Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 17 d.

Komisijos ataskaitoje raginama vykdyti į ateitį orientuotą migracijos politiką

Kaip ES ir jos valstybės narės sprendžia dėl migracijos kylančius uždavinius ir kaip naudojasi jos teikiamomis galimybėmis? Šiandien paskelbtoje Komisijos ataskaitoje, kurioje analizuojama, kaip 2012 m. ir 2013 m. pradžioje keitėsi padėtis migracijos ir prieglobsčio srityje, raginama siekti darnesnių ES atsakomųjų veiksmų.

Raginama stiprinti gerai valdomos teisėtos imigracijos bei integracijos politiką ir rengti modernesnes bei veiksmingesnes keliautojų srautų valdymo prie Sąjungos išorės sienų priemones. Taip pat reikia aktyviau kovoti su prekyba žmonėmis, spręsti neteisėtos migracijos problemą ir tuo pat metu užtikrinti pagrindines imigrantų bei prieglobsčio prašytojų teises.

„Netrukus sukursime bendrą Europos prieglobsčio sistemą, kuria užtikrinama pažeidžiamiausių asmenų apsauga ir solidarumas su jais. Daugelis iš šių žmonių yra labai kvalifikuoti ir jiems turi būti suteikta galimybė naujose šalyse panaudoti visą savo potencialą. Tokios pačios galimybės turi būti suteiktos ir kitoms migrantų grupėms, – teigė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. – Mūsų požiūris į migraciją turi atitikti bendrus prioritetus ir būsimus poreikius. Į ateitį orientuota politika ir politinis vadovavimas būtini, kad migracija taptų augimo ir pažangos varomąja jėga.“

Migracija kaip augimo priemonė

Jau greitai Europa pajus senėjančios visuomenės ir mažėjančios darbo jėgos poveikį. Net ir vyraujant dideliam nedarbo lygiui šiandien visoje ES yra apie 2 mln. laisvų darbo vietų, pavyzdžiui, sveikatos, informacinių ryšių technologijų, inžinerijos, pardavimų ir finansų srityse. Nors imigracija nėra vienintelė kvalifikuotų darbuotojų trūkumo tam tikruose sektoriuose problemos sprendimo priemonė, ji neabejotinai yra bendro sprendimo, kuriuo remiama ES ekonomikos augimo strategija, dalis.

ES migracijos teisės aktai padeda pritraukti tam tikrų kategorijų migrantų. Kaip pavyzdį būtų galima paminėti Mėlynosios kortelės direktyvą, pagal kurią aukštą kvalifikaciją turintiems trečiųjų šalių piliečiams supaprastintos atvykimo ir gyvenimo sąlygos (ne vėliau kaip 2014 m. viduryje Komisija paskelbs šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą). 2012 m. padaryta pažanga derantis dėl bendrovės viduje perkeliamų asmenų ir sezoninių darbuotojų direktyvų, tačiau Europos Parlamentas ir Taryba turėtų dėti daugiau pastangų siekdami susitarimo.

Komisija taip pat tikisi sparčios pažangos svarstant jos pateiktą pasiūlymą dėl aiškesnių ir nuoseklesnių taisyklių, taikomų ne ES piliečiams, atvykstantiems į ES studijuoti, vykdyti mokslinius tyrimus ir dalyvauti kitose mainų programose (IP/13/275 ir MEMO/13/281).

Svarbiausia valstybių narių užduotis – užtikrinti, kad būtų imamasi veiksmingų integracijos skatinimo priemonių. Migrantams turėtų būti sudarytos sąlygos panaudoti visą savo potencialą aplinkoje, kurioje visapusiškai paisoma jų pagrindinių teisių ir kurioje jie gali prisidėti kuriant mūsų visuomenės gerovę. Svarbu, kad valstybės narės teisingai įgyvendintų Vieno leidimo direktyvą, kuria trečiųjų šalių darbuotojams suteikiamos tam tikros lygios teisės.

Naujų uždavinių tarptautinės apsaugos srityje sprendimas

Priėmusi naujas apsaugos prašančių asmenų priėmimo taisykles ir standartus ES priartėjo prie bendros labiausiai pažeidžiamų asmenų apsaugos ir solidarumo su jais erdvės sukūrimo. Dabar reikia dėti daug pastangų siekiant įgyvendinti teisės aktus ir užtikrinti, kad ši bendra sistema veiktų gerai ir vienodai.

2013 m. Komisija ketina toliau skatinti praktinį bendradarbiavimą, įskaitant per Europos prieglobsčio paramos biurą, ir solidarumą ES viduje (kalbant apie Graikiją, pabėgėlius iš Sirijos ir tarptautinės apsaugos gavėjų perkėlimą ES viduje).

Solidarumas turėtų būti skatinamas ir už ES sienų. 2012 m. parengta ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programa, remiama Europos pabėgėlių fondo lėšomis. Pirmą kartą valstybės narės susitarė dėl 2013 m. ES konkrečių bendrųjų perkėlimo prioritetų sąrašo. Pagal šią programą dalyvaujančios valstybės narės įsipareigojo 2013 m. perkelti 3 962 pabėgėlius (palyginti su 2012 m., kai buvo įsipareigota perkelti 3 083 pabėgėlius). Deramasi dėl asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programos, kuri bus vykdoma nuo 2014 m., pagrindinių principų. Ši programa yra naujojo Prieglobsčio ir migracijos fondo dalis. Komisija siekia, kad būtų sukurta daugiau naujų nacionalinių pabėgėlių perkėlimo programų ir būtų plėtojamos jau esamos programos.

Be to, 2012 m. padaryta didelė pažanga sprendžiant prekybos žmonėmis problemą (IP/12/619 ir MEMO/12/455) ir nustatant kasmet į ES atvykstančių nelydimų nepilnamečių apsaugos būdus.

ES politikos pokyčiai atsižvelgiant į migracijos spaudimą

Nuoseklus požiūris į kovą su neteisėta migracija – tai būtina išankstinė sąlyga siekiant formuoti patikimą teisėtos migracijos ir judumo politiką.

Iki 2012 m. pabaigos visos šalys, išskyrus Islandiją, kurioms privaloma Grąžinimo direktyva1, pranešė Komisijai apie jos perkėlimą į nacionalinę teisę. ES netrukus įsigalios bendri grąžinimo standartai, kuriais visapusiškai atsižvelgiama į pagrindines teises. Komisija paskelbs Komunikatą dėl grąžinimo politikos (numatyta paskelbti 2013 m. gruodžio mėn.). Ji taip pat užtikrins, kad visos valstybės narės tinkamai įgyvendintų Darbdaviams taikytinų sankcijų direktyvą.

Komisija toliau dirbs, siekdama, kad ES sienų valdymo veikloje būtų įtvirtintos pagrindinės teisės. Šiomis aplinkybėmis Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) gali padėti gelbėti žmonių gyvybes – ją naudojant būtų lengviau aptikti ir stebėti mažus laivus. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą oficialiai pritarti šiam pasiūlymui, kad EUROSUR pradėtų veikti iki 2013 m. pabaigos (IP/11/1528 ir MEMO/11/896).

Pažangesnė vizų ir sienų kontrolė siekiant ekonomikos augimo

Galimybė trečiųjų šalių piliečiams dar paprasčiau keliauti į ES – tai dar vienas būdas padaryti ES patrauklesnę keliautojams.

Komisija pateikė pasiūlymų, kuriais supaprastinama ir sustiprinama į ES vykstančių užsieniečių patikrinimo kertant sieną tvarka (Pažangiai valdomų sienų teisės aktų rinkinys – IP/13/162 ir MEMO/13/141). Ji taip pat siūlys, kad pagal vizų politiką supaprastinus teisėtų keliautojų, pavyzdžiui, verslininkų, turistų, studentų ir jaunimo, kelionių tvarką toliau būtų remiamas ekonomikos augimas ir kultūriniai mainai (IP/12/1177 ir MEMO/12/838).

Tarptautinio dialogo migracijos klausimais stiprinimas

2011 m. paskelbus ES visuotinį požiūrį į migraciją ir judumą (VPMJ), 2012 m. aktyviau palaikyti dialogai tarptautiniu lygiu, taip pat aktyviau rengti dvišaliai susitarimai (pasirašyta judumo partnerystė su Maroku IP/13/513).

Vėliau šiais metais Komisija patvirtins Visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą įgyvendinimo ataskaitą, kurioje daugiausia dėmesio bus skirta ES migracijos politikos išorės aspektams. Neseniai Komisija pateikė savo nuomonę, kaip migracija ir judumas gali padėti siekti vystymosi ir kaip reikėtų stiprinti visuotinį bendradarbiavimą šioje srityje (IP/13/450).

Pagrindiniai faktai

Metinės imigracijos ir prieglobsčio ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos pageidavimą, išreikštą priimant 2008 m. imigracijos ir prieglobsčio paktą.

Ketvirtojoje ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai pokyčiai 2012 m., siekiant spręsti šiose srityse iškilusius uždavinius, taip pat pateikiami svarbiausi migracinės padėties ES skaičiai. Prie ataskaitos pridėtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikiama išsami faktinė veiksmų, kurių imtasi tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis, apžvalga.

Kai kurie svarbiausi duomenys (taip pat žr. prieglobsčio ir imigracijos grafikus):

  • Eurostato duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. ES iš viso buvo 503,7 mln. gyventojų, t. y. 1,3 mln. gyventojų daugiau nei 2011 m.

  • 2012 m. ES buvo 335,4 mln. darbingo amžiaus gyventojų (15–64 m.), numatoma, kad per ateinančius 50 metų, iki 2060 m., jų sumažės iki 209,6 mln.

  • 2012 m. senėjimo indeksas siekė 26,8 proc., numatoma, kad iki 2060 m. jis išaugs iki 52,6 proc.

  • 20,7 mln. ES gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai sudarė apie 4,1 proc. visų ES gyventojų.

  • 2011 m. trečiųjų šalių piliečiams išduota beveik 2,5 mln. pirmųjų leidimų gyventi.

  • Palyginti su 2011 m., 2012 m. bendras prašymų suteikti prieglobstį skaičius išaugo 9,7 proc. ir siekė kiek daugiau nei 330 000 (jų buvo daug mažiau, nei 2001 m., kai gauta daugiausia prašymų suteikti prieglobstį – 425 000).

Naudingos nuorodos

Ketvirtoji metinė imigracijos ir prieglobsčio ataskaita

Prie ataskaitos pridėtas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Europos migracijos tinklas http://www.emn.europa.eu

Su prieglobsčio tendencijomis ES susiję grafikai

Su migracija susiję grafikai

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

1 :

Visos ES valstybės narės (išskyrus Airiją ir JK) ir asocijuotosios Šengeno valstybės.


Side Bar