Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 juni 2013

Kommissionsrapport kräver en framsynt migrationspolitik

Hur arbetar EU och medlemsländerna med utmaningarna och möjligheterna när det gäller migration? I en rapport från kommissionen som offentliggörs i dag, och som analyserar utvecklingen under 2012 och början av 2013 när det gäller invandring och asyl, efterlyses mer samstämmiga EU-åtgärder.

Bland annat måste politiken för legal invandring och integration stärkas, och hanteringen av resandeströmmarna vid EU:s yttre gränser måste bli modernare och effektivare. Det krävs också en intensivare kamp mot människohandel liksom bättre åtgärder mot olaglig migration samtidigt som invandrares och asylsökandes grundläggande rättigheter garanteras.

- Vi är i färd med att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem som ska garantera skydd för och solidaritet med de mest utsatta. Många av dessa personer är högutbildade och måste få möjlighet att förverkliga hela sin potential i sina nya länder, och detsamma gäller för andra grupper av migranter, sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor. - Vår strategi för migration måste återspegla gemensamma prioriteringar och framtida behov. Framsynt politik och politiskt ledarskap krävs för att migrationen ska bli en dynamisk kraft för tillväxt och framsteg.

Migration för tillväxt

Inom en snar framtid kommer EU att märka effekterna av sin åldrande befolkning och krympande arbetskraft. Trots hög arbetslöshet finns redan i dag omkring 2 miljoner lediga jobb i hela EU, t.ex. på områdena hälsa, IKT och annan teknik, försäljning och finansiering. Invandring är inte det enda sättet att åtgärda bristen på kompetens, men bidrar till en gemensam lösning för att stödja EU:s strategi för ekonomisk tillväxt.

EU:s migrationslagstiftning bidrar till att locka hit vissa kategorier av migranter. Det gäller t.ex. blåkortsdirektivet som gör det lättare för medborgare från länder utanför EU att resa till och bosätta sig i EU för att utöva högkvalificerat arbete (kommissionen kommer att offentliggöra en rapport om genomförandet av direktivet i mitten av 2014). Under 2012 gjordes framsteg i förhandlingarna om direktiven om företagsinterna överföringar av personal respektive säsongsarbetare, men det krävs ytterligare ansträngningar från Europaparlamentets och rådets sida för att en överenskommelse ska kunna nås.

Kommissionen hoppas också att det sker snabba framsteg med förslaget så att det införs tydligare och mer enhetliga regler för medborgare från länder utanför EU som kommer hit för studier, forskning och andra former av utbyten (IP/13/275 och MEMO/13/281).

Framför allt måste medlemsländerna införa effektiva åtgärder för att främja integration. Migranter bör kunna förverkliga hela sin potential i ett samhälle där deras grundläggande rättigheter respekteras fullt ut och där de kan bidra till samhällets välstånd. Det kommer att vara av stor betydelse att medlemsländer på ett korrekt sätt genomför direktivet om kombinerat tillstånd, som ger arbetstagare från länder utanför EU lika rättigheter i vissa avseenden.

Utmaningar vad gäller internationellt skydd

Genom antagandet av nya bestämmelser och normer för mottagande av människor som söker skydd är EU på väg att skapa ett gemensamt område för skydd av och solidaritet med de mest utsatta. Det krävs nu stora insatser för att genomföra lagstiftningen och se till att det gemensamma systemet kommer att fungera väl och på ett enhetligt sätt.

Under 2013 har kommissionen för avsikt att fortsätta att främja det praktiska samarbetet, bland annat genom Europeiska stödkontoret för asylfrågor, liksom solidariteten inom EU (med Grekland, angående personer som flyr från Syrien och när det gäller omflyttning av personer inom EU som åtnjuter internationellt skydd).

Solidariteten får inte upphöra vid EU:s gränser. Under 2012 inrättades EU:s gemensamma vidarebosättningsprogram inom ramen för Europeiska flyktingfonden. För första gången har medlemsländerna enats om en förteckning över gemensamma prioriteringar för vidarebosättning i EU för 2013. De deltagande medlemsländerna har åtagit sig att skapa 3 962 platser för vidarebosättning under 2013 (vilket kan jämföras med 3 083 platser under 2012). För närvarande förhandlar man om inriktningen på EU:s program för vidarebosättning från och med 2014 inom ramen för den nya asyl- och migrationsfonden. Kommissionen vill se fler nationella vidarebosättningsprogram och utvidga de redan befintliga programmen.

Under 2012 gjordes också stora framsteg i kampen mot människohandel (IP/12/619 och MEMO/12/455) och när det gäller skyddet för ensamkommande barn som anländer till EU varje år.

EU:s åtgärder mot migrationstrycket

En förutsättning för att politiken för laglig migration och rörlighet ska vara trovärdig är att det tillämpas en konsekvent strategi för att komma till rätta med den olagliga migrationen.

I slutet av 2012 hade alla länder som omfattas återvändandedirektivet1, utom Island, anmält till kommissionen att direktivet hade genomförts fullt ut. EU är nu inte långt ifrån att ha gemensamma normer för återvändande, samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut. Kommissionen kommer att lägga fram ett meddelande om återvändande (i december 2013). Den kommer också att se till att alla medlemsländer på ett korrekt sätt genomför direktivet om sanktioner mot arbetsgivare.

Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för en integration av de grundläggande rättigheterna i EU:s gränsförvaltning. Eurosur (det europeiska gränsövervakningssystemet) kommer i detta sammanhang att kunna rädda liv genom att underlätta upptäckt och spårning av små fartyg. Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att formellt komma överens om detta förslag så att Eurosur kan tas i drift i slutet av 2013 (IP/11/1528 och MEMO/11/896).

Smartare visum- och gränskontroller för att främja tillväxt

Att förbättra resemöjligheterna för medborgare från länder utanför EU som besöker EU är ett annat sätt att se till att EU blir en attraktivare destination.

Kommissionen har lagt fram förslag som ska underlätta och stärka gränskontrollerna för utländska medborgare som reser till EU (paketet för smarta gränser – IP/13/162 och MEMO/13/141). Den kommer också att föreslå att EU:s visumpolitik i högre grad stöder ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte genom att göra det lättare att resa för lagligt resande personer, t.ex. affärsfolk, turister, studenter och unga (IP/12/1177 och MEMO/12/838).

Intensifiering av de internationella diskussionerna om migration

Efter 2011 års offentliggörande av den övergripande strategin för migration och rörlighet intensifierades under 2012 diskussionerna på internationell nivå bland annat när det gäller ingåendet av bilaterala avtal (ett partnerskap för rörlighet med Marocko undertecknades IP/13/513).

Senare i år kommer kommissionen att anta en rapport om genomförandet av strategin för migration och rörlighet, som kommer att inriktas på den externa dimensionen av EU:s migrationspolitik. Kommissionen har nyligen också presenterat sina synpunkter på hur migration och rörlighet kan bidra till utveckling och hur det internationella samarbetet på området kan stärkas (IP/13/450).

Bakgrund

Varje år utarbetas rapporter om invandring och asyl för att tillgodose Europeiska rådets begäran då 2008 års pakt om immigration och asyl antogs.

Den fjärde rapporten belyser den viktigaste utvecklingen under 2012 när det gäller utmaningarna inom dessa områden och presenterar centrala siffror för migrationssituationen i EU. Ett arbetsdokument från kommissionen åtföljer rapporten och ger en översikt över åtgärder som vidtagits både på EU-nivå och nationell nivå.

Centrala siffror (se även grafik för asyl och invandring)

  • Enligt data från Eurostat uppgick EU:s totala befolkning den 1 januari 2012 till 503,7 miljoner invånare, vilket är en ökning på 1,3 miljoner från 2011.

  • EU:s befolkning i arbetsför ålder (15–64 år) uppgick till 335,4 miljoner personer under 2012 och väntas minska under de kommande 50 åren för att 2060 uppgå till 290,6 miljoner.

  • Äldreförsörjningskvoten var 26,8 % under 2012 och väntas öka kraftigt för att 2060 uppgå till 52,6 %.

  • De 20,7 miljoner medborgare från länder utanför EU som är bosatta i EU utgjorde cirka 4,1 % av EU:s totala befolkning.

  • Under 2011 utfärdades ett första uppehållstillstånd till nästan 2,5 miljoner medborgare från länder utanför EU.

  • Det totala antalet asylansökningar ökade under 2012 med 9,7 % från 2011 och uppgick till drygt 330 000 ansökningar (vilket är betydligt färre än under rekordåret 2001 med 425 000 ansökningar).

Länkar

Fjärde årsrapporten om invandring och asyl

Kommissionens arbetsdokument som åtföljer rapporten

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplatsen för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Europeiska migrationsnätverket: http://www.emn.europa.eu

Grafik över asyltrender i EU

Grafik över migration

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Alla EU:s medlemsländer (utom Irland och Storbritannien) och de associerade Schengenländerna.


Side Bar