Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. kesäkuuta 2013

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus – Komissaari Karel De Gucht tyytyväinen jäsenvaltioiden neuvottelujen aloittamiselle näyttämään vihreään valoon

EU:n kauppakomisaari De Gucht antoi seuraavan lausunnon:

”Olen iloinen, että neuvosto on tänään päättänyt antaa Euroopan komissiolle valtuutuksen aloittaa kauppa- ja investointineuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.

Tänään tehty päätös on tärkeä signaali kaikille eurooppalaisille: olemme yksimielisiä aikomuksessamme luoda työpaikkoja ja vahvistaa talouksiamme Atlantin molemmin puolin. Tavoitteenamme on vapauttaa laaja-alaisen transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden potentiaali lähentämällä talouksiamme enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä onnistuu lisäämällä pääsyä Yhdysvaltain markkinoille, työskentelemällä Yhdysvaltain kanssa maailmanlaajuisten standardien aikaansaamiseksi ja yhteensovittamalla sääntelyjämme.

Lyhyesti sanottuna sopimuksessa on kyse talouksiemme virtaviivaistamisesta niiltä osin kuin se on järkevää. Näin yritystemme välinen kaupankäynti helpottuu ja nopeutuu. Tämä vuorostaan saa aikaan kuluttajille todellista säästöä ja luo eurooppalaisille kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Eurooppa ryhtyy neuvottelemaan innokkaana – samalla se kuitenkin suhtautuu neuvotteluihin realistisesti. Kaupan ja investointien edistämiseksi ei voida eikä aiota heikentää kansallisia ympäristöön, työelämään, yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä standardeja, kuten ei myöskään kuluttajien etujen suojelemiseksi tarkoitettuja politiikkoja.

Tuoreimpien arvioiden mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen laaja ja kunnianhimoinen sopimus voi tuoda EU:lle bruttokansantuotteessa 0,5–1 prosentin vuotuisen hyödyn. Tämä vastaa ainakin 86 miljardin euron vuotuista lisätuloa EU:n taloudelle. Toisin sanoen kun Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kauppasopimuksen myötä byrokratiaa karsitaan ja kuluttajahinnat alenevat, jokainen eurooppalainen perhe saa vuodessa keskimäärin lähes 545 euroa ylimääräistä.

Audiovisuaalisten palvelujen osalta kysymys on pohjimmiltaan mediaympäristön digitaalivallankumouksesta. EU:ssa ei ole tällä hetkellä digitaalimediaa koskevaa lainsäädäntöä. Euroopan komissio on hiljattain pyytänyt kaikkia sidosryhmiä kommentoimaan asiasta antamaansa vihreää kirjaa. Tästä syystä emme halua käsitellä tätä kysymystä vielä nyt, vaan vasta myöhemmin.

Haluan korostaa, että asia ei suinkaan ole loppuun käsitelty. Vaikka audiovisuaaliset palvelut eivät juuri nyt kuulu neuvotteluvaltuutukseen, siinä mainitaan selvästi, että komissio voi Yhdysvaltojen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella pyytää neuvostolta myöhemmin lisää neuvotteluohjeita.

Olemme valmiita keskustelemaan tästä kysymyksestä amerikkalaisten neuvottelijoiden kanssa ja kuuntelemaan heidän näkökantojaan. Vasta tämän jälkeen teemme päätöksen lisäneuvotteluohjeiden suhteen.”

Tausta

Mitä tähän mennessä on tapahtunut?

EU:n ja Yhdysvaltojen johtajat perustivat marraskuussa 2011 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän. Sitä johtamaan nimitettiin Yhdysvaltain kauppapoliittinen edustaja Ron Kirk ja EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Karel De Gucht. Työryhmän tehtäväksi annettiin kartoittaa toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä EU:n ja USA:n välistä kauppaa ja investointeja molempia osapuolia hyödyttävän työpaikkojen luomisen, talouskasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn tukemiseksi. Ryhmän loppuraportti julkaistiin 13. helmikuuta 2013. Siinä suositeltiin neuvottelujen aloittamista.
Ryhmä esitti päätelmänään, että laajalla, kaikki alat kattavalla sopimuksella olisi erittäin positiivinen vaikutus, koska se avaisi kauppaa ja antaisi tervetulleen piristysruiskeen talouden kasvulle ja työpaikkojen syntymiselle Atlantin molemmin puolin. Euroopan komissio ehdotti jäsenvaltioille neuvotteluohjeita 12. maaliskuuta 2013 (
IP/13/224).

Toukokuussa 2013 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se ilmaisi aikomuksensa seurata prosessia tiiviisti ja myötävaikuttaa sen onnistumiseen. EU:n jäsenvaltiot antoivat tänään tekemällään päätöksellä Euroopan komissiolle tarvittavat valtuudet käydä neuvotteluja ja aloittaa viralliset transatlanttiset neuvottelut mahdollisimman pian.

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset kauppavirrat

EU ja Yhdysvallat ovat maailman suurimmat talousvallat. Niiden yhteenlaskettu osuus maailman bruttokansantuotteesta on noin puolet. Tämä näkyy myös vailla vertaansa olevina kauppa- ja investointivirtoina. Tavaroilla ja palveluilla käydään päivittäin kauppaa 2 miljardin euron arvosta. Yhdysvallat on EU:n suurin vientimarkkina; se ostaa EU:n tuotteita vuosittain 264 miljardilla eurolla, mikä on 17 prosenttia EU:n kokonaisviennistä. Lisäksi transatlanttisen kaupan arvo on palvelujen osalta noin 260 miljardia euroa vuodessa. Yhdysvallat investoi EU:hun kolme kertaa enemmän kuin koko Aasiaan, ja EU:n investoinnit Yhdysvaltoihin ovat noin kahdeksan kertaa suuremmat kuin EU:n yhteenlasketut investoinnit Intiaan ja Kiinaan. Transatlanttinen talous pitää yllä kaiken kaikkiaan noin 15:tä miljoonaa työpaikkaa Atlantin molemmin puolin.

Lisätietoja

Komissaari De Guchtin lehdistötilaisuus transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevasta neuvotteluvaltuutuksesta

Tiedote neuvotteluvaltuutuksesta

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen internetsivu

Usein kysyttyä transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta

Työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportti

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar