Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. juni 2013

Rapport fra Kommissionen opfordrer til en fremsynet politik på migrationsområdet

Hvordan håndterer EU og medlemsstaterne udfordringerne og mulighederne ved migration? I en rapport fra Kommissionen, der bliver offentliggjort i dag, analyseres udviklingen i 2012 og begyndelsen af 2013 på migrations- og asylområdet, og der opfordres til en mere sammenhængende respons fra EU's side.

Det indebærer, at man styrker forvaltningen af migrations- og integrationspolitikken, og at der gøres en indsats for at opnå en mere moderne og effektiv forvaltning af strømme af rejsende ved de ydre grænser. Det kræver tillige en intensivering af bekæmpelsen af menneskehandel og en bedre håndtering af illegal migration, samtidig med at immigranters og asylansøgeres grundlæggende rettigheder garanteres.

"Vi er ved at etablere et fælles europæisk asylsystem, som sikrer beskyttelse af og solidaritet med de mest sårbare. Mange af disse personer er højt kvalificerede og må gives mulighed for at udnytte deres talenter til fulde i deres nye lande. Det samme gælder for andre grupper af migranter" udtalte Cecilia Malmström, Kommissæren for indre anliggender. "Vores tilgang til migration skal afspejle fælles prioriteter og fremtidige behov. Fremsynede politiske initiativer og politisk lederskab er nødvendigt for at gøre migration til en dynamisk kraft for vækst og fremskridt", tilføjede hun.

Migration som vækstredskab

Det vil ikke vare længe, førend Europa begynder at mærke effekten af sin aldrende befolkning og svindende arbejdsstyrke. Selv i dag er der på trods af høj arbejdsløshed omkring 2 millioner ledige stillinger i hele EU indenfor eksempelvis sundhed, informations- og kommunikationsteknologi, ingeniørvirksomhed, markedsføring og finansiering. Selvom immigration ikke er det eneste middel til at besætte ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft, er det bestemt en del af en fælles løsning til underbyggelse af EU's strategi for økonomisk vækst.

EU's migrationslovgivning bidrager til at tiltrække bestemte kategorier af migranter, et eksempel herpå er direktivet om det blå EU-kort, som letter adgangen og opholdet for tredjelandsstatsborgere, som udøver højt kvalificeret beskæftigelse (Kommissionen vil offentliggøre en rapport om dets gennemførelse i midten af 2014). Forhandlinger om direktivet om virksomhedsinternt udstationerede og direktivet om sæsonarbejdere skred fremad i 2012, men en yderligere indsats fra Europa-Parlamentets og Rådets side er nødvendig for at nå til enighed.

Kommissionen håber tillige på, at der gøres hurtige fremskridt med deres forslag til klarere og mere konsekvente regler for statsborgere fra tredjelande, som kommer til EU for at studere, udøve videnskabelig forskning og andre former for udveksling (IP/13/275 og MEMO/13/281).

Frem for alt skal medlemsstaterne sikre, at der er etableret effektive foranstaltninger til fremme af integration. Migranter bør have mulighed for at udvikle deres fulde potentiale i omgivelser, hvor deres grundlæggende rettigheder fuldt ud respekteres, og hvor de kan deltage til gavn for vores samfunds velstand. Det er vigtigt, at medlemsstaterne gennemfører direktivet om en kombineret tilladelse korrekt, da det sikrer arbejdstagere fra tredjelande visse lige rettigheder.

Udfordringerne ved international beskyttelse af personer

EU er trådt et skridt nærmere et fælles område for beskyttelse og solidaritet til de mest sårbare personer med vedtagelsen af nye regler og standarder for modtagelsen af personer, som søger beskyttelse. Det er nu nødvendigt at gøre en betydelig indsats for at gennemføre bestemmelserne og sikre, at dette fælles system vil fungere godt og ensartet.

I løbet af 2013 har Kommissionen til hensigt yderligere at fremme det konkrete samarbejde, herunder via Det Europæiske Asylstøttekontor og intern EU-solidaritet (med Grækenland vedrørende flygtninge fra Syrien og flytning af personer, der er omfattet af international beskyttelse, indenfor EU).

Solidaritet bør ikke stoppe ved EU's grænser. I 2012 var vi vidne til oprettelsen af det fælles EU-genbosættelsesprogram under Den Europæiske Flygtningefond. For første gang nåede medlemsstaterne til enighed om en liste over specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013. Under denne ordning gav medlemsstaterne tilsagn om at genbosætte 3 962 flygtninge i 2013 (sammenlignet med de 3 083 genbosættelser, som der blev givet tilsagn om i 2012). Rammerne af EU-genbosættelsesprogrammet fra 2014 og frem er under forhandling som en del af den nye Asyl-, Migrations- og Integrationsfond. Kommissionen ser gerne, at der oprettes flere nationale genbosættelsesordninger, og at de eksisterende forøges.

I 2012 var vi tillige vidne til, at der blev gjort fremskridt i bekæmpelsen af menneskehandel (IP/12/619 og MEMO/12/455) i beskyttelsen af de uledsagede mindreårige, som hvert år ankommer til EU.

EU's politiske svar på migrationspresset

En sammenhængende tilgang til illegal migration er en forudsætning for en troværdig politik for legal migration og mobilitet.

Ved udgangen af 2012 havde alle stater, som var bundet af tilbagesendelsesdirektivet1, undtagen Island, erklæret, at de fuldt ud havde gennemført direktivet. EU er nu meget tæt på at have fælles standarder for tilbagesendelse i fuld overensstemmelse med grundlæggende rettigheder. Kommissionen vil udsende en meddelelse om tilbagesendelse (i december 2013). Den vil ligeledes sikre, at alle medlemsstater gennemfører arbejdsgiversanktionsdirektivet ordentligt.

Kommissionen vil fortsat arbejde frem mod en indarbejdelse af grundlæggende rettigheder i EU's grænseforvaltningsaktiviteter. I den forbindelse har det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) potentiale til at blive et instrument, der kan redde liv ved at gøre det nemmere at opdage og spore små skibe. Kommissionen tilskynder Europa-parlamentet og Rådet til formelt at nå til enighed om dette forslag med henblik på at gøre Eurosur operationsdygtigt ved udgangen af 2013 (IP/11/1528 og MEMO/11/896).

Mere intelligent visa- og grænsekontrol bidrager til vækst

En forbedring af rejsemulighederne for statsborgere fra tredjelande, som besøger EU, er en anden måde, hvorpå EU kan gøres til en mere attraktiv destination.

Kommissionen har fremsat forslag, som letter og styrker procedurerne for ind- og udrejsekontrol for udlændinge, som rejser ind i EU (pakken om intelligente grænser - IP/13/162 og MEMO/13/141). Den vil tillige fremsætte forslag om, at vores visumpolitik i højere grad støtter økonomisk vækst og kulturel udveksling ved at gøre det nemmere for legale rejsende såsom forretningsfolk, turister, studerende og unge at rejse (IP/12/1177 og MEMO/12/838).

Bedre international dialog om migration

Efter offentliggørelsen i 2011 af en samlet strategi for migration og mobilitet (SSMM) var vi i 2012 vidne til intensiverede dialoger på internationalt plan og til udviklingen af bilaterale aftaler (der blev undertegnet et mobilitetspartnerskab med Marokko IP/13/513).

Senere i år vil kommissionen vedtage en rapport om gennemførelsen af den samlede strategi for migration og mobilitet, som fokuserer på den eksterne dimension af EU's migrationspolitik. For nylig fremsatte den tillige sit synspunkt på, hvorledes migration og mobilitet kan bidrage til udvikling, og hvordan man kan styrke det internationale samarbejde på dette område (IP/13/450).

Baggrund:

De årlige rapporter om migration og asyl følger anmodningen, som blev fremsat af det Europæiske Råd, da det vedtog den europæiske pagt om indvandring og asyl i 2008.

Den fjerde rapport fremhæver de væsentligste fremskridt, der er gjort i 2012 for at håndtere udfordringerne indenfor disse områder, samt nøgletal angående migrationssituationen i EU. Det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager rapporten, giver et samlet faktuelt overblik over de skridt, der er taget på såvel EU-plan som på nationalt plan.

  • Nogle nøgletal (se tillige computergrafik om asyl og immigration)

  • Ifølge data fra Eurostat var EU's samlede befolkningstal den 1. januar 2012 på 503,7 mio. hvilket er en stigning på 1,3 mio. fra 2011.

  • EU's befolkning i den erhvervsaktive alder (15-64 år) udgjorde 335,4 mio. i 2012 og forventes at falde i løbet af de næste 50 år til 290,6 mio. i 2060.

  • Ældreforsørgerbyrden nåede 26,8 % i 2012 og forventes at stige kraftigt til 52,6 % i 2060.

  • De 20,7 mio. statsborgere fra tredjelande, som lever i EU, udgjorde omkring 4,1 % af det samlede befolkningstal i EU.

  • Der blev udstedt næsten 2,5 mio. nye opholdstilladelser til statsborgere fra tredjelande i 2011.

  • Det samlede antal asylansøgninger i 2012 steg med 9,7 % sammenholdt med i 2011, hvor de udgjorde lige over 330 000 (noget under højdepunktet på 425 000 i 2001).

Nyttige link

Fjerde årlige rapport om immigration og asyl

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene som ledsager rapporten

Cecilia Malmströms webside

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Website for Generaldirektoratet for Indre Anliggender webside

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Europæisk Migrationsnetværk: http://www.emn.europa.eu

Computergrafik over asyltendenser i EU

Computergrafik over migration

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Alle EU-medlemsstater (undtagen Irland og Det Forenede Kongerige) og de associerede Schengenstater.


Side Bar