Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. juuni 2013

Liikmesriigid on kiitnud heaks läbirääkimiste alustamise atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle

ELi kaubandusvolinik de Gucht märkis:

„Mul on hea meel, et nõukogu otsustas täna anda Euroopa Komisjonile loa alustada Ameerika Ühendriikidega kaubandus- ja investeerimisläbirääkimisi.

Tänase otsusega antakse Euroopas inimestele oluline signaal, et me oleme töökohtade loomiseks ja majanduse tugevdamiseks ühendanud oma jõud mõlemal Atlandi kaldal. Meie eesmärk on vallandada laiaulatusliku atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse seni kasutamata potentsiaal, tuues meie majandusi üksteisele lähemale. Selleks on vaja parandada pääsu Ameerika Ühendriikide turule, teha USAga ülemaailmsete standardite loomisel koostööd ja viia meie õigusaktid paremini vastavusse.

Lühidalt öeldes on partnerluse eesmärk ühtlustada meie majandusi valdkondades, kus see toetab meie ettevõtete ühist äritegevust. See omakorda suurendab tarbijate sääste ja annab eurooplastele kümneid tuhandeid töökohti.

Euroopa alustab läbirääkimisi suurte lootustega, kuid jääb siiski realistlikuks. Liidus kehtivaid keskkonna-, tööjõu-, eraelu puutumatuse või turvalisuse nõudeid ning tarbijakaitse poliitikat ei saa lõdvendada üksnes kaubanduse ja investeeringute soodustamise eesmärgil.

Viimaste prognooside kohaselt võiks laiaulatuslik ja ambitsioonikas leping ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel anda ELis aastas kasu 0,5–1% SKPst. See tähendaks ELi majandusele vähemalt 86 miljardit lisaeurot. Teiste sõnadega väheneks tänu tulevasele Ameerika Ühendriikidega sõlmitavale kaubanduslepingule bürokraatia ja alaneksid tarbijahinnad, tänu millele lisanduks Euroopa iga perekonna taskusse aastas keskmiselt 545 eurot.

Audiovisuaalsete teenuste osas on eriliselt päevakorral meedia digirevolutsioon. Praegu puuduvad ELis digitaalmeediat käsitlevad õigusaktid. Hiljuti palus Euroopa Komisjon huvitatud isikutel kommenteerida seda valdkonda käsitlevat rohelist raamatut. Me ei soovi seda teemat siiski praegustel läbirääkimistel puudutada, vaid käsitleme seda edaspidi.

Öelgem selgelt: selline tegutsemine ei ole erandlik. Audiovisuaalteenuseid käsitlevat ettepanekut ei ole praegu tehtud, kuid volituste kohaselt on komisjonil võimalus esitada nõukogule täiendavad läbirääkimisjuhised, võttes aluseks läbirääkimised meie Ameerika partneritega

Me oleme valmis pidama läbirääkimisi meie Ameerika partneritega ja ära kuulama nende seisukohad selles küsimuses. Seejärel saame teha otsuse, kas taotleda täiendavaid läbirääkimisjuhiseid.“

Taust

Senine tegevus

ELi ja USA 2011. aasta novembris toimunud tippkohtumisel asutasid riigijuhid töökohtade loomise ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma, mida juhivad USA kaubandusesindaja Ron Kirk ja ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht. Töörühmale anti ülesanne töötada välja poliitika ja meetmed, millega kasvatada ELi-USA kaubandust ja investeeringuid, et toetada vastastikku kasulikku töökohtade loomist, majanduskasvu ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Töörühma viimases, 13. veebruaril 2013 avaldatud aruandes soovitati alustada läbirääkimisi.
Töörühm jõudis järeldusele, et põhjalik, kõiki sektoreid hõlmav leping oleks väga positiivne, see avaks kaubandusvõimalusi ja hoogustaks majanduse kasvu ja töökohtade loomist mõlemal Atlandi kaldal. Euroopa Komisjoni esitas läbirääkimisjuhiste ettepaneku liikmesriikidele 12. märtsil 2013 (
IP/13/224).

2013. aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles väljendas kavatsust protsessi hoolega jälgida ja toetada positiivse tulemuseni jõudmist. Täna ELi liikmesriikide tehtud otsusega kinnitatakse, et Euroopa Komisjonil on kogu vajalik toetus, et kasutada läbirääkimisvolitusi ja alustada esimesel võimalusel ametlikke atlandiüleseid läbirääkimisi.

ELi-USA kaubandusvoog

EL ja USA on maailma suurimad majandusjõud, moodustades kokku ligikaudu pool maailma SKPst. See kajastub ka võrreldamatutes kaubandus- ja investeerimisvoogudes. Me kaupleme iga päev kaupade ja teenustega 2 miljardi euro väärtuses. USA on ELi suurim eksporditurg, kus ostetakse igal aastal ELi tooteid 264 miljardi euro eest, mis moodustab 17% ELi ekspordist. Lisaks sellele küünib atlandiülene teenustekaubandus aastas ligikaudu 260 miljardi euroni. Ühendriikide koguinvesteeringud ELi on kolm korda suuremad kui Aasiasse tehtavad investeeringud ning ELi investeeringud Ühendriikidesse on ligikaudu kaheksa korda suuremad kui ELi investeeringud Indiasse ja Hiinasse kokku. Kokkuvõttes annab atlandiülene majandus mõlemale poolele ligikaudu 15 miljonit töökohta.

Lisateave

Kaubandusvolinik De Guchti pressikonverents Atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisvolituste teemal

Teabekiri läbirääkimisjuhiste kohta

Atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste veebisait

Atlandiülest kaubandus- ja investeerimislepingut käsitlevad korduvad küsimused

Töökohtade loomise ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma lõpparuanne

ELi-USA kaubandussuhted

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar