Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 juni 2013

Sysselsättning: EU-kommissionen vill hjälpa arbetslösa genom effektivare offentliga arbetsförmedlingar

Medlemsstaternas offentliga arbetsförmedlingar har en viktig roll att spela för att hjälpa de 26 miljoner arbetslösa i EU att hitta ett jobb. Därför lägger EU-kommissionen nu fram ett förslag till beslut för att hjälpa de offentliga arbetsförmedlingarna att bli effektivare genom att samarbeta närmare, så att såväl företagens som arbetslösa personers behov kan tillgodoses på ett bättre sätt.

Effektiva offentliga arbetsförmedlingar behövs för att medlemsstaterna ska kunna genomföra de sysselsättningspolitiska åtgärderna i praktiken, t.ex. ungdomsgarantin. De offentliga arbetsförmedlingarna har t.ex. goda förutsättningar att vägleda enskilda arbetssökande när det gäller yrkesutbildning, lärlingsutbildning och andra utbildningsmöjligheter som är anpassade till deras situation och till arbetsgivarnas krav.

De offentliga arbetsförmedlingarna är också viktiga för att möjliggöra bättre matchning mellan arbetssökande med särskilda färdigheter och arbetsgivare som efterfrågar dessa färdigheter. Den senaste utgåvan av European Vacancy Monitor visar att det idag, trots den rekordhöga arbetslösheten, finns 1,7 miljoner lediga platser i EU.

– Effektivare offentliga arbetsförmedlingar har en viktig roll i en aktiv arbetsmarknadspolitik och är ett krav för att vi ska kunna få ner den höga arbetslösheten, säger EU-kommissionär László Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Detta förslag kommer att hjälpa de offentliga arbetsförmedlingarna att fullgöra denna uppgift och stödja en utökad samordning av sysselsättningspolitiken i EU.

Det föreslagna beslutet är tänkt att möjliggöra en jämförelse av de offentliga arbetsförmedlingarnas resultat mot relevanta riktmärken, fastställa bästa praxis och främja ömsesidigt lärande. De offentliga arbetsförmedlingarna har själva låtit förstå att ett sådant system skulle göra det möjligt att upptäcka arbetsmarknadsproblem i ett tidigare skede.

Nätverket ska också stödja medlemsstaternas genomförande av sysselsättningspolitiken. Ett exempel är ungdomsgarantin, beslutad av EU:s ministerråd, som innebär att medlemsstaterna ska se till att unga erbjuds ett arbete, en studieplats eller en lärlingsplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller gått ut skolan (se IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Nätverket ska hjälpa medlemsstaterna att genomföra de landsspecifika rekommendationer som rådet utfärdat inom ramen för den europeiska planeringsterminen för att förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas effektivitet och verksamhetens genomslag (se IP/13/463).

De offentliga arbetsförmedlingarna ska diskutera ett utökat samarbete vid ett toppmöte om ungdomsarbetslösheten i Berlin den 3 juli. De ska då lägga fram konkreta åtgärder för att genomföra ungdomsgarantin och diskutera hur de kan bistå varandra på detta område.

Förslaget till beslut överlämnas nu till EU:s ministerråd och Europaparlamentet för antagande och bör kunna tillämpas från och med 2014.

När förslaget antagits kommer varje medlemsstat att bland den offentliga arbetsförmedlingens ledning utse en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen för nätverket för offentliga arbetsförmedlingar. Även EU-kommissionen kommer att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen.

Bakgrund

De offentliga arbetsförmedlingarnas roll omprövas nu i de flesta medlemsstater i syfte att omvandla dem till mer flexibla, moderna och kundorienterade tjänsteleverantörer som kan tillhandahålla aktiva arbetsmarknadslösningar. Moderna och effektiva offentliga arbetsförmedlingar behöver utöka samarbetet med olika utbildningsorgan, främja synergieffekter med privata och andra arbetsförmedlingar, vara mer lyhörda för arbetsgivarnas behov och mer uppmärksamma på kompetensutveckling och i allt högre grad använda informations- och kommunikationsteknik på ett smart sätt.

En informell europeisk expertgrupp med offentliga arbetsförmedlingar har funnits sedan 1997, och den har gett EU-kommissionen aktuell och värdefull information i sysselsättningsfrågor.

Det föreslagna beslutet skulle inte bara formalisera expertgruppens ställning och tydligt fastställa dess uppgifter, utan även underlätta genomförandet av arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

De offentliga arbetsförmedlingarna kommer även i fortsättningen att samarbeta inom den europeiska jobbportalen EURES.

Mer information

Nyhet på webbsidan för GD Sysselsättning:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

László Andors webbsida: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Prenumerera kostnadsfritt på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakta :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar