Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 juni 2013

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar: Handelskommissionär de Gucht välkomnar grönt ljus för att inleda förhandlingar

– Jag är mycket nöjd med att rådet i dag har beslutat att ge EU-kommissionen ”grönt ljus” att inleda förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med USA, säger EU:s handelskommissionär Karel De Gucht.

Dagens beslut sänder en tydlig signal till människor i hela Europa att vi är förenade i vår beslutsamhet att skapa arbetstillfällen och stärka våra ekonomier på båda sidor av Atlanten. Vårt mål är att frigöra outnyttjad potential inom ett övergripande transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar genom att föra våra ekonomier närmare varandra än någonsin. Vi kommer att uppnå detta genom ökad tillgång till den amerikanska marknaden, genom att samarbeta med USA för att införa globala standarder och genom ökad överensstämmelse mellan våra respektive regelverk.

Kort sagt handlar överenskommelsen om att anpassa våra ekonomier till varandra på de områden där det är lämpligt genom att göra det enklare för våra företag att snabbare göra affärer tillsammans, vilket i sin tur leder till att konsumenterna kan göra besparingar och till att det skapas tiotusentals nya jobb i Europa.

Samtidigt är det viktigt att understryka att Europa går in i dessa förhandlingar med både entusiasm och realism. Inhemska standarder och normer för miljö, arbetsrätt, personlig integritet, säkerhet och konsumentskydd kan inte och kommer inte att sänkas för att främja handel och investeringar.

De senaste uppskattningarna visar att ett omfattande och ambitiöst avtal mellan EU och USA skulle kunna ge en årlig total vinst på mellan 0,5 och 1 % av BNP i EU. Det skulle motsvara minst 86 miljarder euro i ytterligare årsinkomst för EU:s ekonomi. Med andra ord: genom mindre byråkrati och lägre konsumentpriser skulle en framtida handelsöverenskommelse med USA i genomsnitt ge en europeisk familj nästan 545 euro mer i plånboken varje år.

När det gäller audiovisuella tjänster, är den viktigaste frågan den digitala revolutionen av medierna. För närvarande finns dock ingen EU-lagstiftning om digitala medier. EU-kommissionen har nyligen uppmanat alla berörda parter att lämna synpunkter på en grönbok i frågan. Vi vill därför inte behandla det nu, utan kommer att ta upp frågan igen i ett senare skede.

Men låt mig vara tydlig: det är inte fråga om att göra ett undantag för audiovisuella tjänster. Förhandlingsmandatet omfattar för närvarande inte audiovisuella tjänster, men anger tydligt att kommissionen kan återkomma till rådet för kompletterande förhandlingsdirektiv på grundval av diskussionen med våra amerikanska motparter.

Vi är redo att diskutera frågan med våra amerikanska motparter och att lyssna till deras synpunkter. Först då kan vi bestämma oss om vi kommer att be om kompletterande förhandlingsdirektiv.

Bakgrund

Vad har hänt hittills

Vid toppmötet mellan EU och USA i november 2011 enades parterna om att inrätta en högnivågrupp för sysselsättning och tillväxt, ledd av USA:s företrädare i handelsfrågor Ron Kirk och EU:s handelskommissionär Karel De Gucht. Arbetsgruppen fick i uppdrag att identifiera politik och åtgärder för att öka handel och investeringar mellan EU och USA för att skapa nya jobb samt öka den ekonomiska tillväxten och den internationella konkurrenskraften hos båda parter. Arbetsgruppen rekommenderade i sin slutrapport av den 13 februari 2013 att förhandlingar skulle inledas. Gruppen drog slutsatsen att ett övergripande avtal som omfattar alla sektorer skulle vara starkt positivt, skapa mer handel och ge den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen en välkommen skjuts på båda sidor av Atlanten. EU-kommissionen föreslog förhandlingsdirektiv för medlemsstaterna den 12 mars 2013 (IP/13/224).

I maj 2013 antog Europaparlamentet en resolution som uttryckte parlamentets avsikt att noga följa processen och bidra till ett lyckat resultat. Det beslut som i dag fattades av EU:s medlemsstater bekräftar att EU-kommissionen har det stöd som krävs för att inleda formella transatlantiska förhandlingar så snart som möjligt.

Handeln mellan EU och USA

EU och USA är världens största ekonomier som tillsammans svarar för omkring hälften av världens BNP. Detta återspeglas också i de oöverträffade volymerna av handel och investeringar mellan länderna. Varje dag handlar vi med varor och tjänster till ett värde av 2 miljarder euro. USA är EU:s största exportmarknad och köper årligen produkter från EU för 264 miljarder euro, vilket motsvarar 17 % av EU:s totala export. Utöver det uppgår den transatlantiska handeln med tjänster till cirka 260 miljarder euro per år. USA:s totala investeringar i EU är tre gånger större än dess investeringar i hela Asien, och EU:s investeringar i USA är omkring åtta gånger större än EU:s investeringar i Indien och Kina tillsammans. Totalt skapar den transatlantiska ekonomin cirka 15 miljoner arbetstillfällen på båda sidor.

Mer information

Kommissionär De Guchts presskonferens om förhandlingsdirektiven

MEMO om förhandlingsmandatet

Webbplats för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet

Frågor och svar om det transatlantiska handels- och investeringsavtalet

Slutrapport från högnivågruppen för sysselsättning och tillväxt

Handelsförbindelserna mellan EU och USA

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar