Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 януари 2013 г.

Проектите „Графен“ и „Човешки мозък“ печелят най-големия конкурс за върхови научноизследователски постижения в историята, но битката за устойчиво финансиране на научни проекти продължава

Европейската комисия обяви днес победителите във финансирания с милиарди евро конкурс за бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ). Наградените инициативи „Графен“ и „Човешки мозък“ ще получат по един милиард евро, за да осъществяват в продължение на 10 години научноизследователска дейност на най-високо световно равнище в пресечната точка между наука и технологии. Всяка от инициативите включва изследователи от най-малко 15 държави — членки на ЕС, и почти 200 научноизследователски института.

Проектът „Графен“ ще се занимава с проучване и търсене на приложения за уникалните свойства на един революционен материал на основата на въглерода. Графенът има една изключителна комбинация от физически и химически свойства: той е най тънкият материал, неговата електропроводимост е много по-добра от тази на медта, якостта му е 100-300 пъти по-висока от тази на стоманата, а оптичните му свойства са уникални. Използването на графена стана възможно благодарение на европейски учени през 2004 г., като се очаква веществото да се превърне в „материал-чудо“ на 21-ви век (какъвто бяха пластмасите за 20-ти век), включително да замени силиция в продуктите на ИКТ.

По проекта „Човешки мозък“ ще бъде изградена най-голямата в света експериментална установка за разработването на подробен модел на човешкия мозък, с цел да се изследва начинът, по който той работи, и в крайна сметка да се разработят индивидуални лечения за неврологични и други сродни болести. Това изследване полага научните и техническите основи за напредък в медицината, който има потенциал да подобри значително качеството на живот на милиони европейски граждани.

Чрез своите програми за финансиране на научните изследвания и иновациите Европейската комисия ще подкрепя проектите „Графен“ и „Човешки мозък“ в ролята им на „водещи инициативи“ в продължение на над 10 години. Устойчивото финансиране за целия срок на проекта ще бъде осигурено от рамковите програми за научни изследвания на ЕС, предимно от програмата „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.), която понастоящем се обсъжда в Европейския парламент и Съвета.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: "Позицията на Европа като свръхсила в областта на знанията зависи от способността да се мисли нестандартно и от използването на най-добрите идеи. Този конкурс, финансиран с милиарди евро, възнаграждава научните пробиви, направени в Европа, и показва, че при достатъчно амбиция ние можем да постигнем в Европа най-добрите научни изследвания. За да се запази конкурентоспособността на Европа и да продължи тя да бъде център на най-високи научни постижения, правителствата на страните в ЕС трябва да се договорят за предоставянето на амбициозен бюджет за програмата „Хоризонт 2020“ през следващите седмици.“

Проектът „Графен“ се ръководи от проф. Jari Kinaret от университета Шалмер, Швеция. Водещата инициатива включва над 100 изследователски групи със 136 главни изследователи, включително четирима Нобелови лауреати. Проектът „Човешки мозък“ включва учени от 87 институции и се ръководи от проф. Henry Markram от Еcole polytechnique fédérale в Лозана.

Бъдещето на компютърните технологии и науката ще се основава на сътрудничество. Програмата за „водещи инициативи“ на БНТ е безпрецедентен в световен мащаб опит да се работи на гребена на вълната на научното развитие. Съревнованието на водещите инициативи доведе до сътрудничеството с невиждани досега мащаби и продължителност. Вместо обичайните цикли на финансиране от две до четири години, 10-годишният срок и значителните финансови стимули издигнаха научното ниво на предложенията за проекти на много по-високо равнище, което ще осигури по-големи ползи за Европа в дългосрочен план, включително нови технологии и по-бързи иновации.

Контекст

„Хоризонт 2020“ е новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, представена от Комисията като част от нейното предложение за бюджет за периода 2014—2020 г. С цел да се насърчат научните изследвания и иновациите като двигател за растежа и заетостта, Комисията предложи амбициозен бюджет от 80 милиарда евро годишно за период от седем години, включително самата Програма за водещи инициативи в областта на БНТ.

Всеки от победителите ще получи до 54 милиона евро от работната програма на Европейската комисия в областта на ИКТ за 2013 г. Допълнително финансиране ще постъпи от следващите рамкови програми на ЕС за научни изследвания и от частни партньори, включително университетите, държавите членки и промишлеността.

Проект „Графен“: този материал има потенциала да достигне значението на стоманата или пластмасите в дългосрочен план. Научните изследвания в областта на графена са пример за нововъзникващи транслационни нанотехнологии, при които направените в академични лаборатории открития бързо намират приложения и се превръщат в търговски продукти. Графенът и сродни материали имат потенциала да окажат значително въздействие върху ИКТ в краткосрочен и дългосрочен план: включване на компоненти от графен в силициевата електроника и постепенно изместване на силиция или създаване на напълно нови приложения. Освен за ИКТ научните изследвания в областта на графена ще имат значителни последици за енергетиката и транспорта, а също и за здравеопазването.

Проект „Човешки мозък“: в резултат на тази инициатива симулацията на мозъка позволи да бъдат събрани и интегрирани експериментални данни в областта на невронауките и невроинформатиката и по този начин да бъдат идентифицирани и запълнени празноти в нашето познание. В областта на медицината резултатите от проекта ще улеснят по-доброто диагностициране, което ще бъде комбинирано със симулации на дадено заболяване и на медикаментозното му лечение. В областта на информационните технологии нови техники на интерактивни високопроизводителни изчисления, възникващи в отговор на нуждите на симулацията на мозъка, ще окажат въздействие върху редица отрасли, като устройствата и системите, разработени по модела на мозъка, ще преодолеят фундаментални ограничения по отношение на енергийната ефективност, надеждността и възможността за програмиране на настоящите технологии, разчиствайки пътя за развитието на системи с интелигентност, подобна на човешката.

Полезни интернет адреси

Вж. MEMO/13/36

Интернет страница на Програмата за цифрови технологии

Интернет страница на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar