Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 юни 2013 г.

Група на високо равнище на ЕС препоръчва обучение по педагогика на университетските преподаватели

Групата на високо равнище на ЕС за модернизиране на висшето образование днес публикува първия си доклад за подобряване на качеството на преподаването и ученето в университетите. Групата, председателствана от бившия президент на Ирландия Мери Макалийз, отправя 16 препоръки (вж. приложение 1), включващи призив за задължително сертифицирано обучение за професори и други преподаватели във висши учебни заведения, повече внимание към помощта за студентите да развиват предприемачески и новаторски умения и създаване на Европейска академия за преподаване и учене.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Целта ми със създаването на групата бе да насърча нов начин на мислене и нови идеи. Нейните препоръки са навременни, практични и не изискват непременно големи допълнителни разходи. Качественото преподаване в нашите системи за висше образование и обучение е изключително важно, за да се гарантира, че студентите получават нужните умения за своето бъдещо личностно и професионално развитие. Комисията ще направи всичко възможно да подкрепи изпълнението на тези препоръки“.

Председателят на групата Мери Макалийз добави: „Качественото преподаване и учене зависи от посветени на това лица и институции, подкрепяни от политики, отреждащи централно място на преподаването и ученето. Преподавателите във висшите учебни заведения трябва да получават обучението и помощта, от които се нуждаят, за да работят отлично. Нашият доклад показва как може да стане това“.

Групата, създадена от комисар Василиу миналия септември, се допита до множество заинтересовани лица в рамките на своята работа. Тя установи, че в много висши учебни заведения не се обръща достатъчно внимание на преподаването в сравнение с научните изследвания, въпреки че и двете дейности са основни задачи на висшето образование. „Нужно е постигане на нов баланс. Ролята на преподаването при определянето на академичния принос се нуждае от повече изтъкване и признание, особено по отношение на кариерата“, заяви комисар Василиу. „Горещо приветствам предложението всички преподаватели във висши учебни заведения да бъдат обучавани да преподават“.

Следващи стъпки

Групата на високо равнище ще започне работа по втората част от своята мисия, насочена към постигане на максимален ефект от новите методи за предоставяне на качествено висше образование като масови отворени онлайн курсове, които дават достъп на хората до висше образование от техните домове. Партньори от 11 cтрани наскоро дадоха начало на първата общоевропейска инициатива за масови отворени онлайн курсове с помощта на Европейската комисия (IP/13/349). Следващият доклад на групата на високо равнище се очаква да бъде публикуван през юни 2014 г.

Контекст

Работата на групата на високо равнище е част от стратегията на Комисията в подкрепа на модернизацията на висшето образование в страните членки. В тази област вече е постигнат значителен напредък. Благодарение на процеса от Болоня например е по-лесно студентите да учат в чужбина и квалификациите им да бъдат признати в цяла Европа. Първите резултати в рамките на нова многоизмерна система за класиране на университети, създадена от Комисията, трябва да бъдат публикувани в началото на следващата година. Това ще улесни сравненията между университетите, така че студентите да могат да правят по-информиран избор за това къде да учат.

В Европейската програма за модернизиране на висшето образование, която бе подкрепена от Съвета на министрите на образованието на държавите членки на 28 — 29 ноември 2011 г., се набелязват области, в които държавите от ЕС трябва да полагат повече усилия, за да постигнат общите си цели, и се посочва как Европейският съюз може да подпомага техните политики за модернизиране. Приоритетните области включват подобряване на качеството и на практическата приложимост на висшето образование, така че учебните програми да отговарят на нуждите на студентите, работодателите и професиите на бъдещето, както и увеличаване на броя на завършващите студенти. Насърчава се по-тясното сътрудничество между университетите, предприятията и сектора на научните изследвания. Програмата е част от по-широката стратегия на Комисията за насърчаване на растежа и заетостта „Европа 2020“, в която на образованието се отделя ключова роля.

Еразъм за всички новата програма за образование, обучение, младеж и спорт, която трябва да стартира през януари, ще подкрепя реформи на политиката в страните членки, като акцентира върху укрепването на фактологичната база за създаване на политики и обмена на добри практики. Очаква се бюджетът на програмата за периода 2014-2020 г. да възлиза на 14,5 млрд. евро увеличение с 40 % спрямо сегашните програми. По тази програма ще бъдат отпуснати средства на 4 млн. души, за да придобият международен опит и умения чрез обучение или доброволчество в чужбина.

За повече информация

Програма за модернизиране на висшето образование

Докладът е на разположение тук:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Група на високо равнище за модернизиране на висшето образование

Препоръки за подобряване на качеството на преподаването и ученето

В доклада си групата на високо равнище е набелязала начини за подобряване на качеството на преподаването и ученето. Имайки предвид различните изходни позиции на висшите учебни заведения и държавите, ние се опитахме да предложим широк набор от инструменти и практически примери, за да покажем как различни а често и съвсем прости подходи могат да дадат резултат. Да се върнем към началото: преподаването. Преподаването е също толкова важно, колкото и научните изследвания. Трябва да отредим централна роля на качеството на преподаването и ученето.

За тази цел препоръчваме:

Препоръка 1

Отговарящите за висшето образование публични органи трябва да гарантират наличието на устойчива, добре финансирана рамка за подкрепа на усилията на висшите учебни заведения за подобряване на качеството на преподаването и ученето.

Препоръка 2

Всяка институция трябва да разработи и прилага стратегия за подкрепа и непрекъснато подобряване на качеството на ученето и преподаването, отделяйки необходимите човешки и финансови ресурси за тази цел и включвайки този приоритет в общата си мисия, като отдава на преподаването същото значение като на научните изследвания.

Препоръка 3

Висшите учебни заведения трябва да насърчават, приветстват и вземат под внимание мненията на студентите, благодарение на които проблеми в условията за преподаване и учене могат да бъдат открити навреме и да се стигне до по-бързи и по-ефикасни подобрения.

Препоръка 4

До 2020 г. всички преподаващи във висши учебни заведения трябва да са преминали сертифицирано обучение по педагогика. Продължаващото професионално педагогическо образование трябва да стане изискване за преподавателите във висшите учебни заведения.

Препоръка 5

При подбора, кариерното развитие и решенията за повишение на академичния състав трябва наред с другите фактори да се отчита и оценката на компетентността при преподаване.

Препоръка 6

Ръководителите на институции трябва да признават и отличават (например чрез стипендии или награди) преподавателите във висши учебни заведения, които имат значителен принос за подобряване на качеството на преподаване и учене, независимо дали чрез своята практика или чрез своите научни изследвания в областта на преподаването и ученето.

Препоръка 7

Учебните програми трябва да се разработват и наблюдават чрез диалог и партньорства между преподавателския персонал, студентите, завършилите висше образование и участниците на пазара на труда, като се залага на нови методи на преподаване и учене, така че студентите да придобиват необходимите умения, повишаващи възможностите им да си намерят работа.

Препоръка 8

Представянето на студентите в учебните дейности следва да се оценява въз основа на ясни резултати от обучението, за които е постигната договореност и които са разработени съвместно от всички членове на факултета, имащи отношение към тази дейност.

Препоръка 9

Висшите учебни заведения и създателите на политики на национално равнище заедно със студентите трябва да създадат системи за консултиране, професионално ориентиране, наставничество и проследяване, за да подкрепят студентите докато учат, по пътя им към завършване на висше образование и след това.

Препоръка 10

Висшите учебни заведения трябва да въведат и насърчават интер-, транс- и междудисциплинарни подходи към преподаването, ученето и оценяването, помагайки на студентите да развиват мисловните си способности за разбиране, предприемачество и иновации в цялата им широта.

Препоръка 11

Висшите учебни заведения, подпомагани от публичните администрации и ЕС, трябва да подкрепят преподавателите, за да развиват те умения за онлайн и други форми на преподаване и учене, възникващи в цифровата епоха, и да използват възможностите, предоставяни от технологиите, за подобряване на качеството на преподаването и ученето.

Препоръка 12

Висшите учебни заведения трябва да развиват и прилагат холистични стратегии за интернационализиране като неразделна част от тяхната мисия и функции. По-голямата мобилност на студентите и персонала, международните измерения на учебните програми, международният опит на преподавателите във факултетите, съчетани с достатъчно добро владеене на английски и втори чужд език, както и междукултурните компетенции, трансграничното предоставяне на курсове и образователни степени и международните алианси трябва да станат неразделна част от висшето образование в Европа и извън нея.

Препоръка 13

Европейският съюз трябва да подкрепя изпълнението на тези препоръки и по-специално, като насърчава:

новаторски технологии за преподаване и учене и новаторски педагогически подходи;

методи за професионална ориентация, консултиране и наставничество;

подобряване на програмите с оглед на най-новите изследвания за ученето при хората;

професионализация и развитие на учителите, обучаващите и персонала;

мобилност и обмен на академичен персонал за дългосрочни преподавателски задачи; както и

систематично и редовно събиране на данни по въпроси, засягащи качеството на преподаването и ученето.

Препоръка 14

Европейският съюз трябва да подкрепи създаването на Европейска академия за преподаване и учене, ръководена от заинтересованите лица и вдъхновена от добрите практики, представени в този доклад.

Препоръка 15

Изследователите, подпомагани в рамките на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, които имат намерение да правят научна кариера, трябва да получават възможност да придобият професионална преподавателска квалификация и да бъдат подкрепяни по отношение на преподавателските дейности по време на техните изследвания.

Препоръка 16

Страните членки в партньорство с регионите се насърчават да определят приоритетно място в своите споразумения за партньорство по линия на структурните фондове на инициативи в подкрепа на развиването на педагогически умения, планирането и изпълнението на програми, съответстващи на социалните потребности и на нуждите на трудовия пазар, и на укрепването на партньорството между висшето образование, бизнеса и изследователския сектор.

Членове на групата на високо равнище за модернизиране на висшето образование

Мери Макалийз (председател)

Мери Макалийз е президент на Ирландия от 1997 до 2011 г. Тя завършва право в университета „Куинс“ в Белфаст през 1973 г., а през 1974 г. е приета в адвокатската колегия на Северна Ирландия. През 1975 г. тя е назначена за професор по криминално право, криминология и пенология в колежа „Тринити“ в Дъблин, а през 1987 г. се завръща в „Куинс“ като директор на института по професионално обучение по право. През 1994 г. тя става първата жена заместник-ректор на университета „Куинс“.

Агнета Блад

Д-р Блад е председател на управителния съвет на Училището по здравни науки в Йоншьопинг и на библиотечния съвет към Стокхолмския университет. Тя също така е член на управителния съвет на университета в Упсала, на съвета на Колежа по приложни науки в Осло и Акешхус (Норвегия) и на съвет, който подготвя сливането на два университета в Норвегия. Д-р Блад е член на Датския акредитационен съвет и на консултативния съвет на шведския орган, който отговаря за висшето образование. От февруари 2004 г. до декември 2009 г. е ректор на университета в Калмар, Швеция. От 1998 до 2004 г. е държавен секретар в шведското министерство на образованието и науката и отговаря за висшето образование и научните изследвания, а от 1995 до 1998 г. е генерален директор на Националната агенция за висше образование. Агнета Блад има докторска степен по политология от Стокхолмския университет (1988 г.).
Венсан Берже

Венсан Берже е ректор на университета „Париж VII – Дидро“. От 1990 до 2001 г. той работи в Laboratoire Central de Recherches за многонационалната авиокосмическа компания Thales (бивша Thomson-CSF). През 2001 г. той се присъединява към университета „Париж VII – Дидро“ като професор, а до 2006 г. е ръководител на лабораторията по квантови явления и материали. През 2002 г. получава наградата Fabry-De Gramont и наградата на MIT за млад новатор. Публикувал е около 150 статии в международни списания и притежава 16 патента. През 2012 г. е номиниран за главен докладчик на националната конференция по въпросите на висшето образование и научните изследвания във Франция от министъра на образованието Женевиев Фиоразо.

Кристиан Боде

Кристиан Боде в продължение на 20 години е генерален секретар на Германската служба за академичен обмен (1990 – 2010 г.). Той завършва право и получава докторска степен от университета в Бон през 1971 г. Между 1972 и 1982 г. заема различни ръководни длъжности във федералното министерство на образованието и науката. От 1982 до 1990 г. е генерален секретар на Германската конференция на ректорите. Той е един от основателите на Асоциацията за академично сътрудничество в Брюксел и на няколко пъти е неин заместник-председател.

Кристиан Боде има множество публикации по всички аспекти на политиката в областта на висшето образование с акцент върху международното сътрудничество между университетите. Член е на няколко административни съвета на университети във и извън Германия (Мюнхен, Берлин, Маскат, Шанхай) и професионални дружества.

Ян Мюлфайт

Ян Мюлфайт е председател на „Майкрософт“ за Европа. В продължение на почти 20 години в „Майкрософт“ той заема различни длъжности в чешкия/словашкия клон на компанията (от 1993 до 2000 г.) и отговаря за Централна и Източна Европа (2000 – 2005 г.) През 2005 г. изпълнява длъжността вицепрезидент на екипа на „Майкрософт“, който отговаря за публичния сектор, а през 2006 г. е назначен за вицепрезидент по държавни и корпоративни стратегии за Европа, Близкия изток и Африка. Г-н Мюлфайт е заместник-председател на Academy of Business in Society, член на съвета на Junior Achievement, съпредседател на Европейската асоциация за електронни умения и член на съвета на студентската организация AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) и на консултативния орган на Ovum – компания, която специализира в анализи и консултантски услуги в областта на технологиите. Участвал е в различни консултативни съвети по информационни технологии, национална конкурентоспособност и образование към няколко правителства на европейски държави. Той също така представлява „Майкрософт“ в Трансатлантическия бизнес диалог и е консултант по различни проекти на Световния икономически форум, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Центъра за европейска политика. Член е на съвета към Чешкия национален музей и на Съвета на лидерите към Международния форум на бизнес лидерите. Завършил е Чешкия технически университет, както и програми за обучение на ръководители в „Уортън“, Лондонското училище по икономика и „Харвард“.

Теа Петрин

Теа Петрин е професор във факултета по икономика в Люблянския университет, Словения, където е и ръководител на академичния отдел по предприемачество. Член е на академичния съвет на университета. Г-жа Петрин е гостуващ професор в Масачузетския университет в Амхърст и в бизнес училището на Калифорнийския университет в Бъркли. Тя също така е преподавала в Института по международни науки към Калифорнийския университет в Бъркли и в Центъра за промишлена конкурентоспособност на Масачузетския университет в Лоуъл. Тя е известен експерт в областта на политиките за предприемачество и иновации и на регионалните програми за развитие. От 1999 до 2004 г. е министър на икономиката на Словения. От 2004 до 2008 г. е посланик на Словения в Нидерландия и представител на страната си в Европейския съвет за малкия бизнес и член на Международния съвет за малкия бизнес. Тя е вицепрезидент на съвета на консултантите на Института по конкурентоспособност, член на академичния консултативен съвет на Европейския форум за изследвания в областта на предприемачеството и член на съвета на Мрежата за академични изследвания. Била е председател на групата за политика относно клъстерите към Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия (2009 – 2010 г.), член на експертната група по синергии към Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (2010 – 2011 г.) и ще бъде член на комисията на ООН по политика за развитие през периода януари 2013 г. – декември 2015 г.

Алесандро Скиезаро

Алесандро Скиезаро е професор по латинска литература в университета „Сапиенца“ в Рим и директор на училището по висши науки на университета. След като учи в Пиза, Бъркли и Оксфорд, той изнася лекции в САЩ, включително по класическа литература в Принстън, и във Великобритания, където преподава латински в Кингс Колидж в Лондон. От 2008 г. насам е председател на техническия секретариат на италианското министерството на университетите и научните изследвания.

Лукас Цукалис

Лукас Цукалис е професор по европейска интеграция в Атинския университет и гостуващ професор в Европейския колеж в Брюж. Той е председател на Гръцката фондация за европейска и външна политика и е бил специален съветник на председателя на Европейската комисия. Преподавал е в Оксфордския университет, Лондонското училище по икономика, Sciences Po в Париж и Европейския университетски институт във Флоренция. Автор е на множество книги и статии в областта на европейската интеграция и международната политическа икономия, които са преведени на няколко езика.

Side Bar