Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. júna 2013

Komisia sa vo svojej správe dožaduje migračnej politiky zameranej na budúcnosť

Ako sa EÚ a jej členské štáty zhosťujú výziev a príležitostí v oblasti migrácie? V dnes zverejnenej správe obsahujúcej analýzu vývoja v oblasti prisťahovalectva a azylu za rok 2012 a začiatok roku 2013 sa Komisia dožaduje koherentnejšej reakcie zo strany EÚ.

Znamená to, že treba posilniť dobre riadenú politiku legálneho prisťahovalectva a integrácie a zmodernizovať a zefektívniť riadenie prílivu cestujúcich na vonkajších hraniciach. Na to je takisto potrebné zintenzívniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nájsť lepšie riešenie problémov nelegálnej migrácie, pričom treba zároveň zabezpečiť, aby sa prisťahovalcom a žiadateľom o azyl zaručili základné práva.

„Chystáme sa zriadiť spoločný európsky azylový systém, ktorým sa tým najzraniteľnejším zaručí ochrana, ako aj solidarita s nimi. Mnohí títo ľudia sú vysoko kvalifikovaní a treba im dať príležitosť na to, aby mohli vo svojej novej krajine naplno využiť svoje kapacity. To isté platí aj pre iné skupiny migrantov,“ uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. „Náš prístup k migrácii musí odzrkadľovať spoločné priority a budúce potreby. Politika a politické vedenie zamerané na budúcnosť sú zárukou toho, že migrácia bude dynamicky prispievať k rastu a pokroku,“ dodala komisárka.

Migrácia ako nástroj rastu

Nebude trvať dlho a Európa začne pociťovať dôsledky starnutia svojho obyvateľstva a klesajúceho podielu pracujúcich. Napriek vysokej miere nezamestnanosti sú aj dnes v celej EÚ neobsadené približne 2 milióny pracovných miest v takých oblastiach, ako je zdravotníctvo, informačné a komunikačné technológie, inžinierstvo, predaj a financie. Hoci prisťahovalectvo nie je jediným riešením na odstránenie prípadných nedostatkov v kvalifikácii, tvorí samozrejmú súčasť spoločného riešenia na podporu stratégie hospodárskeho rastu EÚ.

Právne predpisy EÚ zaoberajúce sa migráciou pomáhajú priťahovať určité kategórie migrantov. Takýmto predpisom je napríklad smernica o modrej karte, ktorá štátnym príslušníkom tretích krajín nastupujúcim na miesto s vysokou kvalifikáciou uľahčuje vstup do EÚ aj pobyt (Komisia uverejní správu o vykonávaní smernice do polovice roku 2014). Rokovania týkajúce sa smerníc o zamestnancoch presunutých v rámci podniku a o sezónnych pracovníkoch v roku 2012 pokročili, Európsky parlament a Rada však ešte budú musieť vyvinúť určité úsilie, aby dospeli k dohode.

Komisia takisto dúfa, že sa rýchly pokrok zaznamená aj v prípade jej návrhu, v ktorom sa stanovujú jasnejšie a ucelenejšie pravidlá týkajúce sa štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ, ktorí do EÚ prichádzajú študovať, zúčastňovať sa vedeckého výskumu a iných výmenných pobytov (IP/13/275 a MEMO/13/281).

Členské štáty musia predovšetkým zabezpečiť, aby sa na podporu integrácie zaviedli účinné opatrenia. Migrantom by sa malo umožniť, aby mohli v plnej miere rozvíjať svoj potenciál v prostredí, kde sa ich základné práva plne rešpektujú a kde sa môžu zúčastňovať na blahobyte našich spoločností. Bude dôležité, aby členské štáty správne implementovali smernicu o jednotnom povolení, ktorou sa pracujúcim z tretích krajín udeľujú určité rovnaké práva.

Prijať výzvy v oblasti medzinárodnej ochrany

Schválením nových pravidiel a noriem, ktoré sa týkajú prijímania ľudí žiadajúcich o ochranu, sa EÚ priblížila k spoločnému priestoru ochrany a solidarity pre najzraniteľnejších. Teraz je potrebné vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa právne predpisy zaviedli do praxe a aby tento spoločný systém fungoval správne a všade rovnako.

Komisia chce v roku 2013 ďalej podporovať praktickú spoluprácu, a to aj prostredníctvom Európskeho podporného úradu pre azyl, a solidaritu v rámci EÚ (s Gréckom, s utečencami zo Sýrie, a pokiaľ ide o premiestňovanie osôb pod medzinárodnou ochranou v rámci EÚ).

Solidarita by nemala končiť na hraniciach EÚ. V roku 2012 bol v rámci Európskeho fondu pre utečencov zriadený Spoločný program EÚ pre presídľovanie. Členské štáty sa po prvýkrát dohodli na zozname osobitných spoločných priorít EÚ týkajúcich sa presídľovania na rok 2013. Zúčastnené členské štáty sa zaviazali, že v roku 2013 v rámci schémy presídlia 3 962 utečencov (oproti 3 083, ku ktorým sa zaviazali na rok 2012). O hlavných črtách programu Únie pre presídľovanie od roku 2014 prebiehajú rokovania v rámci nového Fondu pre azyl a migráciu. Komisia sa usiluje o to, aby sa zriadilo viac národných schém presídľovania a aby sa tie, ktoré už existujú, rozšírili.

V roku 2012 sa dosiahol výrazný pokrok aj v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (IP/12/619 a MEMO/12/455) a aj pokiaľ ide o zabezpečovanie ochrany maloletých bez sprievodu, ktorí každý rok prichádzajú do EÚ.

Politická reakcia EÚ na migračné tlaky

Koherentný prístup k riešeniu problémov nelegálnej migrácie je základnou podmienkou presvedčivej politiky v oblasti migrácie a mobility.

Do konca roka 2012 všetky štáty viazané smernicou o návrate1 okrem Islandu Komisii oznámili jej úplnú transpozíciu. EÚ chýba už len veľmi málo k tomu, aby mala spoločné normy týkajúce sa návratu zaručujúce dodržiavanie základných práv v plnej miere. Komisia vydá oznámenie o návrate (plánované na december 2013). Takisto zabezpečí, aby všetky členské štáty riadne implementovali smernicu o sankciách voči zamestnávateľom.

Komisia sa bude naďalej usilovať o zakotvenie základných práv do činností spojených s riadením hraníc EÚ. V tejto súvislosti má Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) potenciál zachraňovať životy vďaka odhaľovaniu a sledovaniu malých plavidiel. Komisia nalieha na Európsky parlament a Radu, aby formálne schválili tento návrh s cieľom uviesť EUROSUR do prevádzky do konca roku 2013 (IP/11/1528 a MEMO/11/896).

Inteligentnejšie vízové a hraničné kontroly napomáhajú hospodárskemu rastu

Zjednodušiť cestovné formality pre štátnych príslušníkov tretích krajín cestujúcich do EÚ predstavuje ďalší spôsob, ako sa EÚ môže stať atraktívnejšou destináciou.

Komisia predložila návrhy na zjednodušenie a posilnenie hraničných kontrol pre cudzincov cestujúcich do EÚ (balík „inteligentné hranice“ – IP/13/162 a MEMO/13/141). Takisto navrhne, aby sa našou vízovou politikou naďalej podporoval hospodársky rast a kultúrne výmeny vďaka jednoduchšiemu cestovaniu legálne cestujúcich osôb, ako sú podnikatelia, turisti, študenti a mladí ľudia (IP/12/1177 a MEMO/12/838).

Zintenzívniť medzinárodný dialóg o migrácii

Po uverejnení oznámenia Globálny prístup k migrácii a mobilite (GAMM) v roku 2011 sa v roku 2012 zintenzívnili dialógy na medzinárodnej úrovni a vo väčšej miere sa rozvíjali bilaterálne dohody (s Marokom bolo podpísané partnerstvo v oblasti mobility IP/13/513).

Neskôr v tomto roku Komisia schváli správu o vykonávaní globálneho prístupu k migrácii a mobilite zameranú na vonkajší rozmer migračnej politiky EÚ. Nedávno takisto predstavila svoje stanovisko k tomu, ako môže migrácia a mobilita prispieť k rozvoju a ako sa môže posilniť globálna spolupráca v tejto oblasti (IP/13/450).

Súvislosti

Výročné správy o prisťahovalectve a azyle sa vypracúvajú na základe žiadosti, ktorú vzniesla Európska rada pri prijímaní paktu o prisťahovalectve a azyle v roku 2008.

Vo štvrtej správe sa zdôrazňujú hlavné zmeny z roku 2012, ku ktorým došlo v snahe riešiť výzvy v týchto oblastiach, ako aj základné číselné údaje o situácii v oblasti migrácie v EÚ. V pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je k správe pripojený, sa uvádza celkový vecný prehľad opatrení, ktoré sa prijali na úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých členských štátov.

Niekoľko základných údajov (pozri aj infografiku o azyleprisťahovalectve)

  • Podľa údajov Eurostatu k 1. januáru 2012 predstavovala celková populácia EÚ 503,7 milióna obyvateľov, čiže o 1,3 milióna viac než v roku 2011.

  • Populácia EÚ v produktívnom veku (15-64 rokov) v roku 2012 dosahovala 335,4 milióna a podľa predpokladov by za ďalších 50 rokov mala klesnúť na 290,6 milióna v roku 2060.

  • Miera závislosti v starobe v roku 2012 dosahovala 26,8 % a podľa predpokladov do roku 2060 prudko narastie na 52,6 %.

  • 20,7 milióna štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žijú v EÚ, predstavovali približne 4,1 % celkovej populácie EÚ.

  • V roku 2011 bolo štátnym príslušníkom tretích krajín vydaných takmer 2,5 milióna prvých povolení na pobyt.

  • Celkový počet žiadostí o azyl, o niečo viac než 330 000, sa v roku 2012 zvýšil o 9,7 % oproti roku 2011 (oveľa menej než rekordných 425 000 žiadostí v roku 2001).

Užitočné odkazy

Štvrtá výročná správa o prisťahovalectve a azyle

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k správe

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Európska migračná sieť: http://www.emn.europa.eu

Infografika o tendenciách v oblasti azylu v EÚ

Infografika o migrácii

Kontaktné osoby :

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)

1 :

Všetky členské štáty EÚ (okrem Írska a Spojeného kráľovstva) a pridružené schengenské štáty.


Side Bar