Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юни 2013 г.

Доклад на Комисията призовава за далновидни политики в областта на миграцията

Как ЕС и неговите държави членки се справят с предизвикателствата и възможностите, които стоят пред миграцията? Анализирайки новостите в областта на имиграцията и убежището от 2012 г. и началото на 2013 г., публикуваният днес доклад на Комисията призовава за по-съгласувана реакция на ЕС.

Това включва укрепване на добре управлявани политики на законна имиграция и интеграция и полагане на усилия за по-модерно и ефикасно управление на пътникопотоците по външните му граници. Това налага също засилване на борбата срещу трафика на хора и по-добро справяне с нередовната миграция, като същевременно се гарантират основните права на имигрантите и лицата, търсещи убежище.

„На път сме да създадем общоевропейска система за предоставяне на убежище, която осигурява защита на най-уязвимите лица и солидарност с тях. Много от тези хора са висококвалифицирани и трябва да им се даде възможност да се реализира пълният им потенциал в новите им страни. Същото се отнася и за други групи мигранти“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. „Нашият подход към миграцията трябва да отразява общите приоритети и бъдещите нужди. Далновидните политики и политическото лидерство са гаранция за превръщането на миграцията в динамична сила за растеж и напредък“, добави тя.

Миграцията като инструмент за растеж

Не след дълго Европа ще започне да усеща въздействието от застаряването на населението си и от намаляването на броя на хората в трудоспособна възраст. Дори и днес, въпреки високите равнища на безработица, има около 2 милиона свободни работни места в ЕС, като например в областта на здравеопазването, информационните и комуникационните технологии, инженерството, продажбите и финансите. Макар имиграцията да не е единственият отговор за запълване на пропуските откъм умения, когато такива са налице, тя със сигурност е част от общото решение в подкрепа на стратегията на ЕС за икономически растеж.

Законодателството на ЕС в областта на миграцията допринася за привличането на определени категории мигранти, като например Директивата за синята карта, която улеснява влизането и пребиваването на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост (Комисията ще публикува доклад за нейното изпълнение до средата на 2014 г.). Преговорите относно директивите за вътрешнокорпоративния трансфер на работници и за сезонните работници постигнаха напредък през 2012 г., но са необходими допълнителни усилия от Европейския парламент и от Съвета за постигане на споразумение.

Комисията също така изразява надежда за бърз напредък по предложението ѝ за определяне на по-ясни и по-последователни правила за гражданите на държави извън ЕС, идващи в ЕС за обучение, научни изследвания и други обмени (IP/13/275 и MEMO/13/281).

Преди всичко държавите членки трябва да гарантират, че са налице ефективни мерки за насърчаване на интеграцията. Мигрантите следва да могат да развият пълния си потенциал в среда, в която основните им права се зачитат изцяло и в която могат да допринесат за просперитета на нашите общества. Правилното изпълнение от страна на държавите членки на Директивата за единно разрешение за пребиваване, даваща определени равни права за работниците от трети държави, ще бъде особено важно.

Справяне с проблемите пред осигуряването на международна закрила

С приемането на новите правила и стандарти за приемане на лица, търсещи закрила, ЕС направи стъпка към изграждането на общо пространство на закрила и солидарност за най-уязвимите лица. Сега са необходими големи усилия за прилагане на законодателството и за гарантиране, че тази обща система ще функционира правилно и равномерно.

През 2013 г. Комисията възнамерява да продължи да насърчава практическото сътрудничество, включително чрез Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, и солидарността в рамките на ЕС (с Гърция – за бежанците от Сирия и за пренастаняването на лицата, ползващи се с международна закрила в рамките на ЕС).

Солидарността не бива да спира на границите на ЕС. През 2012 г. бе създадена Съвместна програма на ЕС за презаселване в рамките на Европейския бежански фонд. За първи път държавите членки договориха списък от специфични общи приоритети на ЕС за презаселването за 2013 г. В рамките на тази програма участващите държави членки се ангажираха да презаселят 3 962 бежанци през 2013 г. (в сравнение с 3 083 места за презаселване, обещани за 2012 г.). Рамките на програмата на ЕС за презаселване от 2014 г. нататък са в процес на договаряне като част от новия фонд „Убежище и миграция“. Комисията би искала да се създадат повече национални програми за презаселване и да се увеличат вече съществуващите.

През 2012 г. се наблюдаваше също така значителен напредък в борбата с трафика на хора (IP/12/619 и MEMO/12/455) и в начините за гарантиране на закрилата на непридружените малолетни и непълнолетни лица, които ежегодно пристигат в ЕС.

Политиката на ЕС в отговор на миграционния натиск

Изработването на съгласуван подход за справяне с нередовната миграция е предпоставка за надеждна политика в областта на законната миграция и мобилност.

До края на 2012 г. всички държави, обвързани с директивата относно връщането1, с изключение на Исландия, са съобщили на Комисията за пълното ѝ транспониране. Предстои съвсем скоро ЕС да изработи общи стандарти за връщане при пълно зачитане на основните права. Комисията ще публикува съобщение в областта на връщането (най-късно до декември 2013 г.). Това също така ще гарантира, че всички държави членки прилагат правилно директивата за санкции срещу работодателите.

Комисията ще продължи да работи за включването на основните права в дейностите на ЕС за управление на външните граници. В този контекст Европейската система за наблюдение на външните граници (EUROSUR) има потенциал да бъде животоспасяващ инструмент чрез улесняване на откриването и проследяването на малки плавателни съдове. Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да постигнат официално съгласие по настоящото предложение, за да може EUROSUR да стане оперативна преди края на 2013 г. (IP/11/1528 и MEMO/11/896).

По-интелигентният визов и граничeн контрол ще допринесе за растежа

Все по-лесното пътуване за гражданите на трети държави, посещаващи ЕС, е друг начин за превръщане на ЕС в по-привлекателна дестинация.

Комисията представи предложения за улесняване и засилване на процедурите за граничен контрол за чужденци, пътуващи към ЕС (пакет „интелигентни граници“ — IP/13/162 и MEMO/13/141). Тя ще предложи също така нашата визова политика да подкрепя икономическия растеж и културния обмен чрез улесняване на пътуванията на законно пътуващите, като бизнесмени, туристи, студенти и млади хора (IP/12/1177 и MEMO/12/838).

Засилване на международния диалог по въпросите на миграцията

През 2012 г. след публикуването през 2011 г. на „Глобалния подход към миграцията и мобилността“ (ГПММ) се засили диалогът на международно равнище и с цел разработване на двустранни споразумения (например подписаното партньорство за мобилност с Мароко: IP/13/513).

По-късно тази година Комисията ще приеме доклад относно прилагането на глобалния подход към миграцията и мобилността, съсредоточен върху външното измерение на миграционната политика на ЕС. Наскоро тя също така представи своето виждане за това как миграцията и мобилността могат да допринесат за развитието и как да се укрепи световното сътрудничество в тази област (IP/13/450).

Контекст

Годишните доклади относно имиграцията и убежището се изготвят в отговор на искането, отправено от Европейския съвет при приемането на Пакта за имиграцията и убежището от 2008 г.

В четвъртия доклад се изтъкват основните промени през 2012 г. за справяне с предизвикателствата в тези области, и се предоставят основни данни относно миграционната обстановка в ЕС. В придружаващ доклада работен документ на службите на Комисията се прави всеобхватен фактически преглед на мерките, предприети на равнище ЕС и на национално равнище.

Някои основни данни (вж. също графиките за даването на убежище и имиграцията):

  • По данни на Евростат към 1 януари 2012 г. общото население на ЕС е било 503,7 милиона души, което представлява увеличение с 1,3 милиона спрямо 2011 г.

  • През 2012 г. населението на ЕС в трудоспособна възраст (1564 години) достигна 335,4 милиона души и за следващите 50 години се очаква да спадне на 290,6 милиона души през 2060 г.

  • През 2012 г. коефициентът на възрастова зависимост е достигнал 26,8 % и до 2060 г. се предвижда да се увеличи рязко на 52,6 %.

  • 20,7-те милиона граждани на трети държави, живеещи в ЕС, съставляват около 4,1 % от общото население на ЕС.

  • Първите разрешения за пребиваване, издадени на граждани на трети държави, възлизат на почти 2,5 милиона през 2011 г.

  • Общият брой на молбите за убежище през 2012 г. се е увеличил с 9,7 % в сравнение с 2011 г. малко над 330 000 (доста под върховата точка от 425 000 през 2001 г.).

Полезни връзки

Четвърти годишен доклад за имиграцията и убежището

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ доклада

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Европейска мрежа за миграция http://www.emn.europa.eu

Графики за тенденциите в областта на убежището в ЕС

Графики за имиграцията

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Всички държави членки на ЕС (с изключение на Ирландия и Обединеното кралство), и асоциираните към Шенген държави.


Side Bar