Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. juuni 2013

ELi kõrgetasemeline töörühm soovitab korraldada õppejõududele õpetamisalaseid koolitusi

Kõrghariduse ajakohastamise ELi kõrgetasemeline töörühm avaldab täna oma esimese aruande ülikoolides õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamise kohta. Iirimaa endise presidendi Mary McAleese juhitav töörühm annab selleks 16 soovitust (vt 1. lisa), nt nõuda õppejõudude ja õppepersonali jaoks kohustuslikku sertifitseeritud koolitust, pöörata rohkem tähelepanu üliõpilaste abistamisele ettevõtlusalaste ja innovaatiliste oskuste omandamisel, ning luua Euroopa õpetamise ja õppimise akadeemia.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: Töörühm loodi uute mõtteviiside ja ideede soodustamiseks. Töörühma soovitused on ajakohased ja praktilised nende rakendamine ei eelda tingimata suurt hulka täiendavaid kulusid. Meie kõrgharidus- ja koolitussüsteemis on õpetamise kvaliteet otsustava tähtsusega tagamaks, et üliõpilaste teadmised ja oskused oleksid tasakaalus ning vastaksid isikliku ja tööelu tulevikuvajadustele. Komisjon teeb kõik, mis tema võimuses, et toetada nende soovituste elluviimist.”

Töörühma juht Mary McAleese lisas: Õpetamise ja õppimise kvaliteet sõltub pühendunud üksikisikutest ja institutsioonidest ning toetavast poliitikast, mille huvi keskmes on õpetamis- ja õppimisküsimused. Kõrgkoolide õppejõududele tuleb tagada vajalik koolitus ja tugi, et nad saaksid oma tööd hästi teha. Meie aruandest nähtub, kuidas seda teha.”

Mullu septembris volinik Vassiliou algatusel loodud töörühm konsulteeris oma töö raames põhjalikult sidusrühmadega. Leiti, et teadustööga võrreldes ei pöörata paljudes kõrgharidusasutustes õpetamisele piisavalt tähelepanu, kuigi mõlemad tegevusvaldkonnad kuuluvad kõrghariduse peamiste ülesannete hulka. See olukord on vaja uuesti tasakaalu saada. Eelkõige karjääri käsitlevate otsuste puhul tuleks õpetamise akadeemilist tähtsust rohkem esile tuua ja väärtustada," lisas volinik. Ma nõustun igati ettepanekuga, et kõigile õppejõududele peaks olema ette nähtud õpetamisalane koolitus.”

Järgmised sammud

Kõrgetasemeline töörühm alustab nüüd tööd oma ülesande teise osa kallal ja keskendub küsimusele, kuidas suurendada kvaliteetse kõrghariduse andmisel selliste uute meetodite mõju nagu laialt avatud internetikursused (Massive Open Online Courses, MOOCid), mille abil saavad inimesed kodus kõrgharidust omandada. Euroopa Komisjoni toetusel käivitasid 11 riigi koostööosalised hiljuti esimese üleeuroopalise MOOCi (ip/13/349). Kõrgetasemelise töörühma järgmine aruanne on kavas avaldada 2014. aasta juunis.

Taust

Kõrgetasemelise töörühma töö on osa komisjoni strateegiast, mille eesmärk on toetada kõrghariduse kaasajastamist liikmesriikides. Selles valdkonnas on juba tehtud suuri edusamme Bologna protsess on lihtsustanud tudengite jaoks välismaal õppimist ning edendanud kvalifikatsioonide tunnustamist kogu Euroopas. Euroopa Komisjoni algatatud uus mitmemõõtmeline ülikoolide pingereastamissüsteem, mille esimesed tulemused avaldatakse järgmise aasta alguses, hõlbustab ülikoolide võrdlemist. Selle süsteemi abil saavad üliõpilased teha ülikooli suhtes teadlikuma valiku.

Haridusministrid kinnitasid kõrghariduse ajakohastamise Euroopa tegevuskava 28.–29. novembril 2011. aastal toimunud haridusnõukogus. Selles tegevuskavas määratakse kindlaks valdkonnad, kus ELi riigid peavad jagatud eesmärkide saavutamiseks rohkem pingutama, ning kirjeldatakse, kuidas Euroopa Liit saab ajakohastamiseks võetavaid meetmeid toetada. Prioriteedid on kõrghariduse kvaliteedi parandamine ja asjakohasuse suurendamine nii, et õppekava täidaks tudengite, tööandjate ja tulevaste töökohtadega seotud vajadused, ning kõrgkooli lõpetanute arvu suureneks. Tegevuskavas edendatakse tihedamat koostööd ülikoolide, ettevõtjate ja teaduskeskuste vahel. Tegevuskava on osa komisjoni ulatuslikumast Euroopa 2020. aasta strateegiast, millega toetatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas ning milles haridusel on keskne roll.

Jaanuaris käivituva haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonna uue programmiga „Erasmus kõigile” toetatakse poliitilisi reforme liikmesriikides ning keskendutakse tõenditel põhineva poliitikakujunduse tugevdamisele ja heade tavade vahetamisele. Programmi eeldatav eelarve ajavahemikuks 2014–2020 on umbes 14,5 miljardit eurot – 40% rohkem kui praeguste programmide eelarve – ning sellest antakse toetusi 4 miljonile inimesele, et nad saaksid rahvusvahelisi kogemusi ja oskusi, koolitust või töötada vabatahtlikuna välismaal.

Lisateave

Kõrghariduse ajakohastamise tegevuskava

Kõrgetasemelise töörühma aruanne on kättesaadav:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58);Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Kõrghariduse kaasajastamise kõrgetasemeline töörühm

Soovitused õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamiseks

Oma aruandes kirjeldas kõrgetasemeline töörühm võimalusi õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamiseks. Võttes arvesse riikide ja kõrgkoolide erinevaid lähtekohti, oleme püüdnud tutvustada mitmesuguseid instrumente ja vahendeid ning esitanud praktilisi näiteid selle kohta, kuidas erinevad ja sageli üsna lihtsad lähenemisviisid võivad toimida. Pöördudes tagasi algteema juurde kinnitame, et õpetamisel on oluline tähtsus. Õpetamisel on sama tähtis roll kui teadusuuringutel. Õpetamise ja õppimise kvaliteedile tuleb pöörata rohkem tähelepanu.

Selleks soovitame:

1. soovitus

Kõrghariduse eest vastutavad riigiasutused peaksid tagama jätkusuutliku ja hästi rahastatud raamistiku, et toetada kõrgkoolide püüdlusi parandada õpetamise ja õppimise kvaliteeti.

2. soovitus

Iga kõrgkool peaks töötama välja strateegia õpetamise ja õppimise kvaliteedi toetamiseks ja järjepidevaks parandamiseks ning seda strateegiat rakendama, investeerides sellesse piisavalt inimressurssi ja finantsvahendeid, võttes seda prioriteeti arvesse oma igapäevases tegevuses ning pöörates õpetamisele sama palju tähelepanu kui teadusuuringutele.

3. soovitus

Kõrgkoolid peaksid julgustama üliõpilasi tagasisidet andma ning seda tänuga vastu ja arvesse võtma. Tagasiside võimaldab avastada õpetamise ja õpikeskkonnaga seotud probleeme varakult ning parandada olukorda kiiresti ja tõhusalt.

4. soovitus

2020. aastaks peaks kogu kõrgkoolide õppepersonal olema läbinud sertifitseeritud õpetamisalase koolituse. Kõrgharidussektori õppepersonali jaoks peaks pidev õpetamisalane enesetäiendamine olema kohustuslik.

5. soovitus

Akadeemilise personali töölevõtmist, arengut ja edutamist käsitlevate otsuste tegemisel tuleks muude tegurite kõrval võtta arvesse ka hinnangut õpetamisalase pädevuse kohta.

6. soovitus

Kõrgkoolide juhid peaksid tunnustama ja premeerima (nt stipendium või autasu) kõrgkoolide õppejõude, kes annavad kas oma tegevusega või õpetamist ja õppimist käsitleva uurimistööga olulise panuse, et parandada õpetamise ja õppimise kvaliteeti.

7. soovitus

Õppekavasid tuleks arendada ja nende täitmist kontrollida õppepersonali, üliõpilaste, vilistlaste ja tööturu osaliste vahelise dialoogi ja koostöö raames, võttes arvesse õpetamise ja õppimise uusi meetodeid, et õpilased omandaksid asjakohaseid oskusi, mis suurendavad nende tööalast konkurentsivõimet.

8. soovitus

Õpilaste õpitulemusi tuleks hinnata selgete ja kokkulepitud õpieesmärkide abil, mis on välja töötatud koostöös teaduskonna kõikide liikmetega, kes on kaasatud õpieesmärkide täitmisse.

9. soovitus

Kõrgkoolide ja riiklike poliitikakujundajate koostöö üliõpilastega peaks hõlmama nõustamist, juhendamist, mentorlust ja kontrollisüsteemi, et toetada tudengeid kõrghariduse omandamisel, teaduskraadi kaitsmisel ja pärast kooli lõpetamist.

10. soovitus

Õpetamise, õppimise ja hindamise osas peaksid kõrgkoolid võtma kasutusele valdkonnaülesed ning trans- ja interdistsiplinaarsed lähenemisviisid ja neid edendama, et aidata õpilastel laiendada oma teadmiste ulatust, ettevõtlusvaimu ja innovaatilist mõtteviisi.

11. soovitus

Haldusasutuste ja Euroopa Liidu toetusel peaksid kõrgkoolid toetama oma õppejõude, et nad arendaksid oma oskusi e-õppe ja elektroonilise ajastuga kaasnevate muude õppevormide kasutamisel ning saaksid kasutada tehnoloogia pakutavaid võimalusi, et parandada õpetamise ja õppimise kvaliteeti.

12. soovitus

Kõrgkoolid peaksid oma eesmärkide ja tegevuse lahutamatu osana välja töötama tervikliku rahvusvahelistumise strateegia ja seda rakendama. Euroopas ja mujal maailmas antava kõrghariduse puhul peaks kohustuslikus korras olema tagatud üliõpilaste ja personali suurem liikuvus, õppekavade rahvusvaheline mõõde, teaduskonna rahvusvahelised kogemused, piisav inglise keele ja teise võõrkeele oskus ning kultuuridevahelise suhtluse oskus, rahvusvahelised kursused ja teaduskraadi kaitsmine ning osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides.

13. soovitus

Euroopa Liit peaks toetama kõnealuste soovituste rakendamist, eelkõige järgmistes valdkondades:

innovaatilised õpetamis- ja õppemeetodid ning pedagoogilised lähenemisviisid;

suunamis-, nõustamis- ja juhendamismeetodid;

õppekavade parendamine, võttes arvesse inimeste õppeprotsessi käsitlevaid uusimaid teadusuuringuid;

õpetajate, koolitajate ja õppepersonali professionaalsuse suurendamine ja nende arengu toetamine;

akadeemilise personali liikuvus ning pikaajalised akadeemilise personali vahetuse projektid; ning

süstemaatiline ja korrapäraselt andmete kogumine õpetamise ja õppimise kvaliteeti mõjutavate faktorite kohta.

14. soovitus

Euroopa Liit peaks toetama Euroopa õpetamise ja õppimise akadeemia loomist, mis toimiks sidusrühmade juhtimisel ja toetuks käesolevas aruandes kirjeldatud headele tavadele.

15. soovitus

Teadlastele, keda toetatakse Marie Skłodowska-Curie programmi raames ja kes soovivad teha akadeemilist karjääri, tuleks anda võimalus omandada ametialane õpetaja kvalifikatsioon ja neid peaks toetama teadusuuringute ajal tehtavas õpetajategevuses.

16. soovitus

Koostöös piirkondadega peaksid liikmesriigid seadma struktuurifondide toetusel sõlmitud partnerluslepingutes esiplaanile algatused, mille eesmärk on toetada pedagoogiliste oskuste edendamist, sotsiaalsetele ja tööturu vajadustele vastavate programmide koostamist ja rakendamist ning partnerluse tugevdamist kõrghariduse, ettevõtluse ja teadusuuringute sektoris.

Kõrghariduse ajakohastamise kõrgetasemelise töörühma liikmed

Mary McAleese (esimees)

Mary McAleese oli aastatel 1997–2011 Iirimaa president. Ta lõpetas 1973. aastal Belfasti ülikoolis (Queen's University) õigusteaduse eriala ja 1974. aastal kutsuti ta tööle Põhja-Iirimaa Advokatuuri. 1975. aastal nimetati ta Dublini Trinity kolledži kriminaalõiguse, kriminoloogia ja penoloogia õppejõuks ning 1987. aastal pöördus ta tagasi Belfasti ülikooli, kus asus õigusalaste uuringute instituudi direktori ametikohale. 1994. aastal sai temast esimene naine Belfasti ülikooli asekantsleri ametis.
Agneta Bladh

Dr Agneta Bladh juhatab Jönköpingi Ülikooli tervishoiukooli (Hälsohögskola) haldusnõukogu ja Stockholmi ülikooli raamatukogu nõukogu. Ta kuulub ka Uppsala Ülikool juhatusse, Oslo ja Akershusi rakendusteaduste kolledži (Norra) juhatusse ning kahe Norra ülikooli ühinemist ettevalmistavasse töörühma. Dr Bladh on Taani akrediteerimisnõukogu ja Rootsi kõrgharidusameti nõuandekogu liige. 2004. aasta veebruarist kuni 2009. aasta detsembrini oli Agneta Bladh Rootsi Kalmari ülikooli rektor. Aastatel 1998–2004 töötas ta Rootsi haridus- ja teadusministeeriumi riigisekretärina kõrghariduse ja teadusuuringute alal ning ajavahemikul 1995–1998 oli ta Rootsi riikliku kõrgharidusameti peadirektor. Agneta Bladhil on Stockholmi Ülikoolis omandatud doktorikraad politoloogias (1988).

Vincent Berger

Vincent Berger on Pariisi Diderot Ülikooli president. Ajavahemikul 1990–2001 töötas ta teaduslaboris Laboratoire Central de Recherches rahvusvahelise lennundusettevõtte Thales (endine Thomson CSF) tellimusel. 2001. aastast on ta Pariisi Diderot ülikooli (Paris VII) professor ning kuni 2006. aastani juhatas materjaliteaduse laborit. 2002. aastal võitis ta Fabry-De Gramont’i ja Massachusettsi tehnoloogiainstituudi noore innovaatori auhinna. Ta on avaldatud rahvusvahelises erialakirjanduses ligikaudu 150 artiklit ja talle kuulub 16 patenti. 2012. aastal nimetas Prantsusmaa haridusminister Genevieve Fiorasota ta kõrghariduse ja teadusuuringute riikliku konverentsi pearaportööriks.

Christian Bode

Christian Bode oli 20 aastat (1990–2010) Saksamaa akadeemilise vahetusteenistuse peasekretär. Christian Bode on õppinud õigusteadust ning 1971. aastal kaitses ta Bonni ülikoolis doktorikraadi. Aastatel 1972–1982 töötas ta mitmel vastutaval ametikohal Saksamaa haridus- ja teadusministeeriumis. Aastatel 1982–1990 oli Christian Bode Saksamaa rektorite konverentsi peasekretär. Ta oli üks Brüsselis loodud Akadeemilise Koostöö Liidu asutajatest ja on olnud mitu korda selle liidu asepresident.

Christian Bode on avaldanud artikleid kõrghariduse kõigi aspektide kohta, keskendudes ülikoolide rahvusvahelisele koostööle. Ta on mitme ülikooli (München, Berliin, Muscat, Shanghai) haldusnõukogu ja kutseühingu liige nii Saksamaal kui ka väljaspool.

Jan Mühlfeit

Jan Mühlfeit on Microsofti Euroopa osakonna juhatuse esimees. Ta on töötanud Microsoftis peaaegu 20 aastat. Ajavahemikul 1993–2000 töötas Jan Mühlfeit mitmesugustel ametikohtadel Microsofti Tšehhi/Slovakkia tütarettevõttes ning aastatel 2000–2005 vastutas ta ettevõtte tegevuse eest Kesk- ja Ida-Euroopas. 2005. aastal oli ta Microsofti avaliku sektori töörühma asepresident ning 2006. aastal Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna korporatsiooni- ja haldusstrateegia divisjoni juht. Hr Mühlfeit on organisatsiooni Academy of Business aseesimees, noorteorganisatsiooni Junior Achievement juhatuse liige, ühenduse European e-Skills Association kaasesimees, tudengiorganisatsiooni AIESEC juhatuse liige ning kuulub tehnoloogiaalaste analüüside koostamisele ja konsultatsioonidele spetsialiseerunud ettevõtte Ovum nõuandekogusse. Ta on olnud Euroopa riikide valitsuste juurde loodud mitme nõuandva komitee liige infotehnoloogia, riigi konkurentsivõime ja hariduse alal. Ta esindab Microsofti Atlandi-üleses ettevõtjate dialoogis ning nõustab mitmeid projekte Maailma Majandusfoorumi, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja Euroopa Poliitika Keskuse raames. Jan Mühlfeit on Tšehhi Riigimuuseumi juhatuse liige ja osaleb organisatsiooni Leaders' Council of the International Business Leaders Forum töös. Ta on lõpetanud Tšehhi Tehnikaülikooli ja läbinud hiljem juhikoolituse programmid Whartonis (Pennsylvania ülikool), Londoni Majanduskoolis ja Harvardi ülikoolis.

Tea Petrin

Tea Petrin on Ljubljana ülikooli (Sloveenia) professor ning ettevõtlusalase akadeemilise üksuse juht. Ta on ülikooli senati liige. Pr Petrin on külalisprofessor Massachusettsi ülikoolis (Amherst) ning California ülikooli (Berkeley) ärikoolis Haas School of Business. Ta on õpetanud ka California ülikooli (Berkeley) Fulbrighti rahvusvaheliste õpingute instituudis ning Massachusettsi ülikooli (Lowell) tööstusalase konkurentsivõime keskuses. Ta on tunnustatud ekspert ettevõtluse ja innovatsioonipoliitika ning piirkondlike arengukavade valdkonnas. Aastatel 1999–2004 oli Tea Petrin Sloveenia majandusminister. Aastail 2004–2008 oli ta Sloveenia suursaadik Hollandis. Pr Petra on oma riiki esindanud Euroopa väikeettevõtluse nõukojas ja olnud rahvusvahelise väikeettevõtluse nõukoja liige. Tea Petrin on Konkurentsivõime Instituudi nõuandekogu asepresident, organisatsiooni European Forum of Entrepreneurship Research akadeemilise nõuandekogu liige ning võrgustiku Academic Research Network juhatuse liige. Ta juhatas Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi klastripoliitika töörühma (2009–2010) ning oli Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi juurde loodud sünergia eksperdirühma (2010–2011) ja ÜRO raames tegutseva arengupoliitika komitee (jaanuar 2013 – detsember 2015) liige.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro on Rome-Sapienza ülikooli ladinakeelse kirjanduse professor ja kõrgkooli Sapienza School of Advanced Studies direktor. Pärast õpinguid Pisa, Berkeley ja Oxfordi ülikoolis on Alessandro Schiesaro pidanud loenguid Ameerika Ühendriikides, sealhulgas Princetoni ülikoolis klassikaliste keelte professorina, ja Ühendkuningriigis Londoni King’s College’is ladina keele professorina. Alates 2008. aastast ta on juhatanud Itaalia kõrghariduse ja teadusuuringute ministeeriumi tehnilist sekretariaati.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis on Ateena ülikooli Euroopa integratsiooni professor ja Brugge Euroopa Kolledži külalisprofessor. Ta on Kreeka Euroopa ja välispoliitika sihtasutuse president ning olnud Euroopa Komisjoni presidendi erinõunik. Ta on õpetanud Oxfordi ülikooli, Londoni Majanduskoolis, Pariisi poliitikateaduste kõrgkoolis ning Euroopa Ülikooli Instituudis Firenzes. Ta on kirjutanud palju raamatuid Euroopa integratsiooni ja rahvusvahelise poliitökonoomia kohta ning need on tõlgitud mitmesse keelde.

Side Bar