Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. kesäkuuta 2013

Komissio vaatii tulevaisuuteen suuntautunutta muuttoliikepolitiikkaa

Miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin? Komissio vaatii johdonmukaisempaa EU:n toimintaa tänään julkaistavassa kertomuksessaan, jossa se analysoi maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä vuonna 2012 ja vuoden 2013 alkupuolella tapahtunutta kehitystä.

Muuttoliikepolitiikkaan sisältyy hyvin hallittua laillista maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevien politiikkojen vahvistaminen sekä matkustajavirtojen hallinnoinnin nykyaikaistaminen ja tehostaminen ulkorajoilla. Se edellyttää myös ihmiskaupan ja laittoman maahanmuuton torjunnan tehostamista samalla kun varmistetaan, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden perusoikeudet taataan.

”Parhaillaan luodaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, jolla varmistetaan heikoimmassa asemassa olevien suojelu ja solidaarisuus heitä kohtaan. Monet näistä ihmisistä ovat ammattitaitoisia, ja heille on annettava tilaisuus hyödyntää koko potentiaaliaan uusissa asuinmaissaan. Tämä koskee myös muita maahanmuuttajien ryhmiä”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. ”EU:n lähestymistavassa muuttoliikkeeseen on otettava huomioon yhteiset painopisteemme ja tulevat tarpeemme. Tulevaisuuteen suuntautunut politiikka ja poliittinen johtajuus ovat paikallaan, jotta muuttoliikkeellä voitaisiin tukea kasvua ja kehitystä”, hän lisäsi.

Muuttoliike kasvun välineenä

Eurooppa alkaa pian tuntea ikääntyvän väestön ja supistuvan työvoiman vaikutukset. Korkeasta työttömyydestä huolimatta EU:ssa on tälläkin hetkellä noin 2 miljoonaa avointa työpaikkaa muun muassa terveydenhuollon, tieto- ja viestintäteknologian, konetekniikan, myynnin ja rahoituksen aloilla. Vaikka maahanmuutto ei ole ainoa tapa osaamisvajeen korjaamiseksi, se on varmasti osa yhteistä ratkaisua, joka tukee EU:n talouskasvustrategiaa.

EU:n maahanmuuttolainsäädäntö auttaa osaltaan houkuttelemaan tietyntyyppisiä maahanmuuttajia. Esimerkiksi sinistä korttia koskeva direktiivi helpottaa sellaisten kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua, jotka tulevat korkeaa pätevyyttä vaativaan työhön (komissio julkaisee kertomuksen sen täytäntöönpanosta viimeistään vuoden 2014 puolivälissä). Neuvottelut yrityksensisäisen siirron saaneita työntekijöitä ja kausityöntekijöitä koskevista direktiiveistä edistyivät vuonna 2012, mutta Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä päästävä sopimukseen niistä.

Komissio toivoo myös, että sen ehdotus selvempien ja johdonmukaisempien sääntöjen vahvistamisesta EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka tulevat EU:hun opiskelua, tieteellistä tutkimusta tai muita vaihtoja varten, etenee käsittelyssä nopeasti (IP/13/275 ja MEMO/13/281).

Ennen kaikkea jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tehokkaita toimenpiteitä kotouttamisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien olisi voitava hyödyntää koko potentiaaliaan ympäristössä, jossa heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan täysimääräisesti ja jossa he voivat saada osansa yhteiskuntamme vauraudesta. On tärkeää, että jäsenvaltiot panevat asianmukaisella tavalla täytäntöön yhdistelmälupadirektiivin, joka antaa tietyt yhtäläiset oikeudet kolmansista maista tulleille työntekijöille.

Kansainvälistä suojelua koskeviin haasteisiin vastaaminen

Suojelua pyytävien henkilöiden vastaanottamista koskevien uusien sääntöjen ja vaatimusten ansiosta EU:sta on tulossa yhteisen suojelun ja solidaarisuuden alue kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Nyt tarvitaan paljon työtä lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja sen varmistamiseksi, että tämä yhteinen järjestelmä toimii hyvin ja yhdenmukaisesti.

Vuonna 2013 komissio aikoo edelleen tukea käytännön yhteistyötä, muun muassa Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ja EU:n sisäisen solidaarisuuden kautta (joka koskee Kreikkaa, Syyriasta pakenevia ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden uudelleensijoittamista EU:ssa).

Solidaarisuus ei saisi loppua EU:n rajoille. Vuonna 2012 perustettiin EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma Euroopan pakolaisrahaston puitteissa. Jäsenvaltiot sopivat ensimmäistä kertaa EU:n yhteisistä uudelleensijoittamista koskevista painopisteistä vuodelle 2013. Tämän järjestelyn nojalla osallistuvat jäsenvaltiot lupasivat sijoittaa uudelleen 3 962 pakolaista vuonna 2013, mikä on enemmän kuin vuonna 2012, jolloin luvattiin sijoittaa uudelleen 3 083 pakolaista. Unionin uudelleensijoittamisohjelman suuntaviivoista vuodesta 2014 eteenpäin neuvotellaan parhaillaan osana uutta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa. Komission tavoitteena on nostaa kansallisten uudelleensijoitusohjelmien lukumäärää ja laajentaa jo olemassa olevia ohjelmia.

Vuonna 2012 saavutettiin myös tuntuvaa edistystä ihmiskaupan torjunnassa (IP/12/619 ja MEMO/12/455), ja ilman huoltajaa EU:hun saapuvien alaikäisten suojelussa.

EU:n poliittinen ratkaisu maahanmuuttopaineisiin

Johdonmukainen lähestymistapa laittoman maahanmuuton vähentämiseen on uskottavan laillista muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevan politiikan ennakkoedellytys.

Vuoden 2012 loppuun mennessä Islantia lukuun ottamatta kaikki valtiot, joita palauttamisdirektiivi sitoo1, olivat ilmoittaneet komissiolle saattaneensa direktiivin täydellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. EU on nyt hyvin lähellä tilannetta, jossa sillä on perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittavat yhteiset palauttamista koskevat vaatimukset. Komissio antaa palauttamista koskevan tiedonannon todennäköisesti joulukuussa 2013. Komissio aikoo myös varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot panevat asianmukaisesti täytäntöön työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevan direktiivin.

Komissio jatkaa perusoikeuksien juurruttamista EU:n rajavalvontatoimiin. Tässä yhteydessä Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) voi osoittautua ihmishenkiä pelastavaksi välineeksi, sillä se helpottaa pienten alusten havaitsemista ja jäljittämistä. Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään muodollisesti EUROSURia koskevan ehdotuksen, jotta se voisi aloittaa toimintansa vuoden 2013 loppuun mennessä (IP/11/1528 ja MEMO/11/896).

Älykkäämpi viisumi- ja rajavalvonta edistää kasvua

Matkustamisen helpottaminen EU:hun suuntaaville kolmansien maiden kansalaisille on toinen tapa lisätä EU:n houkuttelevuutta matkakohteena.

Komissio on tehnyt ehdotuksia, joilla helpotetaan ja vahvistetaan EU:hun matkustavien ulkomaalaisten rajatarkastuksia (älykkäitä rajoja koskeva paketti – IP/13/162 ja MEMO/13/141). Lisäksi se ehdottaa, että viisumipolitiikalla tuetaan talouskasvua ja kulttuurivaihtoa helpottamalla laillisten matkustajien, kuten liikemiesten ja -naisten, turistien, opiskelijoiden ja nuorten, matkustamista (IP/12/1177 ja MEMO/12/838).

Muuttoliikettä koskevan kansainvälisen vuoropuhelun edistäminen

Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan julkaiseminen vuonna 2011 lisäsi vuoropuhelua kansainvälisellä tasolla ja kahdenvälisten sopimusten kehittämistä vuonna 2012 (Marokon kanssa allekirjoitettiin liikkuvuuskumppanuus IP/13/513).

Myöhemmin tänä vuonna komissio aikoo antaa kertomuksen maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan täytäntöönpanosta. Siinä keskitytään EU:n muuttoliikepolitiikan ulkoiseen ulottuvuuteen. Jokin aika sitten komissio esitti näkemyksensä myös siitä, miten muuttoliike ja liikkuvuus voivat edistää kehitystä ja miten maailmanlaajuista yhteistyötä tällä alalla voitaisiin lujittaa (IP/13/450).

Tausta

Eurooppa-neuvosto pyysi muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksiä käsittelevien vuosikertomusten antamista hyväksyessään vuonna 2008 Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen.

Neljännessä kertomuksessa tuodaan esille tärkeimmät suuntaukset vuonna 2012 muuttoliikkeeseen ja turvapaikka-asioihin liittyviin haasteisiin vastaamisessa sekä keskeisiä lukuja EU:n muuttoliiketilanteesta. Kertomuksen liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitetään kattava yleiskatsaus toimista, joita on toteutettu sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla.

Keskeisiä lukuja (ks. myös turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita) koskeva tietografiikka

  • Eurostatin tietojen mukaan EU:n väkiluku oli 1. tammikuuta 2012 yhteensä 503,7 miljoonaa eli 1,3 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2011.

  • EU:n työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) määrä oli 335,4 miljoonaa vuonna 2012, ja sen ennustetaan supistuvan seuraavien 50 vuoden aikana 290,6 miljoonaan vuonna 2060.

  • Vanhushuoltosuhde oli 26,8 prosenttia vuonna 2012, ja sen ennustetaan kasvavan jyrkästi jopa 52,6 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

  • Euroopan unionissa asuu 20,7 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista, ja heidän osuutensa koko EU:n väestöstä on noin 4,1 prosenttia.

  • Kolmansien maiden kansalaisille myönnettyjen ensimmäisten oleskelulupien määrä oli lähes 2,5 miljoonaa vuonna 2011.

  • Turvapaikkahakemusten kokonaismäärä vuonna 2012 oli 9,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011. Se oli hiukan yli 330 000 (selvästi alle vuoden 2001 huipun, jolloin tehtiin 425 000 turvapaikkahakemusta).

Hyödyllisiä linkkejä

Neljäs vuosikertomus muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä

Kertomuksen liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Euroopan muuttoliikeverkosto: http://www.emn.europa.eu

Turvapaikka-asioihin liittyviä suuntauksia EU:ssa koskeva tietografiikka

Muuttoliikettä koskeva tietografiikka

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Kaikki EU:n jäsenvaltiot (paitsi Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta) ja Schengeniin osallistuvat maat.


Side Bar