Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2013

Χάραξη μεταναστευτικών πολιτικών με βάση τις ανάγκες του μέλλοντος προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πώς αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μετανάστευση; Σε έκθεσή της, που δημοσιεύεται σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και στην παροχή ασύλου κατά το 2012 και τις αρχές του 2013, και ζητά πιο συνεκτική αντιμετώπιση από την Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει βελτίωση των πολιτικών για τη νόμιμη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και πιο σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Απαιτείται επίσης μεγαλύτερη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρομετανάστευσης, παράλληλα με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και αυτών που ζητούν άσυλο.

«Δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου που θα προστατεύει και θα δείχνει την αλληλεγγύη μας προς τους πιο ευάλωτους. Πολλά από τα άτομα αυτά διαθέτουν σημαντικές δεξιότητες και πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στη νέα τους χώρα. Αυτό ισχύει βέβαια και για άλλες κατηγορίες μεταναστών» τόνισε η Σεσίλια Μάλμστρομ, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. «Η προσέγγιση που ακολουθούμε στο θέμα της μετανάστευσης πρέπει να βασίζεται στις κοινές μας προτεραιότητες και τις μελλοντικές μας ανάγκες. Υιοθετώντας πολιτικές που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του μέλλοντος και δείχνοντας πολιτική βούληση, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε δύναμη ανάπτυξης και προόδου», πρόσθεσε.

Η μετανάστευση ως μέσο ανάπτυξης

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του εργατικού δυναμικού δεν θα αργήσουν να γίνουν αισθητές στην Ευρώπη. Ακόμη και σήμερα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, υπάρχουν γύρω στα 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ σε τομείς όπως η υγεία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι κλάδοι της μηχανολογίας, των πωλήσεων και των χρηματοοικονομικών. Η μετανάστευση δεν είναι βέβαια η μόνη λύση για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών σε δεξιότητες, αποτελεί όμως μέρος μιας κοινής λύσης που θα στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για οικονομική ανάπτυξη.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μετανάστευση συμβάλλει στην προσέλκυση ορισμένων κατηγοριών μεταναστών. Παράδειγμα τέτοιας νομοθεσίας είναι η λεγόμενη «οδηγία για την μπλε κάρτα» που διευκολύνει την είσοδο και παραμονή στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στα μέσα του 2014). Στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις οδηγίες για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις και τους εποχικά εργαζομένους σημειώθηκε πρόοδος το 2012, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί επίσης ότι θα προχωρήσει γρήγορα η πρότασή της για σαφέστερους και συνεπέστερους κανόνες όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σπουδές, επιστημονική έρευνα και άλλες ανταλλαγές (IP/13/275 και MEMO/13/281).

Πάνω απ’ όλα, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Οι μετανάστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους σ' ένα περιβάλλον που σέβεται απολύτως τα θεμελιώδη τους δικαιώματα και τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενιαία άδεια που αναγνωρίζει ορισμένα δικαιώματα σε εργαζομένους χωρών εκτός ΕΕ θα αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της διεθνούς προστασίας

Με την έγκριση νέων κανόνων και προτύπων για την υποδοχή ατόμων που ζητούν προστασία, η ΕΕ αρχίζει να δημιουργεί έναν κοινό χώρο προστασίας και αλληλεγγύης για τους πιο ευάλωτους. Μεγάλες προσπάθειες απαιτούνται τώρα για την εφαρμογή των κανόνων αυτών και την εύρυθμη και ενιαία λειτουργία του συστήματος.

Εντός του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία των κρατών μελών σε πρακτικό επίπεδο, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και την αλληλεγγύη στο εσωτερικό της ΕΕ (με την Ελλάδα, για τους πρόσφυγες από τη Συρία και για τη μετεγκατάσταση όσων δικαιούνται διεθνή προστασία στην ΕΕ).

Η επίδειξη αλληλεγγύης δεν πρέπει να σταματά στα σύνορα της ΕΕ. Το 2012 ξεκίνησε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες. Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια σειρά ειδικών, κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων σε θέματα επανεγκατάστασης για το 2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν για την επανεγκατάσταση 3.962 προσφύγων εντός του 2013 (έναντι 3.083 θέσεων επανεγκατάστασης που είχαν διατεθεί το 2012). Το Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης για το 2014 είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο του νέου Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει τη δημιουργία περισσότερων εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης και να αναπτύξει τα ήδη υπάρχοντα.

Το 2012 σημειώθηκε επίσης σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (IP/12/619 και MEMO/12/455), καθώς και στην εξασφάλιση προστασίας στους ασυνόδευτους ανηλίκους που φθάνουν στην ΕΕ κάθε χρόνο.

Η πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων

Η υιοθέτηση μιας συνεκτικής προσέγγισης για τη μείωση της λαθρομετανάστευσης αποτελεί προϋπόθεση για μια αξιόπιστη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης και κινητικότητας.

Έως τα τέλη του 2012, όλα τα κράτη που δεσμεύονταν από την οδηγία σχετικά με την επιστροφή1, με εξαίρεση την Ισλανδία, είχαν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η ΕΕ βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην εφαρμογή κοινών προτύπων για την επιστροφή, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση (τον Δεκέμβριο του 2013). Θα μεριμνήσει επίσης για τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας περί επιβολής κυρώσεων σε εργοδότες από τα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) μπορεί ν’ αναδειχθεί σε σωτήριο εργαλείο, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και την παρακολούθηση μικρών σκαφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε επίσημη συμφωνία για την πρόταση αυτή, έτσι ώστε το EUROSUR να μπορέσει να λειτουργήσει έως τα τέλη του 2013 (IP/11/1528 και MEMO/11/896).

«Εξυπνότεροι» συνοριακοί έλεγχοι και έλεγχοι βίζας για μεγαλύτερη ανάπτυξη

Διευκολύνοντας τα ταξίδια των υπηκόων άλλων χωρών στην ΕΕ, βοηθάμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ελκυστικός προορισμός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων για ξένους που ταξιδεύουν στην ΕΕ (Δέσμη μέτρων για «έξυπνα» σύνορα – IP/13/162 και MEMO/13/141). Θα προτείνει επίσης την περαιτέρω στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των πολιτιστικών ανταλλαγών μέσα από μια πολιτική για τις βίζες που θα διευκολύνει τα ταξίδια αυτών που ταξιδεύουν νόμιμα, όπως επιχειρηματιών, τουριστών, φοιτητών και νέων (IP/12/1177 και MEMO/12/838).

Εντείνοντας τον διεθνή διάλογο για τη μετανάστευση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2011 «Σφαιρική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας», το 2012 εντάθηκε ο διάλογος σε διεθνές επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο σύναψης διμερών συμφωνιών (υπεγράφη με το Μαρόκο Εταιρική Σχέση Κινητικότητας, βλ. IP/13/513).

Πριν από το τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει έκθεση για την εφαρμογή της «Σφαιρικής Προσέγγισης για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα», εστιάζοντας στην εξωτερική διάσταση της ενωσιακής μεταναστευτικής πολιτικής. Πρόσφατα παρουσίασε επίσης τις απόψεις της για τον τρόπο συμβολής της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για τον τρόπο ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό (IP/13/450).

Γενικές πληροφορίες

Οι ετήσιες εκθέσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο εκδίδονται κατόπιν του αιτήματος που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την έγκριση του Συμφώνου του 2008 για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η τέταρτη έκθεση επικεντρώνεται στις κυριότερες εξελίξεις του 2012 για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς αυτούς, καθώς και στα βασικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση. Η έκθεση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δίνει μια συνολική και τεκμηριωμένη εικόνα των μέτρων που θεσπίστηκαν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία (βλ. επίσης γραφήματα για το άσυλο και τη μεταναστευτική πολιτική):

  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την 1η Ιανουαρίου 2012 ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ ήταν 503,7 εκατομμύρια, δηλαδή ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1,3 εκατομμύρια σε σχέση με το 2011.

  • Ο πληθυσμός της ΕΕ που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) ήταν 335,4 εκατομμύρια το 2012, ενώ αναμένεται να μειωθεί τα επόμενα 50 έτη, φθάνοντας τα 290,6 εκατομμύρια το 2060.

  • Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων έφθασε το 26,8% το 2012 και προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει ραγδαία αύξηση, φθάνοντας στο 52,6% το 2060.

  • Τα 20,7 εκατομμύρια υπηκόων τρίτων χωρών που ζούσαν στην ΕΕ αντιπροσώπευαν το 4,1% περίπου του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

  • Ο αριθμός των πρώτων τίτλων διαμονής που χορηγήθηκαν το 2011 σε υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σχεδόν σε 2,5 εκατομμύρια.

  • Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ασύλου το 2012 αυξήθηκε κατά 9,7% εν συγκρίσει με το 2011, φθάνοντας και υπερβαίνοντας κατά τι τις 330.000 (αριθμός πολύ χαμηλότερος από τις 425.000 αιτήσεις ασύλου το 2001).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τέταρτη ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο

Συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ιστότοπος της επιτρόπου Σεσίλιας Μάλμστρομ

Ακολουθήστε την επίτροπο Μάλμστρομ στο Twitter

Ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης: http://www.emn.europa.eu

Γραφήματα σχετικά με τις τάσεις όσον αφορά το άσυλο στην ΕΕ

Γραφήματα σχετικά με τη Μετανάστευση

Επικοινωνία :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και τα συνδεδεμένα κράτη του Σένγκεν.


Side Bar