Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 juni 2013

Commissieverslag: toekomstgericht migratiebeleid nodig

Hoe gaan de EU en haar lidstaten om met de problemen en mogelijkheden die met migratie gepaard gaan? Uit het vandaag gepubliceerde verslag van de Commissie over de ontwikkelingen op het gebied van immigratie en asiel in 2012 en begin 2013 blijkt dat er een meer samenhangende EU-aanpak nodig is.

Er moet een duidelijker en goed beheer beleid inzake legale immigratie en integratie komen en een moderner en efficiënter beheer van de reizigersstromen aan de buitengrenzen van de EU. Tegelijkertijd moet de strijd tegen mensenhandel en onregelmatige migratie worden opgevoerd, zonder dat de grondrechten van immigranten en asielzoekers in het gedrang komen.

“We zijn een gemeenschappelijk Europees asielstelsel aan het opbouwen dat de meest kwetsbare personen bescherming en solidariteit biedt. Velen van hen zijn hoogopgeleid en moeten de kans krijgen in hun nieuwe land hun talenten te gebruiken. Dat geldt ook voor andere groepen migranten”, aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken. “Ons migratiebeleid moet gebaseerd zijn op gemeenschappelijke prioriteiten en toekomstige behoeften. Met toekomstgericht beleid en politiek leiderschap kan migratie een motor voor groei en vooruitgang worden", zo voegde zij eraan toe.

Migratie als groei-instrument

Het zal niet lang meer duren voordat de gevolgen van de vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking voelbaar worden in Europa. Nu al zijn er, ondanks de hoge werkloosheid, ongeveer twee miljoen vacatures in de EU, vooral in de gezondheidszorg, de informatie- en communicatiesector en de techniek. Ook veel commerciële en financiële functies staan open. Immigratie is niet de enige manier om tekorten aan arbeidskrachten op te vangen, maar maakt wel deel uit van een gemeenschappelijke oplossing die de economische groei in de EU kan bevorderen.

De EU-migratiewetgeving maakt de EU aantrekkelijk voor bepaalde categorieën migranten. Zo is het door de blauwekaartrichtlijn gemakkelijker geworden om voor een hooggekwalificeerde baan naar de EU te komen (midden 2014 komt de Commissie met een verslag over de toepassing van deze richtlijn). Er is in 2012 wel vooruitgang geboekt met de onderhandelingen over de richtlijn over overplaatsing binnen een onderneming en de richtlijn over seizoenarbeiders, maar het Europees Parlement en de Raad zijn het nog niet eens.

De Commissie hoopt dat er ook schot komt in de onderhandelingen over haar voorstel voor duidelijke en samenhangende regels voor niet-EU-onderdanen die naar de EU komen voor studie, wetenschappelijk onderzoek of andere uitwisselingen (IP/13/275 en MEMO/13/281).

De lidstaten moeten vooral zorgen voor doeltreffende integratiemaatregelen. Migranten moeten hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen in een omgeving waar hun grondrechten worden geëerbiedigd en waar zij een bijdrage kunnen leveren aan de welvaart van onze samenlevingen. Correcte toepassing van de richtlijn gecombineerde vergunning, die arbeidskrachten uit derde landen tot op zekere hoogte dezelfde rechten geeft als eigen onderdanen, is daarbij belangrijk.

Internationale bescherming goed regelen

Met de goedkeuring van nieuwe regels en normen voor de opvang van mensen die bescherming zoeken, is de gemeenschappelijke ruimte van bescherming en solidariteit voor de meest kwetsbaren een stap dichterbij gekomen. Nu komt het eropaan de wetgeving toe te passen en ervoor te zorgen dat dit gemeenschappelijke systeem overal op dezelfde manier goed functioneert.

De Commissie wil in 2013 de praktische samenwerking verder bevorderen, bijvoorbeeld via het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken, evenals de solidariteit binnen de EU (met Griekenland, bij de opvang van vluchtelingen uit Syrië en bij de hervestiging van personen die internationale bescherming genieten in de EU).

Solidariteit kan niet ophouden aan de EU-grenzen. In 2012 is het gemeenschappelijk EU-hervestigingsprogramma opgericht in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds. Voor het eerst hebben de lidstaten specifieke gemeenschappelijke EU-hervestigingsprioriteiten vastgesteld. De deelnemende lidstaten hebben toegezegd in 2013 3 962 vluchtelingen te hervestigen (tegen 3 083 in 2012). Over het hervestigingsprogramma van de Unie voor 2014 en daarna wordt nog onderhandeld in het kader van het nieuwe Asiel- en migratiefonds. De Commissie hoopt dat er meer nationale hervestigingsprogramma’s komen en dat de bestaande programma’s worden uitgebreid.

In 2012 is ook veel vooruitgang geboekt met de bestrijding van menshandel (IP/12/619 en MEMO/12/455) en met de bescherming van de niet-begeleide minderjarigen die naar de EU komen.

Beleidsmaatregelen in verband met de migratiedruk

Een coherente aanpak van de onregelmatige migratie is een eerste voorwaarde voor een geloofwaardig beleid inzake legale migratie en mobiliteit.

Eind 2012 hadden op IJsland na alle landen waarvoor de terugkeerrichtlijn van kracht is1, de Commissie meegedeeld deze volledig te hebben omgezet. Het is nu bijna zover dat de EU gemeenschappelijke terugkeernormen heeft, die volledig stroken met de grondrechten. De Commissie zal een mededeling over terugkeer uitbrengen (in december 2013). Zij zal er ook op toezien dat alle lidstaten de richtlijn betreffende sancties tegen werkgevers goed toepassen. Voorts blijft de Commissie werken aan de verankering van de grondrechten in de grensbeheersactiviteiten van de EU. Het Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR), waarmee beter kleine boten kunnen worden opgespoord en gevold, is in dit verband van levensbelang. De Commissie dringt er bij het Europees Parlement en de Raad op aan dit voorstel formeel goed te keuren zodat Eurosur eind 2013 in gebruik kan worden genomen (IP/11/1528 en MEMO/11/896).

Slimmere visum- en grenscontroles ter bevordering van groei

Om de EU aantrekkelijker te maken als bestemming kan het onderdanen van derde landen gemakkelijker worden gemaakt om naar de EU te reizen.

De Commissie heeft voorstellen ingediend ter vereenvoudiging en aanscherping van de grenscontroles voor niet-EU-onderdanen (slimmegrenzenpakket: IP/13/162 en MEMO/13/141). Zij wil er ook voor zorgen dat ons visumbeleid de economische groei en de culturele contacten bevordert door het voor bepaalde groepen reizigers, zoals zakenmensen, toeristen, studenten en jongeren gemakkelijker te maken naar de EU te komen (IP/12/1177 en MEMO/12/838).

Intensievere internationale dialoog over migratie

Na de publicatie van de mededeling over de totaalaanpak van migratie en mobiliteit (2011) is migratie internationaal een nog belangrijker agendapunt geworden en zijn bilaterale overeenkomsten ontwikkeld (onlangs is een mobiliteitspartnerschap met Marokko ondertekend - IP/13/513).

Later dit jaar zal de Commissie met een verslag komen over de tenuitvoerlegging van de totaalaanpak van migratie en mobiliteit, waarin de externe dimensie van het EU-migratiebeleid centraal staat. Onlangs heeft zij ook haar ideeën geschetst over hoe migratie en mobiliteit kunnen bijdragen tot ontwikkeling en hoe de wereldwijde samenwerking op dit gebied kan worden verbeterd (IP/13/450).

Achtergrond

De jaarverslagen over immigratie en asiel worden opgesteld op verzoek van de Europese Raad, die hierom heeft gevraagd bij de goedkeuring van het migratie- en asielpact in 2008.

In het vierde verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen van 2012 belicht en de belangrijkste migratiecijfers gepresenteerd. In een begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de stappen die op EU- en op nationaal niveau zijn ondernomen.

Enkele cijfers (zie ook Infographics: asylum en immigration):

  • Volgens Eurostat telde de EU op 1 januari 2012 in totaal 503,7 miljoen inwoners, 1,3 miljoen minder dan in 2011.

  • De beroepsgeschikte bevolking (15-64 jaar) bedroeg in 2012 zo’n 335,4 miljoen personen en zal in de komende 50 jaar dalen tot 290,6 miljoen in 2060.

  • De afhankelijkheidsratio van ouderen liep in 2012 op tot 26,8% en zal naar verwachting sterk stijgen tot 52,6% in 2060.

  • De 20,7 miljoen onderdanen van derde landen die in de EU wonen, vormen ongeveer 4,1% van de totale EU-bevolking.

  • In 2011 werden bijna 2,5 miljoen eerste verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen.

  • Het totale aantal asielverzoeken steeg in 2012 met 9,7% ten opzichte van 2011 en kwam daarmee uit op iets meer dan 330 000 (ruim onder het record van 2001: 425 000).

Nuttige links

Vierde jaarverslag over immigratie en asiel

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het jaarverslag

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Europees Migratienetwerk: http://www.emn.europa.eu

Infographic on Asylum trends in the EU

Infographic on Migration

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Alle EU-lidstaten (behalve Ierland en het Verenigd Koninkrijk) en de geassocieerde Schengenstaten.


Side Bar