16

Jäsenvaltioita kehotetaan yhteistyössä alueiden kanssa priorisoimaan rakennerahastoihin perustuvissa kumppanuussopimuksissaan aloitteita, joilla tuetaan pedagogisten taitojen kehittämistä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeita vastaavien ohjelmien laatimista ja toteuttamista ja korkea-asteen koulutuksen, yritysten ja tutkimustoiminnan kumppanuuksien vahvistamista.

Korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevän korkean tason työryhmän jäsenet

Mary McAleese (puheenjohtaja)

Mary McAleese oli Irlannin presidentti vuosina 1997–2001. Hän opiskeli oikeustieteitä Belfastin Queen's Universityssä ja valmistui vuonna 1973. Hänet kutsuttiin Pohjois-Irlannin asianajajaliiton (Northern Ireland Bar) jäseneksi vuonna 1974. Vuonna 1975 MacAleese nimitettiin Dublinin Trinity Collegen rikoslain, kriminologian ja penologian Reid-professoriksi. Vuonna 1987 hän palasi Queen's Universityyn oikeudellisen ammatin harjoittamiseen tähtäävien opintojen laitoksen johtajaksi. Vuonna 1994 MacAleesesta tuli Queen's Universityn ensimmäinen naispuolinen vararehtori.
Agneta Bladh

Tohtori Bladh on Jönköpingin terveystieteen laitoksen johtokunnan ja Tukholman yliopiston kirjastolautakunnan puheenjohtaja. Hän on myös Uppsalan yliopiston hallituksen, Oslon ja Akershusin soveltavien luonnontieteiden laitoksen johtokunnan ja kahden norjalaisen yliopiston yhdistymistä valmistelevan lautakunnan jäsen. Tohtori Bladh on Tanskan akkreditointineuvoston ja Ruotsin korkeakouluviranomaisen neuvoa-antavan lautakunnan jäsen. Bladh oli ruotsalaisen Kalmarin yliopiston rehtori helmikuusta 2004 joulukuuhun 2009. Vuosina 1998–2004 hän toimi Ruotsin opetus- ja tiedeministeriön valtiosihteerinä, joka vastasi korkea-asteen koulutuksesta ja tutkimuksesta. Vuosina 1995–1998 hän puolestaan oli Ruotsin korkeakouluviraston (Högskoleverket) pääjohtaja. Agneta Bladh väitteli valtio-opin tohtoriksi Tukholman yliopistossa vuonna 1998.

Vincent Berger

Vincent Berger on Pariisin Diderot-yliopiston rehtori. Hän työskenteli vuosina 1990–2001 monikansallisen ilmailualan yrityksen Thalesin (ent. Thomson CSF) keskustutkimuslaboratoriossa. Berger siirtyi vuonna 2001 Pariisin Diderot-yliopistoon (Paris 7) professoriksi ja johti vuoteen 2006 asti kvantti-ilmiöiden ja materiaalien laboratoriota. Bergerille myönnettiin vuonna 2002 Fabry-De Gramont-palkinto ja MIT:n Young Innovator ‑palkinto. Berger on julkaissut noin 150 artikkelia kansainvälisissä julkaisuissa, ja hänellä on 16 patenttia. Vuonna 2012 Ranskan opetusministeri Genevieve Fioraso nimitti Bergerin kansallisen korkea-asteen koulutusta ja tutkimusta käsittelevän konferenssin pääesittelijäksi. 

Christian Bode

Christian Bode oli Deutscher Akademischer Austauschdienstin (DAAD) pääsihteeri 20 vuoden ajan (1990–2010). Hänellä on oikeustieteellinen koulutus, ja hän suoritti tohtorintutkinnon Bonnin yliopistossa vuonna 1971. Vuosina 1972–1982 Bode toimi erilaisissa johtotehtävissä liittovaltion opetus- ja tiedeministeriössä. Hän toimi Saksan rehtorien konferenssin pääsihteerinä vuosina 1982–1990. Bode kuului Brysselissä toimivan Academic Cooperation Associationin perustajiin ja toimi useaan otteeseen sen varajohtajana.

Bode on laatinut laajalti julkaisuja kaikista korkeakoulupolitiikan osa-alueista. Hän on keskittynyt yliopistojen kansainväliseen yhteistyöhön. Bode on useiden saksalaisten ja muiden maiden yliopistojen (München, Berliini, Muscat, Shanghai) ja ammatillisten järjestöjen hallintoelinten jäsen.

Jan Muehlfeit

Jan Muehlfeit on Microsoft Corporationin Euroopan-puheenjohtaja. Hän on työskennellyt Microsoftin palveluksessa eri tehtävissä lähes 20 vuotta – Tšekin ja Slovakian tytäryhtiössä vuosina 1993–2000 ja Keski- ja Itä-Euroopasta vastaavana vuosina 2000–2005. Muehlfeit toimi vuonna 2005 Microsoftin julkisen sektorin tiimin varapuheenjohtajana ja vuonna 2006 Eurooppaa, Lähi-itää ja Afrikkaa koskevasta yritys- ja julkishallintostrategiasta vastaavana varajohtajana. Muehlfeit on Academy of Business in Societyn varapuheenjohtaja, Junior Achievementin johtokunnan jäsen, yksi European e-Skills Associationin puheenjohtajista, opiskelijajärjestö AIESECin (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) hallituksen jäsen ja teknologian analysointiin ja konsultointiin erikoistuneen Ovum-yrityksen neuvoa-antavan elimen jäsen. Muehlfeit on toiminut useissa neuvoa-antavissa lautakunnissa, jotka ovat avustaneet Euroopan maiden hallituksia tietotekniikkaan, kansalliseen kilpailukykyyn ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän edustaa Microsoftia transatlanttisessa liike-elämän vuoropuhelussa ja toimii neuvonantajana useissa Maailman talousfoorumin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja European Policy Centren hankkeissa.  Hän on lisäksi Tšekin kansallismuseon johtokunnan jäsen ja International Business Leaders Forumin Leaders' Councilin jäsen. Muehlfeit valmistui Tšekin teknillisestä yliopistosta ja suoritti myöhemmin johtotason jatko-ohjelmia Whartonissa, London School of Economicsissa ja Harvardissa.

Tea Petrin

Tea Petrin toimii professorina slovenialaisen Ljubljanan yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa, jossa hän johtaa yrittäjyysyksikköä. Hän on yliopiston valtuuston jäsen. Petrin on toiminut vierailevana professorina Massachusettsin yliopistossa Amherstissa ja Berkeleyn yliopiston Haas School of Business ‑laitoksessa. Hän on toiminut myös Fulbright-professorina Berkeleyn yliopiston kansainvälisen tutkimuksen laitoksessa ja Massachusettsin yliopiston (Lowell) teollisuuden kilpailukyvyn keskuksessa. Petrin on arvostettu yrittäjyys- ja innovaatiopolitiikan ja aluekehitysohjelmien asiantuntija. Hän toimi Slovenian talousministerinä vuosina 1999–2004. Vuosina 2004–2008 Petrin toimi Slovenian Alankomaiden-suurlähettiläänä, ja hän on edustanut maataan European Small Business Councilissa ja ollut jäsenenä International Small Business Councilissa. Hän on Competitiveness Instituten neuvoa-antavan komitean varapuheenjohtaja, European Forum of Entrepreneurship Researchin tieteellisen neuvoa-antavan komitean jäsen ja Academic Research Networkin hallintoneuvoston jäsen. Petrin toimi Euroopan komission yritys- ja teollisuuspolitiikan pääosaston klusteripolitiikkaryhmän puheenjohtajana 2009–2010, oli jäsenenä Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston synergia-asiantuntijoiden työryhmässä 2010–2011 ja on YK:n kehityspolitiikkakomitean jäsen tammikuusta 2013 joulukuuhun 2015.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro on latinalaisen kirjallisuuden professori Roma-Sapienzan yliopistossa ja Scuola superiore di studi avanzatin johtaja. Opiskeltuaan Pisassa, Berkeleyssä ja Oxfordissa Schiesaro luennoi USA:ssa (mm. antiikin professorina Princetonissa) ja toimi latinan professorina Lontoon King's Collegessa. Schiesaro on vuodesta 2008 toiminut Italian korkeakoulu- ja tutkimusministeriön teknisen sihteeristön puheenjohtajana.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis on Euroopan yhdentymisen Jean Monnet ‑professori Ateenan yliopistossa ja vieraileva professori Bruggen College of Europessa. Tsoukalis on Kreikan Eurooppa- ja ulkomaanpolitiikan säätiön johtaja, ja hän on toiminut Euroopan komission puheenjohtajan erityisneuvonantajana. Hän on opettanut Oxfordin yliopistossa, London School of Economicsissa, Pariisin valtiotieteen laitoksessa (Sciences Po) ja Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa. Tsoukalis on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja artikkeleita Euroopan yhdentymisestä ja kansainvälisestä talouspolitiikasta. Julkaisuja on käännetty useille kielille.

Side Bar