Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. června 2013

Zpráva Komise požaduje progresivní migrační politiku

Jak se staví Evropská unie a její členské státy k problémům a příležitostem, které přináší migrace? Komise dnes vydává analýzu vývoje v oblasti migrace a azylu v roce 2012 a počátkem roku 2013, na jejímž základě požaduje jednotnější reakci EU.

Úkolem je například posílit a dobře řídit politiku legálního přistěhovalectví a integrace a zmodernizovat a zefektivnit řízení pohybu cestujících na vnější hranici. Dále je nutno zintenzívnit boj proti obchodování s lidmi, lépe řešit otázku nelegální migrace a zároveň chránit základní práva přistěhovalců a žadatelů o azyl.

„Zanedlouho Komise zavede společný evropský azylový systém, který zaručí ochranu nejohroženějších osob a solidaritu s nimi. Mnoho z nich je vysoce kvalifikováno a musí ve svých nových zemích dostat příležitost k plnému rozvoji svého potenciálu. Totéž platí i pro jiné skupiny migrantů,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci. „Náš přístup k migraci musí vycházet ze společných priorit a předpokládaných potřeb. Díky progresivní politice a politickému vedení se migrace stane hnací silou růstu a pokroku“, dodala.

Migrace coby nástroj růstu

Zanedlouho Evropa pocítí dopad stárnutí populace a úbytku pracovních sil. I přes vysokou nezaměstnanost chybí dnes v EU zhruba 2 miliony pracovníků, např. ve zdravotnictví, informačních a komunikačních technologiích, strojírenství, prodeji a finančnictví. Ačkoli přistěhovalectví není jedinou odpovědí, jak zaplnit případná prázdná místa, tvoří samozřejmou součást společného řešení na podporu strategie hospodářského růstu EU.

Předpisy EU v oblasti migrace podporují příchod některých skupin migrantů. Příkladem může být směrnice o modrých kartách zjednodušující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí, kteří získali vysoce kvalifikované zaměstnání (Komise zveřejní zprávu o jejím provádění v polovině roku 2014). Jednání o dočasném převádění pracovníkůsměrnici o sezónním zaměstnání v roce 2012 sice pokročila, ale Evropský parlament a Rada musí na dosažení dohody usilovněji pracovat.

Komise rovněž doufá v rychlý pokrok, co se týče jejího návrhu na stanovení jasnějších a důslednějších pravidel pro občany zemí mimo EU, kteří přicházejí do EU za účelem studia, vědeckého výzkumu a dalších kontaktů (IP/13/275 MEMO/13/281).

Členské státy musí především zajistit účinná opatření na podporu integrace. Přistěhovalci by měli dostat možnost plně rozvinout svůj potenciál, a to v prostředí, kde jsou plně dodržována jejich základní práva a kde se mohou podílet na prosperitě společnosti. Je důležité, aby členské státy správně provedly směrnici o jediném povolení, která dává pracovníkům z třetích zemí určitá rovná práva.

Reakce na nové úkoly v oblasti mezinárodní ochrany

S přijetím nových pravidel a norem o přijímání osob požadujících ochranu se EU přibližuje cíli vytvořit společný prostor nabízející nejzranitelnějším osobám ochranu a solidaritu. Nyní je nutno usilovně pracovat na provedení právních předpisů v praxi a na zajištění řádného a jednotného fungování tohoto systému.

V roce 2013 chce Komise dále podporovat praktickou spolupráci, např. přes Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, a solidaritu uvnitř EU (ve spolupráci s Řeckem na pomoc uprchlíkům ze Sýrie a při přemisťování osob, kterým je poskytována mezinárodní ochrana, v rámci EU).

Solidarita by neměla končit na hranicích EU. V roce 2012 byl vytvořen společný program EU pro znovuusídlování, financovaný z Evropského uprchlického fondu. Členské státy účastnící se tohoto programu se poprvé dohodly na konkrétních společných prioritách EU v oblasti znovuusídlování a zavázaly se, že v roce 2013 znovu usídlí 3 962 uprchlíků (oproti 3 083 osobám v roce 2012). Obrysy programu Unie pro znovuusídlování od roku 2014 a dále jsou předmětem jednání v rámci nového Azylového a migračního fondu. Cílem Komise je, aby členské státy vytvářely další programy znovuusídlování, a počet dnešních programů se tak zvýšil.

V 2012 také značně pokročil boj proti obchodování s lidmi (IP/12/619 a MEMO/12/455) a otázka zajištění ochrany nezletilých osob bez doprovodu, které každoročně přicestují do EU.

Politická reakce EU na migrační tlaky

Nutným předpokladem pro důvěryhodnou legální migraci a politiku mobility je jednotný postup.

Před koncem roku 2012 oznámily Komisi všechny státy vázané směrnicí o navracení kromě Islandu její plné provedení ve vnitrostátním právu. EU je dnes velmi blízko společným normám pro návrat osob. Tyto normy plně dodržují základní práva. Komise vydá sdělení o návratové politice (v prosinci 2013). Dále zaručí, aby všechny členské státy řádně provedly směrnici o sankcích pro zaměstnavatele.

Životy může zachraňovat evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR), který slouží mimo jiné k odhalování a sledování malých plavidel. Komise naléhavě vyzývá Evropský parlament a Radu k formální dohodě o tomto návrhu, aby mohl EUROSUR fungovat již na konci roku 2013 (IP/11/1528 a MEMO/11/896).

Inteligentnější vízové a hraniční kontroly na podporu růstu

Zjednodušení cestovních formalit pro státní příslušníky z třetích zemí, kteří cestují do EU, je další cestou zatraktivnění EU jako destinace.

Komise proto navrhuje zjednodušit a posílit hraniční kontroly cizinců cestujících do EU (systém inteligentních hranic – IP/13/162 a MEMO/13/141). Dále navrhne zjednodušení vízové politiky vůči legálně cestujícím osobám, např. obchodníkům, turistům, studentům a mladým lidem (IP/12/1177 a MEMO/12/838), což povzbudí hospodářský růst a mezikulturní vztahy.

Prohloubení mezinárodní diskuse o migraci

Po vydání sdělení „Globální přístup k migraci a mobilitě“ v roce 2011 se v roce 2012 zintenzívnila diskuse na mezinárodní úrovni včetně jednání o dvoustranných dohodách (bylo podepsáno partnerství o mobilitě s Marokem – IP/13/513).

V průběhu tohoto roku Komise schválí zprávu o provádění globálního přístupu k migraci a mobilitě, který se zaměřuje na migrační politiku EU ve vztahu k třetím zemím. Nedávno také předložila stanovisko ohledně významu migrace a mobility pro rozvoj a posílení globální spolupráce v této oblasti (IP/13/450).

Souvislosti

Výroční zprávy o migraci a azylu se předkládají na žádost Evropské rady, kterou učinila u příležitosti přijetí Paktu o přistěhovalectví a azylu v roce 2008.

Tato, čtvrtá zpráva popisuje hlavní kroky přijaté v roce 2012 za účelem řešení problémů v těchto oblastech a uvádí klíčové údaje o stavu migrace v EU. Ke zprávě je přiložen pracovní dokument útvarů Komise s komplexním věcným přehledem opatření, která přijala jak EU, tak členské státy.

Některá hlavní čísla (viz také infografika o azylu a přistěhovalectví):

  • Podle údajů Eurostatu činil k 1. lednu 2012 celkový počet obyvatel Evropské unie 503,7 milionu, což oproti roku 2011 představuje nárůst o 1,3 milionu.

  • Populace EU v produktivním věku (15–64 let) dosáhla 335,4 milionu v roce 2012 a očekává se, že během padesáti let poklesne na 290,6 milionu v roce 2060.

  • V roce 2012 činil index závislosti starých osob 26,8 %. Předpokládá se, že tento podíl strmě poroste a v roce 2060 dosáhne 52,6 %.

  • V EU žije na 20,7 milionu státních příslušníků třetích zemí, tj. přibližně 4,1 % celkové populace EU.

  • V roce 2011 bylo státním příslušníkům třetích zemí vydáno téměř 2,5 milionu prvních povolení k pobytu.

  • V roce 2012 se oproti roku 2011 zvýšil celkový počet žádostí o azyl o 9,7 % a počet žadatelů těsně přesáhl hranici 330 000 osob (hluboko pod rekordem 425 000 osob v roce 2001).

Užitečné odkazy

Čtvrtá výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu

Pracovní dokument útvarů Komise přiložený ke zprávě

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Evropská migrační síť: http://www.emn.europa.eu

Infografika – azylové trendy v EU

Infografika – migrace

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar