Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013

Ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ: εκπαίδευση των καθηγητών στη διδασκαλία

Η ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δημοσιεύει σήμερα την πρώτη της έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα πανεπιστήμια. Η ομάδα, υπό την προεδρία της πρώην προέδρου της Ιρλανδίας Mary McAleese, πραγματοποιεί 16 συστάσεις (βλ. παράρτημα 1), οι οποίες περιλαμβάνουν έκκληση για την υποχρεωτική πιστοποιημένη εκπαίδευση καθηγητών και άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας στους σπουδαστές να αναπτύξουν επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες, καθώς και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας διδασκαλίας και μάθησης.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, δήλωσε: «Στόχος μου κατά τη συγκρότηση της ομάδας ήταν η ενθάρρυνση νέων σκέψεων και ιδεών. Οι συστάσεις είναι έγκαιρες, πρακτικές και δεν απαιτούν απαραιτήτως μεγάλα ποσά επιπλέον δαπανών. Η ποιοτική διδασκαλία στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ζωτική σημασία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές είναι εξοπλισμένοι με το σωστό μείγμα δεξιοτήτων για τη μελλοντική προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει την εφαρμογή αυτών των συστάσεων.»

Η Mary McAleese, πρόεδρος της ομάδας, πρόσθεσε: «Η ποιότητα διδασκαλίας και της μάθησης εξαρτάται από αφιερωμένα άτομα και των οργανισμούς που υποστηρίζονται από πολιτικές που θέτουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο επίκεντρο. Το διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνει την επιμόρφωση και τη στήριξη που χρειάζεται ώστε να επιτύχει μια εξαιρετική εργασία. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί αυτό».

Η ομάδα, που συστάθηκε από την επίτροπο κ. Βασιλείου τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ευρείες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη ως μέρος των εργασιών της. Διαπιστώθηκε ότι πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνουν λιγότερο ικανοποιητική έμφαση στην διδασκαλία σε σχέση με την έρευνα, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αποτελούν θεμελιώδεις αποστολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Χρειάζεται επανεξισορρόπηση. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και αναγνώριση στον ρόλο της διδασκαλίας στον καθορισμό των ακαδημαϊκών επιδόσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία», δήλωσε η Επίτροπος. «Χαιρετίζω εγκάρδια την πρόταση σύμφωνα με την οποία όλοι οι καθηγητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να διδαχθούν το πώς να διδάσκουν.»

Επόμενα βήματα

Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα αρχίσει εργασίες για το δεύτερο μέρος της αποστολής της, με επίκεντρο τον τρόπο μεγιστοποίησης του αντικτύπου των νέων μεθόδων για μια ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα («MOOC»), τα οποία δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα σπίτια τους. Εταίροι σε 11 χώρες ξεκίνησαν πρόσφατα τα πρώτα πανευρωπαϊκά MOOC με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IP/13/349). Η επόμενη έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου πρόκειται να δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2014.

Ιστορικό

Το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της Επιτροπής για τη στήριξη του εκσυγγχρονισμού της εκαπίδευσης στα κράτη μέλη. Έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό. Η διαδικασία της Μπολόνια, για παράδειγμα, διευκολύνει τους σπουδαστές να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά τους προσόντα σε όλη την Ευρώπη. Ένα νέο πολυδιάστατο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων, το οποίο εισήγαγε η Επιτροπή και αναμένεται να εκδοθούν τα πρώτα ευρήματά του στις αρχές του επόμενου έτους, θα διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ των πανεπιστημίων ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να προβούν σε ενημερωμένη επιλογή σχετικά με το πούν θα σπουδάσουν.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της τριοτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία ενέκριναν οι υπουργοί παιδείας στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2011, εντοπίζει τομείς όπου οι χώρες της ΕΕ πρέπει να κάνουν περισσότερα προκειμένου να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τις πολιτικές εκσυγχρονισμού. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε τα προγράμματα σπουδών να καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών, των εργοδοτών και των επαγγελμάτων του μέλλοντος, καθώς και την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων. Προωθεί τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και έρευνας. Η ατζέντα αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπου η εκπαίδευση διαδραματίζει βασικό ρόλο.

Το Erasmus για όλους, το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό που αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο, θα υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στα κράτη μέλη, με επίκεντρο την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει προϋπολογισμό ύψους 14,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 — 40% περισσότερο από τα τρέχοντα προγράμματα — και θα παρέχει υποτροφίες σε 4 εκατομμύρια άτομα για να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και δεξιότητες μέσω σπουδών, κατάρτισης ή εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευσηκαικατάρτιση

Ιστότοπος της Επιτρόπου κας Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Πρόσωπα επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Ομάδα υψηλού επιπέδου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης

Στην έκθεσή της η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει καταρτίσει χάρτες πορείας για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών σημείων εκκίνησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διαφόρων χωρών, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μέσων, εργαλείων και πρακτικών παραδειγμάτων που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι διάφορες — και συχνά αρκετά απλές— προσεγγίσεις. Να επανέλθουμε στο σημείο εκκίνησής μας: Η διδασκαλία είναι σημαντική. Η διδασκαλία είναι τόσο σημαντική όσο και η έρευνα. Πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης.

Για το σκοπό αυτό, συνιστούμε τα εξής:

Σύσταση 1

Οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός βιώσιμου, καλά χρηματοδοτούμενου πλαισίου για τη στήριξη των προσπαθειών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Σύσταση 2

Κάθε ίδρυμα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια στρατηγική για τη στήριξη και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, αφιερώνοντας το αναγκαίο επίπεδο ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων για τον σκοπό αυτό και να ενσωματώσει την εν λόγω προτεραιότητα στη συνολική αποστολή του, δίνοντας στη διδασκαλία την ίδια σημασία με την έρευνα.

Σύσταση 3

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να ενθαρρύνουν, να επικροτούν και να λαμβάνουν υπόψη την ανάδραση των φοιτητών που θα μπορούσαν να διαπιστώνουν προβλήματα στο διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον σε πρώιμο στάδιο και να οδηγούν σε ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές βελτιώσεις.

Σύσταση 4

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν το 2020 πιστοποιημένη παιδαγωγική κατάρτιση. Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των καθηγητών θα πρέπει να γίνεται από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύσταση 5

Οι αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη, την εξέλιξη και την προαγωγή του ακαδημαϊκού προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας παράλληλα με άλλους παράγοντες.

Σύσταση 6

Οι διευθυντές και οι επικεφαλής των ιδρυμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να ανταμείβουν (π.χ. μέσω υποτροφιών ή βραβείων) τους καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, είτε μέσω της πρακτικής τους ή μέσω ερευνών τους σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Σύσταση 7

Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να αναπτυχθούν και να παρακολουθούνται μέσω διαλόγου και εταιρικών σχέσεων μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, φοιτητών, πτυχιούχων και των παραγόντων της αγοράς εργασίας, με βάση τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτούν δεξιότητες σχετικές με την αγορά και να βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους.

Σύσταση 8

Οι επιδόσεις των φοιτητών στις δραστηριότητες μάθησης θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση σαφή και συμφωνημένα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία αναπτύσσονται με σύμπραξη όλων των μελών της σχολής που εμπλέκονται στην επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών.

Σύσταση 9

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, σε συνεργασία με τους σπουδαστές, θα πρέπει να διαμορφώσουν συστήματα παροχής συμβουλών, εποπτείας, καθοδήγησης από συμβούλους και παρακολούθησης, ώστε να υποστηρίζονται οι φοιτητές κατά την πορεία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και προς την αποφοίτηση και πέρα από αυτήν.

Σύσταση 10

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να καθιερώσουν και να εφαρμόσουν διεπιστημονικές και υπερτομεακές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, βοηθώντας τους φοιτητές να αναπτύξουν ευρύτητα κατανόησης καθώς και επιχειρηματική και καινοτομική νοοτροπία.

Σύσταση 11

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ενισχυόμενα από τις δημόσιες διοικήσεις και την ΕΕ — θα πρέπει να υποστηρίζουν τους καθηγητές τους, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες για επιγραμμική και άλλων μορφών διδασκαλία και μάθηση που προσφέρει η ψηφιακή εποχή αλλά και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Σύσταση 12

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολιστικές στρατηγικές διεθνοποίησης ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής τους αποστολής και των καθηκόντων τους. Η αυξημένη κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού, η διεθνής διάσταση των προγραμμάτων σπουδών, η διεθνής εμπειρία των σχολών, με επαρκή γνώση της αγγλικής και μια δεύτερη ξένη γλώσσα και διαπολιτισμικές ικανότητες, η διακρατική ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και πτυχίων καθώς και οι διεθνείς συμπράξεις θα πρέπει να καταστούν απαραίτητες συνιστώσες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Σύσταση 13

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, ιδίως μέσω της προώθησης:

καινοτομικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και παιδαγωγικών προσεγγίσεων·

μεθόδων προσανατολισμού, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης·

καλύτερου σχεδιασμού των προγραμμάτων, που να λαμβάνουν υπόψη την πλέον πρόσφατη έρευνα σχετικά με την ανθρώπινη μάθηση·

του επαγγελματισμού και της βελτίωσης των εκπαιδευτικών, των επιμορφωτών και του προσωπικού·

της κινητικότητας και των ανταλλαγών ακαδημαϊκού προσωπικού για μακροπρόθεσμες αποσπάσεις για λόγους διδασκαλίας· και

της συστηματικής και τακτικής συλλογής δεδομένων για ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης.

Σύσταση 14

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για τη διδασκαλία και την εκμάθηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς, και θα εμπνέεται από τις ορθές πρακτικές που αντικατοπτρίζονται στην παρούσα έκθεση.

Σύσταση 15

Οι ερευνητές που υποστηρίζονται από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και που σκοπεύουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν προσόντα επαγγελματικής διδασκαλίας και να υποστηρίζονται στις διδακτικές τους δραστηριότητες, παράλληλα με την έρευνά τους.

Σύσταση 16

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, ενθαρρύνονται να δίνουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης που αναπτύσσουν βάσει των διαρθρωτικών ταμείων, σε πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ανάπτυξης των παιδαγωγικών δεξιοτήτων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν κοινωνικές ανάγκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και του τομέα της έρευνας.

Μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η κ. Mary McAleese (πρόεδρος)

Η κ. Mary McAleese διετέλεσε Πρόεδρος της Ιρλανδίας την περίοδο 1997-2011. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Queen's University του Belfast το 1973 και εισήλθε στον Δικηγορικό της Βόρειας Ιρλανδίας το 1974. Το 1975 ορίστηκε καθηγήτρια ποινικού δικαίου, εγκληματολογίας και ποινικολογίας στην έδρα Reid του Trinity College του Δουβλίνου και το 1987 επέστρεψε στο Queen's University για να αναλάβει τη θέση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Επαγγελματικών Νομικών Σπουδών. Το 1994 έγινε η πρώτη γυναίκα αντιπρύτανης του Queen's University.
Agneta Bladh

Η δρ Bladh προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών της Υγείας Jönköping και του Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου της Ουψάλας, του Συμβουλίου του Κολεγίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Όσλο και του Akershus (Νορβηγία) καθώς και του Συμβουλίου για την προετοιμασία της συγχώνευσης δύο πανεπιστημίων στη Νορβηγία. Η δρ Bladh είναι μέλος Συμβούλιο διαπίστευσης της Δανίας και της συμβουλευτικής επιτροπής της σουηδικής αρχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δρ Bladh διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Kalmar της Σουηδίας από τον Φεβρουάριο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2009. Από το 1998 έως το 2004, διετέλεσε Υφυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Σουηδίας, με αρμοδιότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, και από το 1995 έως το 1998, υπήρξε γενική διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Agneta Bladh έχει διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (1988).

Vincent Berger

Ο κ. Vincent Berger είναι ο Πρόεδρος του πανεπιστημίου Paris Diderot. Από το 1990 έως το 2001 εργάστηκε στο Laboratoire Central de Recherches για την πολυεθνική εταιρεία Thales που δραστηριοποιείται στον αεροδιαστημικό τομέα (πρώην Thomson CJF). Το 2001 προσχώρησε στο πανεπιστήμιο Paris Diderot— Παρίσι 7 ως καθηγητής και έως το 2006 ήταν επικεφαλής του εργαστηρίων κβαντικών φαινομένων και υλικών. Έχει λάβει το βραβείο Fabry-De Gramont και το βραβείο του MIT για τις καινοτόμες προσπάθειες νέων το 2002. Έχει δημοσιεύσει περίπου 150 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κατέχει 16 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το 2012 ορίστηκε γενικός εισηγητής της εθνικής διάσκεψης σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα στη Γαλλία από την Υπουργό Παιδείας Genevieve Fiorasο. 

Christian Bode

Ο κ. Christian Bode διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών για 20 έτη (1990-2010). Ο κ. Christian Bode σπούδασε νομικά και έλαβε το διδακτορικό του (PhD) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης το 1971. Μεταξύ 1972 και 1982 κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις στελεχών στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. Από το 1982 έως το 1990 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Γερμανικής Διάσκεψης Πρυτάνεων. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ένωσης Πανεπιστημιακής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες και διετέλεσε αντιπρόεδρος της αρκετές φορές.

Ο κ. Christian Bode έχει δημοσιεύσει πολλά έργα σχετικά με όλες τις πτυχές της πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στη διεθνή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων. Είναι μέλος διαφόρων διοικητικών συμβουλίων πανεπιστημίων στη Γερμανία και στο εξωτερικό (Μόναχο, Βερολίνο, Muscat, Σανγκάη) καθώς και επαγγελματικών συνδέσμων.

Jan Μuehlfeit

Ο κ. Jan Μuehlfeit είναι πρόεδρος της Microsoft Corporation στην Ευρώπη. Κατά τα 20 σχεδόν χρόνια που εργάζεται για τη Microsoft κατείχε διάφορες θέσεις, στο πλαίσιο της θυγατρικής της στην Τσεχία/Σλοβακία από το 1993 έως το 2000 και ήταν υπεύθυνος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη την περίοδο 2000-05. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ομάδας της Microsoft για τον δημόσιο τομέα το 2005 και αντιπρόεδρος της εταιρικής & κυβερνητικής στρατηγικής το 2006, για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ο κ. Muehlfeit είναι αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Επιχειρήσεων στην Κοινωνία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Junior Achievement, συμπρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Φοιτητών της AIESEC (Διεθνής Ένωση Φοιτητών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών) και συμβουλευτικό φορέα του Ovum, μιας επιχείρησης η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση και την παροχή συμβουλών σχετικά με την τεχνολογία. Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων συμβουλευτικών φορέων για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών, την εθνική ανταγωνιστικότητα και την εκπαίδευση. Επίσης, αντιπροσωπεύει τη Microsoft στο πλαίσιο του Υπερατλαντικού Επιχειρηματικού Διαλόγου και είναι σύμβουλος σε διάφορα έργα για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής.  Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου της Τσεχίας και μέλος του Συμβουλίου των Ηγετών του Διεθνούς Επιχειρηματικού Ηγετικού Φόρουμ. Έχει αποφοιτήσει από το Τσεχικό Πολυτεχνείο, και αργότερα παρακολούθησε προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση στελεχών στο Wharton, στο London School of Economics και στο Harvard.

Tea Petrin

Η Tea PETRIN είναι ο καθηγήτρια στην Σχολή Οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπου είναι επίσης επικεφαλής της πανεπιστημιακής μονάδας για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Είναι μέλος της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Η κ. PETRIN είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Amherst καθώς και στη Σχολή Haas School of Business του Πανεπιστημίου του Berkeley. Διετέλεσε επίσης καθηγήτρια Fulbright στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών του Berkeley και στο Κέντρο για τη Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Lowel. Είναι αναγνωρισμένη εμπειρογνώμων στις πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Την περίοδο 1999-2004 διετέλεσε Υπουργός Οικονομίας της Σλοβενίας. Από το 2004 έως το 2008 ήταν Πρέσβης της Σλοβενίας στις Κάτω Χώρες και εκπροσώπησε τη χώρα της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μικρών Επιχειρήσεων και υπήρξε μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μικρών Επιχειρήσεων. Είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής συμβούλων του Ινστιτούτου Ανταγωνιστικότητας, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Οργάνου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ έρευνας για την επιχειρηματικότητα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου Ακαδημαϊκής Έρευνας. Προέδρευσε της ομάδας πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009-2010), ήταν μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις συνέργειες της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010-2011) και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την αναπτυξιακή πολιτική για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.

Alessandro Schiesaro

Ο κ. Alessandro Schiesaro είναι καθηγητής λατινικής λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο της Ρώμης-Sapienza και διευθυντής της Σχολής Ανωτέρων Σπουδών Sapienza. Μετά τις σπουδές του στην Πίζα, το Berkeley και την Οξφόρδη, ο κ. Alessandro Schiesaro δίδαξε σε πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων, ως καθηγητής κλασικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του Princeton, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως καθηγητής λατινικών στο King´s College του Λονδίνου. Από το 2008 είναι πρόεδρος της Τεχνικής Γραμματείας του Ιταλικού Υπουργείου για τα πανεπιστήμια και την έρευνα.

Λουκάς Τσούκαλης

Ο κ. Λουκάς Τσούκαλης είναι ο καθηγητής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην έδρα Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην Bruges. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο London School of Economics, στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Έχει γράψει πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη διεθνή πολιτική οικονομία τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Side Bar